Lørenskog Venstre om oppvekst

Venstre vil at skole og barnehagene skal ha tilgang på naturen. "Foto: Stock photo © serega_one
Venstre vil at skole og barnehagene skal ha tilgang på naturen.
“Foto: Stock photo © serega_one

” Venstre vil ha
offentlig skole & barnehage
supplert av private tilbud.

Det er viktig med et mangfoldig tilbud av skoler og barnehagetyper, som hver har sin spesielle egenart. Det sikrer at familier har et godt og variert tilbud å velge mellom.

Venstre vil ha større pedagogtetthet i skolen og større tetthet av omsorgs personer i barnehagene. Den enkelte skole og barnehage må gis mer ansvar og større handlingsrom i undervisningsopplegg. Lokalmiljøet må forvaltes slik at det kan brukes til fysisk aktivitet, naturopplevelser og undervisning i praktisk miljøvern.

(se linker nederst for økonomiske nøkkeltall for hva kommunen brukte på undervisning i 2014 m.m.)

Lørenskog Venstre vil i barnehagepolitikken:

 • øke grunnbemanningen for å redusere sykefravær og sikre barnas trygghet

  Offentlig barnehage med kvalitet supplert av private tilbud på Lørenskog. “Foto:Stock photo © yollopuki
 • starte et prøveprosjekt med deling av assistentstillinger mellom SFO og barnehage for å redusere deltidsstillinger
 • bevare kommunale tomter til fremtidige skoler og barnehager i tilknytning til «grønne lunger og 100 meter skoger» eksempelvis området ved Skårer gård
 • etablere naturbarnehage i/ved marka grensen, ved Ødegården
 • at offentlige og private barnehager behandles likt i forhold til offentlige tilskudd og styres etter samme krav til kvalitet
 • ha fleksible åpningstider i barnehagene, samt stimulere barnehager til å lage felles driftsløsninger i ferier
 • støtte tiltak som fremmer respekt for kulturell identitet

Lørenskog Venstre vil i skolepolitikken:

 • øke lærertettheten for at hvert barn skal bli sett i skolehverdagen

  Offentlig skole med kvalitet supplert av private tilbydere på Lørenskog. “Foto: Stock photo © shironosov”
 • at SFO sikres store utvendig lekearealer
 • vil legge til rette for trygge skoleveier
 • gi foreldrene forutsigbarhet i form av tidlig varsling når det gjelder plassering i skolekretser
 • beholde veiledende inntaksgrenser og samtidig ha fritt skolevalg i 1. og 8. klasse
 • at PPT og skolehelsetjenestens ressurser til enhver tid samsvarer med behovet, og at spesialistressursene knyttes opp til den enkelte skole
 • øke antall “helsesøstre” for å kunne ta tak i utfordringene med mobbing og rusmisbruk
 • øke respekten for læreren og fagkunnskapen, og legge til rette for kompetanseutvikling for læreren
 • ha økt selvstyre for den enkelte skole og økt innflytelse til driftsstyrene
 • bidra til seniortiltak for å sikre at kompetent arbeidskraft blir i skolen
 • styrke og utvikle skolens yrkes utdanningsveiledning

Linker:

Statistisk sentralbyrås oversikt for kommunene heter Kostra. Gå direkte til oversikten for opplæring i grunnskolen for Lørenskog her. For eksempel er utgifter til undervisning på kr. 71016,- pr barn i grunnskolen. ca kr. 9 000,- under landsgjennomsnittet. Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år

Barnehagenes nøkkeltall fra 2014 finner du her.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 gå til side 83. kap 18. Oppvekst og utdannings sektoren for strategi og målsettingen og til kap. 18.6 side 87 for Budsjett

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**