Kortere reisetid på Spikkestadbanen utredes videre

Solveig Schytz

Venstre fremmet i dag interpellasjon i fylkestinget om å starte utredninger for å få ned reisetida på Spikkestadbanen. Svaret vi fikk var svært positivt.

Ved NSBs ruteomlegging i 2012 fikk reisende på Spikkestadbanen lengre reisetid til Oslo. Dette er en betydelig ulempe for kollektivreisende i Asker og Røyken.

Dersom reisetida på Spikkestadbanen skal kunne kortes ned må det bygges nytt krysningsspor ved Asker stasjon, men det er ikke startet utredninger om slikt krysningsspor. Venstres gruppeleder, Solveig Schytz, fremmet i dag interpellasjon i fylkestinget med forslag om at Akershus fylkeskommune tar initiativ ovenfor Buskerud fylkeskommune, Asker kommune og Røyken kommune for å få til et samarbeid og et spleiselag for å starte utredninger av nødvendige tiltak forå korte ned reisetida på Spikkestadbanen i påvente av at staten setter igang konseptvalgutredning (KVU) for nytt krysningsspor ved Asker stasjon.

Svaret vi fikk var svært positivt sier Schytz, Akershus fylkeskommunen vil nå ta initiativ overfor Buskerud fylkeskommune og Asker kommune både for å gjøre et felles henvendelse til departementet for å være pådriver for at det settes igang en KVU, og også ta initiativ til utredninger som kan synliggjrøe behovet for en KVU.

Dette er enda et skritt i riktig retning for å få bygget et nytt krysnignsspor på Asker stasjon og kunne sikre kortre reisetid på Spikkestadbanen igjen avslutter Schytz.

Asker Venstre vil fremme en tilsvarnede interpellasjon i kommunestyret i Asker.

 

Dette svarte fylkesordføreren:

“Fylkestinget vedtok den 18. mai 2015, i sin uttalelse til revidert Østlandspakke (PS37/15) at det må igangsettes en KVU for å utrede hvordan tog til/fra Spikkestadlinjen skal kunne benytte Askerbanen. Det er samferdselsdepartementet som må iverksette en eventuell KVU, og det er en ambisjon at innspillet skal inkluderes i neste Nasjonal transportplan 2018-2027. Revidert Østlandspakke ble sluttbehandlet i kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet 5.juni 2015, og innspillet fra Akershus fylkeskommune ble ikke tatt med i denne omgang.

I etterkant av Østlandssamarbeidets behandling synes det naturlig at Akershus fylkeskommune tar initiativ overfor Buskerud fylkeskommune og Asker kommune, for å drøfte hvordan man videre kan ta en pådriverrolle for at en KVU for Spikkestadbanen igangsettes. I den sammenheng bør det også drøftes om det kan være behov for eventuelle avgrensende utredninger for å synliggjøre behovet for en KVU. Videre bør det vurderes om fylkeskommunens innspill til NTP 2018-2027, som også omfattet andre forhold enn Spikkestadbanen, bør fremmes til NTP-prosessen utover Østlandssamarbeidets felles innspill. Jeg vil be fylkesrådmannen om å følge dette opp. “

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**