Askers energifond – ut av kull!

Jens Måge, Foto: Olav Heggø

Med mye penger på bok følger et stort ansvar for hva de plasserte pengene faktisk brukes til. Asker kommune har 1,2 milliarder kr i Energifondet, men et for svakt regelverk for å sikre at investeringene ivaretar grunnleggende hensyn til etikk og klima.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innlegget ble skrevet i mai 2015 og sto på trykk i Budstikka i midten av juni. 5.juni vedtok Stortinget at Statens pensjonsfond-utland skal trekke sine investeringer ut av alle selskaper med mer enn 30 prosent kull eller kullkraft i porteføljen. Det vil også kunne få følger for Askers Energifonds investeringer.

Ifølge kommunes finansreglement skal pengene i Energifondet investeres i tråd med oljefondets retningslinjer for ansvarlige investeringer. Problemet er at det innebærer store investeringer i kull- og oljeselskap – herunder i selskap som har vært involvert i tvilsomme prosjekter. Asker Venstre går inn for at Energifondet vurderer å legge seg på KLPs standarder for etiske investeringer, som sikrer at vi ikke har pengene våre i selskaper som har en vesentlig del av sine inntekter fra kull.

Framtiden er fornybar – vi må ut av fossilverstingene

Vi kjenner nå konsekvensene av klimaendringene både globalt og lokalt i Asker. Det er avgjørende at alle gjør sin del for å fase ut fossil energi og satse på fornybar energi. Som en stor kommune med et stort Energifond kan Asker gå foran og være med å bety en forskjell og ikke minst sende et viktig signal til andre kommuner. Eid kommune har vedtatt å trekke seg ut av kull – da kan Asker også gjøre det.

Dagens Næringsliv skrev 18. mai at verden subsidierer fossil energi med over 39.000 milliarder kroner. Det er mer enn det alle land bruker på helse!

I tillegg så har oljefondet 362 milliarder kroner investert i kull, olje og gass. Hvor mye Asker kommune har eksponert i fossile energiselskaper vet vi ikke, men det mener vi nå bør undersøkes.

Hva gjør Asker i dag?

En del av porteføljen til Energifondet er plassert i Dnb Global Etisk. Det er positivt at kommunen har plassert penger i et fond med en viss etisk profil. Samtidig er det betydelig olje og gass i fondets portefølje, herunder oljeselskapet ConocoPhillips med leteblokker i nasjonalparker i regnskogen i Papua. Det kan også stilles spørsmål ved om gruveselskapet BHP Billiton har noe å gjøre i en såkalt etisk portefølje, med de anklagene de har på seg for manglende respekt for arbeideres rettigheter.

Dette viser at Asker kommune ikke nødvendigvis oppnår en særlig etisk pengeplassering ved å bruke dagens kriterier for ansvarlige investeringer. Kommunen følger opp forvaltningen av Energifondet ved å få en rapport fra et eksternt byrå (Gabler). I årets rapport fra Gabler er det ikke gjort noen vurdering av i hvilken grad plasseringene er i tråd med de etiske retningslinjene. Hvordan kan kommunen da vite om plasseringene er i tråd med de etiske standardene som kommunestyret har gitt sin tilslutning til i finansreglementet? Vår vurdering er at dette er noe vi som kommunepolitikere må få informasjon om årlig slik at vi vet at pengene våre faktisk forvaltes ansvarlig.

Asker bør vurdere å følge KLPs retningslinjer

Vi i Venstre mener videre at kommunen må sette investeringskriterier som i større grad ivaretar hensyn til etikk og miljø. En god mulighet er å benytte KLPs standarder. KLP meldte i november 2014 at de ville øke sine investeringer med en halv milliard kroner i fornybar energi. KLP ville samtidig trekke seg ut av selskaper som har en vesentlig del av sine inntekter fra kull. Med dette ønsket selskapet å bidra til et helt nødvendig skift fra fossil til fornybar energi.

Vi tror som KLP at slike krav vil være en god måte å sikre høy framtidig avkastning av pengene. For å følge med på hvordan avkastningen utvikler seg med strengere kriterier for etikk og miljø, kan kommunen få en årlig vurdering av hvordan de nye kravene til grønn og etisk forvaltning påvirker risiko og avkastning i fondet.

Vi kan lære av Kraftkommunen Eid som har innført strenge krav til sine pengeplasseringer, blant annet ved å ta utgangspunkt i KLP sine retningslinjer. Asker Venstre reiste saken i kommunestyret 18. mai og vil følge dette opp videre.

Jens Måge, Asker Venstres 5. kandidat kommunevalget 2015

Jostein F. Tellnes, Asker Venstres 1. kandidat kommunevalget 2015

Ingvild T. Vevatne, gruppeleder for Asker Venstre

 

Innlegget sto på trykk i Budstikka i juni 2015.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**