LIVEBLOGG: Bystyrets møte 17.06.15

Foto: Jo Straube

Oslo Venstre blogger live fra dagens møte i Oslo bystyre.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

 

12.03 Opprop

For Venstre møter Toril Berge Flatabø, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Terje Bjøro.

12.06 Muntlig spørretime

 • Libe Rieber-Mohn (A) stiller spørsmål om når blå ring og badebåt kommer på plass.
  -Byråd Guri Melby svarer. Byrådet skal følge opp med en ny sak i løpet av høsten. Ruter har også forsøkt å ta initiativ til at private kan kjøre båt til Ingierstrand.
 • Arbeiderpartiet følger opp med spørsmål om byråd Melby kommer til å etablere et bedre rutebåttilbud i Oslo.
  -Byråd Melby svarer. Vedtaket er fulgt opp med en egen sak med utredninger. Det som var konklusjonen var at tiltakene er for kostbare, og det ble anbefalt å styrke det eksistrerende båttilbudet i stedet.

 

 • Marianne Borgen (SV) stiller spørsmål om stengingen av Smestadtunnelen. Vil byråden benytte anledningen til å innføre køprising, miljøfelt og miljødifferensiering i bompengeringen?
  -Byråd Melby svarer. Kaoset på Smestad har uteblitt, og det er veldig bra. Vi har hatt en økning på opp mot 40% i sykkeltrafikken i området rundt tunnelen enkelte dager. Vi ser en veldig positiv tendens. Når det gjelder innføring av nye tiltak vil vi vurdere dette i forhandlingene rundt Oslopakke 3.

 

 • Harald Nissen (MDG) stiller spørsmål om sikkerhet for syklister i Dronning Eufemias gate.
  -Byråd Melby svarer. Arbeidet her pågår fortsatt. Det er både snakk om bredde og om kryssløsninger. Dette er et kontinuerlig arbeid der noen ting allerede er levert, og andre ting vil leveres etterhvert. Det er vanskelig å si når gata blir ferdig, men vi vil gjennomføre flere gode løsninger underveis.
 • SV følger opp med spørsmål om en sykkelvei som går rett gjennom en barnehages skolegård. Hva gjøres i denne saken?
  -Byråd Melby svarer. Dessverre er det tilfelle at syklister og fotgjengere deler areal mange steder i byen. Derfor har vi fått vedtatt en ny Oslostandard som skal få ned konfliktnivået mellom disse. Det må bygges separate løsninger i så stor grad som mulig.

 

 • Victoria Marie Evensen (A) stiller spørsmål om mangel på biblioteksfaglige ansatte i Oslo.
  -Byråd Hallstein Bjercke svarer. Han er enig i at bibliotekets ansatte er avgjørende for kvaliteten i bibliotekene. I Oslo bruker vi mer og mer penger på bibliotek. Deichmanske som etat må ha en viss frihet til å bruke ressursene sine. Dette byrådet har gitt bibliotekene mer ressurser hvert år.
 • Arbeiderpartiet følger opp med spørsmål om det er smartere å styrke filialene enn å legge dem ned.
  -Byråd Bjercke svarer. Vi skal styrke bibliotekstilbudet. I en by som vokser så raskt kan ikke dagens biblioteksstruktur være lik for alltid, og derfor må vi se på dette innimellom.
 • Terje Bjøro følger opp med spørsmål om hvorvidt kvaliteten på Nordtvet og Bjerke bibliotek er opprettholdt og hvordan det arbeides med å få til en mer sentral lokalisering i Groruddalen.
  -Byråden forsikrer at kvaliteten er opprettholdt. Når det gjelder lokalisering er det en del av arbeidet med neste biblioteksmelding.

 

13.11 Vi går på behandling av saker fra Helse- og sosialkomiteen

 • Nå behandles privat forslag om å reetablere Aker sykehus.
  Toril Berge Flatabø holder Venstres innlegg.Oslos befolkning vokser med rundt 10.000 innbyggere i året, og mye av denne befolkningsveksten vil skje i Groruddalen. Dagens sykehus-situasjon er håpløs og korttenkt. Venstre ønsker det som er aller best for befolkningen i Groruddalen og Oslo sør, og ønsker derfor en god prosess rundt ulike alternativer. For oss er det viktig at samhandlingsarena Aker får fortsette, da tilbudet er en viktig del av det totale helsetilbudet for Oslo/Akershus. Det gir merverdi til byens befolkning, og er en forutsetning for å møte fremtidens helseutfordringer. Hvis vi får en samling av riksfunksjoner og nasjonale funksjoner på Gaustad, nytt Radiumhospital på initiativ fra Venstre, og eget lokalsykehus for Oslo øst/sør, vil kapasitetsutfordringene være løst. Dette skal vi jobbe for at blir realisert, sa Flatabø.
 • Terje Bjøro tar også ordet. Dette er en svært viktig sak. Det er potensial for mye på Aker, men vi er i en veldig trist situasjon. Jeg er glad for denne saken og mener vi trenger å se positivt på mulighetene på Aker, sa Bjøro.

 

 • Nå behandles sak fra Ungdommens bystyremøte om bedre helsetilbud for ungdom i Oslo.
  Toril Berge Flatabø holder Venstres innlegg. Jeg vil starte med å gi Ungdommens bystyre honnør for at de setter helsetilbudene for ungdom på dagsorden. UBM har vært opptatt av at unge i Oslo skal ha et best mulig helsetilbud gjennom flere år. De er gode på å minne oss politikere på viktigheten av tilbudet, og er med på å sørge for at det stadig videreutvikles.. Vi i Venstre mener det er mest hensiktsmessig at skolehelsetjenesten fortsetter å være bydelenes ansvar. De er nærmest brukerne, og derfor best egnet til å prioritere ressursene på dette området. For Venstre er det viktig at ikke bystyret detaljstyrer organiseringen av de lokale tilbudene. Det er også en av grunnene til at vi ikke støtter forslaget om bemanningsnorm, som nettopp innskrenker muligheten til å tilpasse tilbudet. Å sikre et godt helsetilbud for de unge i byen vår er det viktigste forebyggende arbeidet vi kan gjøre, og jeg er glad for at vi har et byråd som kontinuerlig jobber med å styrke helsetilbudene til barn og unge, sa Flatabø.
 • Terje Bjøro tar også ordet. Jeg er glad for at de fleste partiene ønsker å desentralisere tilbudet slik at dette ansvaret ligger til bydelene. Det varierer hvilken dekning man har fra bydel til bydel, noe som gjør at skoleledere ofte må leke hobbypsykolog. Unge mennesker kan ha store utfordringer og da trengs det et godt tilbud, sa Bjøro.

 

14.00 Nå er vi over på saker fra Samferdsels- og miljøkomiteen.

 • Nå behandles miljøstrategi for kollektivtransporten i Oslo kommune.
  Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Oslo bystyre opprettholder en ambisjon om en fossilfri kollektivtransport innen 2020. Dette er en sak der politikk gjør en forskjell. Det er ingen tvil om at Ruter er i stand til å følge opp slike målsettinger. Med dette vedtaket vil vi presse frem fordeler for byen, sa Dørum.
 • Byråd Melby tar også ordet. Byrådet vil at Oslo skal være en internasjonalt ledende miljøby. Når transportsektoren står for over 60% av utslippene så er det her de største kuttene må tas. Vi har ambisiøse mål, men vi har god tro på at vi kan få det til. Bussene står for en vesentlig andel av utslippene. Vi har allerede kommet et godt stykke på vei, men det er en vei igjen å gå for å være fossilfri innen 2020. Jeg er veldig glad for at hele salen slutter seg til denne saken, sa Melby.

 

 • Nå behandles handlingsprogrammet for Oslopakke 3.
  Odd Einar Dørum holdt Venstres innlegg. Byråd Melby tok også ordet. Det er villedende å si at bystyret i dag vedtar mer vei. De veitiltakene vi vedtar i dag handler først og fremst om vei til trikk og sykkel og den infrastrukturen vi trenger. 80% av bompengene i Oslo skal brukes på kollektivtiltak. Det innebærer en kraftig satsing på sykkel og at Oslo sikrer sin del av finansieringen for Fornebubanen, sa Melby.

 

 • Nå behandles sak om biologisk mangfold.
  Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Denne saken beskriver hvordan man skal jobbe videre med å ivareta det største biologiske mangfoldet i Norge, det vi har her i Oslo, sa Dørum.
 • Byråd Melby tar også ordet. Oslo er kommunen med størst biologisk mangfold. Over 600 arter er nå registrert som rødlista i Oslo, og om 100 år kan mange av disse være borte. Det er derfor det er så viktig at vi styrker bevaringen av det biologiske mangfoldet. Vi vil beskytte og bevare områdene, og hindre spredning av arter som kan true mangfoldet, sa Melby.

 

14.55 Vi er nå over på saker fra Kultur- og utdanningskomiteen

 • Nå behandles sak om regelverk og rutiner som bidrar til å fremme barns norskspråklige kompetanse.
  Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Innsatsen for å sikre barn en utbytterik skolegang og et godt liv begynner i barnehagen, blant annet gjennom et aktivt og bevisst arbeid med språkstimulering. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Barnehagene må ha kompetanse på barns språkutvikling, slik at de raskt kan sette inn tiltak og sikre at barn får utvikle et rikt ordforråd. Det gjøres mye i Oslo for barnas språkutvikling, og det er stor interesse for det i bystyret. Begge deler er både viktig og riktig for byens barn, sa Ferskaug.

 

 • Vi behandler nå sak om salg og konkurranseutsetting av barnehager i Oslo kommune.
  Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Rapporten vi behandler i dag er ikke hyggelig lesing. Det er etter denne ingen tvil om at prosessen rundt konkurranseutsetting og salg av barnehager i Oslo har vært krevende for de involverte partene. Kommunen har slitt med å komme ut med nok informasjon. Til tross for at rapporten viser at det er gjort et omfattende arbeid for å nå ut og involvere alle parter, gir både ansatte og fagforeninger tilbakemelding om at informasjonen ikke har vært tilstrekkelig. Jeg vil understreke at Venstre har stor tillit til byens private barnehager, inkludert de som har tatt over driften av de aktuelle barnehagene i denne saken. Denne rapporten gir ikke det fulle bilde. Man kan ikke, som rapporten selv også sier, måle kvaliteten i barnehagene så kort tid etter overtakelse. For å måle dette må man se barnehagene over en lengre periode, og utenfor selve omstillingsprosessen. Når den avsluttende rapporten om kvaliteten i barnehagene kommer neste år, håper jeg den vil være positiv lesning, og at barna har fått et godt barnehagetilbud. Venstre støtter byrådets holdning om at det etter denne rapporten er lite aktuelt å gå videre med salg og konkurranseutsetting av flere barnehager, sa Ferskaug.

 

Venstre gjør et bytte i gruppa. Toril Berge Flatabø går ut, inn for henne går Christian Herzog.

 • Terje Bjøro tar også ordet i saken om salg og konkurranseutsetting. Julianne Ferskaug holdt et balansert innlegg. Det er åpenbart at dette ikke har vært noen suksess, selv om det fortsatt er for tidlig å konkludere. Vi vet at dette har vært krevende for mange, sa Bjøro.

 

16.16 Vi er over på saker fra Finanskomiteen.

 • Nå behandles kvartalsrapport fra byrådet.
  Terje Bjøro tar ordet. Samlet sykefravær for Oslo kommune pr. 1. kvartal 2015 var 9,2 %. Det er på tilsvarende nivå som i 1. kvartal 2014, men det er fortsatt et for høyt nivå. Venstre er opptatt av at Oslo kommune skal være en god arbeidsplass og at sykefraværet skal være lavest mulig, sa Bjøro.

 

 • Nå behandles revidert budsjett.
  Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Dette reviderte budsjettet viser et Oslo som styres solid og nøkternt, uten at vi må eksperimentere med eiendomsskatt. I dette er Venstre svært glad for at vi kunne utvide gratis AKS til Vahl skole, satsing på kultur og idrettsbygg, sommerskolen og summer til renhold i byen. I forliket styrker vi eldreomsorgen, satser på idrett og mye mer. Vi er glade for at Frp har et engasjement for Gatejuristen og Sex og samfunn, slik at også de styrkes, sa Dørum.
 • Terje Bjøro tar også ordet. Behovet for å få bygget om dagens planoverganger på Vinderen og Slemdal har vært diskutert i lang tid. Derfor er det bra at forprosjekteringen av disse begynner så raskt som mulig med midler avsatt i Oslopakke 3. Det er gode nyheter for alle som er glad i og opptatt av Vestre Aker. Christiania Roklub har treningsarena med robane på Bogstadvannet. Robanen er blitt grunnere og det forekommer stadig grunnstøtinger. I revidert budsjett legges det også inn 500 000 kroner til mudring av Bogstadvannet , sa Bjøro.

 

 • Nå behandles LBHT-planen, “Stolte Oslo”.
  Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Dette er en visjon for en mangfoldig by. Hele byen skal kunne være stolte av det arbeidet vi sammen gjør for likeverd og toleranse. Den gamle LHBT-planen har hatt svært stor betydning, og den nye handlingsplanen har en bredere profil og flere virkemidler enn den gamle. Det viktigste virkemiddelet er kunnskapsheving. Oslo vil gi støtte til LLH slik at informasjonsprogram kan tilbys skolene. Fordommer gror raskest i fravær av kunnskap. Det er nettopp for å bekjempe fordommer at vi må feire det skeive Oslo. Venstre er veldig glad for at det foreligger en konkret og progressiv plan fra byrådet, og at denne får bred tilslutning i bystyret, sa Ophaug.
 • Byråd Hallstein Bjercke tar ordet. Stolte Oslo er en sak jeg er stolt av å ha lagt frem. Alle som bor i Oslo skal åpent kunne leve sine liv uansett hvem man elsker eller hvilken identitet man har. Med denne planen skal vi også feire Oslo som skeiv by. De aller fleste i Oslo lever gode liv, men det er fremdeles mange som har det vanskelig. Diskriminering gjør byen mindre attraktiv. Tiltakene i planen er basert på gode og mange innspill fra LLH og fagmiljøene, og det samarbeidet skal vi fortsette i gjennomføringen av planen. Frihet, toleranse og respekt er viktige verdier i byen vår. Neste uke åpner Oslo pride. Jeg gleder meg til å gå i paraden. Sammen skal vi vise at Oslo er den beste byen for både han, hun og hen.
 • Terje Bjøro tar også ordet. Helsesøsterkompetansen har jeg lyst til å nevne spesielt. Helsesøstrene er viktige for å backe opp elever som har behov for det, sa Bjøro.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**