Venstre om Lørenskog i Fremtiden

"Svenske Furua" ved Langvannet med Lørenskog Hus i bakgrunnen.
Nye og gamle Lørenskog. “Svenske Furua” ved Langvannet med Lørenskog Hus i bakgrunnen. “Foto: Kjell Erik Oseberg”

“Venstre vil
arbeide hardt for
at utvikling av Lørenskog
skjer med kvalitet.

Lørenskog skal være et godt sted å vokse opp og bo for alle aldersgrupper, også i fremtiden. For å sikre dette må vi gjøre kloke og fremtidsrettede valg i dag.

Derfor vil vi i Venstre arbeide hardt for at utvikling av Lørenskog skjer med kvalitet. Det betyr gode lokalsentra og med nærliggende og grønne rekreasjonsområder.

Vi vil bevare sammenhengende grøntstrukturer og at det blir trivelige og trygge boligområder, også ved kollektivknutepunkter. Det skal være fortetting og utbygging på innbyggernes, ikke utbyggernes, premisser.

Vi vil arbeide for å opprette flere fora for å hente, be om og lytte til råd. Beslutninger må fattes nærmest mulig den det gjelder. Den enkelte skal ha en reell påvirkningsmulighet i forhold til sin hverdag.

Lørenskog Venstre vil:

 • at Lørenskog kommune skal bli en foregangskommune i miljøvennlig utbygging som skaper varierte, trygge og gode bomiljøer
 • videreutvikle Fjellhamar som tettsted med en begrenset og miljøvennlig boligbygging med lokalsenterfunksjoner og som kollektivknutepunkt
 • sikre grøntområde ved “Icopaljordet” og en grønn undergang ved “Icopaljordet” til Fjellhamar stadion
 • opprettholde området ved Skårer Gård, Skårer Kirke og Bøndenes Hus som grøntområde
 • tilrettelegge for en årlig befolkningstilvekst på inntil 1,5%
 • føre en ansvarlig økonomisk politikk
 • ikke innføre eiendomsskatt på bolig
 • at Lørenskog skal bestå som egen kommune
 • styrke det regionale samarbeidet med Oslo og resten av Romerike
 • legge til rette for interkommunalt samarbeid på områder der kommunens ressurser av kompetanse og kapital ikke strekker til
 • stå for åpenhet, høy etisk standard og maktspredning i Lørenskog kommune
 • redusere avstanden mellom innbyggerne og politikerne
 • gjennomføre folkemøter og plansmier ved utviklingsprosjekter, slik at innbyggernes behov og ønsker vektlegges
 • styrke skolebyggene som sosiale møteplasser i nærmiljøet
 • ha 16-årsgrense for stemmerett og valgbarhet ved lokalvalg

Links med stoff om temaet:

Leserinnlegg i RB om Fjellhamars utvikling her
Om fortetting for å møte befolkningsveksten rundt Oslo satt opp mot vanlige folks behov for et bomiljø med høy trivselsfaktor.
Artikkel skrevet av og for Asker Venstre, men omhandler samme problemstilling Lørenskog står ovenfor og er høyaktuell vedrørende motstanden mot den massive utbyggingen av Fjellhamar.
Artikkel VG Trær i gatene får folk til å føle seg friskere
Forskning som artikkelen referer til

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**