Valgprogram 2015-2019 – Den grønne byen og det grønne skiftet

En by som går foran vil være best rustet til å møte morgendagen. Ikke bare med bedre miljø, men også med et mer tilpasset næringsliv og bedre velferd. Sandefjord trenger en grønn økonomi. En slik omstilling er krevende, men gir også nye muligheter. Miljøbedriftene blir morgendagens vinnere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Naturverdiene bevares for fremtidige gene-rasjoner.

Miljø

Alle i Sandefjord har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode og sammenhengende friområder. Venstre er miljøpartiet. Vi garanterer å stå for en offensiv miljø-politikk.

Ta vare på byens grøntområder

Sandefjord har en attraktiv beliggenhet, byens grøntområder, tilgangen til sjøen og kystnaturen bidrar særlig til dette. At byen får flere innbyggere skal ikke føre til nedbygging av grøntområder eller at tilgangen til kystsonen blir dårligere.

Venstre vil:

 • Sikre tilgang til strandsonen for alle og begrense bygging og bruk som skader natur og friluftsinteressene i disse områdene
 • Arbeide for en bindende arealbruksplan for indre del av Sandefjordsfjorden.
 • Verne friarealer og dyrket og dyrkbar mark.
 • Arbeide for sammenhengende turvei langs fjorden fra Framnes til Stub.
 • Utvikle og vedlikeholde Preståsen og andre grønne lunger i bynære områder.
 • At kommunen skal gå til sak mot eiere som ikke respekterer allemannsretten langs fjorden og sørge for at ulovlige stengsler fjernes.
 • Arbeide for etablering av kyststi fra Lahelle til grensen mot Stokke.
 • Etablere en bystrand med grøntområder I indre havn.

Ren by

Venstre har en målsetning om å redusere avfallsmengden i byen.

Venstre vil:

 • Følge opp og sørge for rullering av kommuneplanen innen klima og miljø
 • Innføre returordning for gamle, ikke-rentbrennende ovner
 • Gjennomføre tiltak for å redusere avfallsmengden i Sandefjord, blant annet gjennom krav til livsløpstenkning for produkter som Sandefjord kommune kjøper inn.
 • Innføre utsortering av våtorganisk avfall som skal brukes som biogass i transport- sektoren.
 • Sørge for at ressursene i alt avfall og kloakk blir nyttiggjort.
 • Tilby attraktive gassgriller i et utvalg av grøntområdene for å få ned forbruket av engangsgriller, og utplassere resirkuleringsstasjoner for engangsgriller.
 • Sørge for at veier og fortau holdes rene.
 • Avvikle bruk av all olje til oppvarming i Sandefjord.
 • Sørge for at alle kommunale bygg varmes opp energieffektive metoder, slik som fjernvarme, biobrensel eller jordvarme.
 • Stimulere bygging av passiv-hus og lavenergihus, bl.a. gjennom reduserte byggesaksgebyrer.
 • Fergene skal over på landstrøm på terminalen og ved landligge på andre plasser I fjorden.
 • Sørge for at kommunen miljøsertifiserer alle sine virksomheter
 • At Sandefjord kommune reduserer sine klimautslipp med 40% innen 2030

Ren fjord

Kommunen har en fantastisk kystlinje med utallige tilbud og muligheter for friluftsliv og rekreasjon som vi vil at alle skal ha god tilgang til.

Forurensende industri er heldigvis en del av fortiden, men Sandefjordsfjorden har gjennom tidene blitt tilført betydelige mengder av et bredt spekter av miljøgifter og er i dag en av Norges mest forurensede sjøbunner. Fjorden er et av miljødirektoratets prioritets-områder for opprydding.

Venstre vil:

 • Skjerpe kontrollen med utslipp i fjorden.
 • Fortsette arbeidet for en ren fjord.
 • At Sandefjord kommer i gang med den handlingsplanen som foreligger når det gjelder å dekke til forurenset havbunn
 • Sandefjord Venstre vil fortsette å ha trykk på statlige myndigheter slik at bevilgningene kan komme på plass i statsbudsjettet for 2016.
 • Intensivere og prioritere utbytting og oppgradering av kloakknettet for å forhindre fremtidige utslipp til fjord og natur.
 • Stanse dumping av skitten snø i indre havn.

Biologisk mangfold og truede arter

Venstre vil stanse utryddingen av arter og
ta hensyn til miljøet i all planlegging og utbygging. For å sikre det biologiske mangfoldet, er det nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom god forvaltning og økt vern, og ved å stanse utbredelsen av fremmede arter på land og til havs. Halvparten av de utrydningstruede artene i Norge lever i skog, derfor vil vi prioritere skogvern høyt, lokalt og nasjonalt.

Venstre vil:

 • Gjennomføre et kunnskapsløft for naturen ved å blant annet kartlegge artsmangfoldet gjennom en ny runde med kommunal kartlegging av naturtyper.
 • At Sandefjord kommune skal bidra i håndhevingen av skogvernet.
 • Ikke betale ut tilskudd til planting av uønskede treslag.
 • Jobbe for å fjerne svartelistede arter som finnes lokalt.
 • Jobbe for å ivareta rødlistenes arter som finnes lokalt.
 • Støtte binæringen og stimulere til bihold, slik at produksjonen av frukt og grønnsaker som krever pollinering opprettholdes.
 • Ta vare på bier og humler, blant annet ved å plante «riktig» type planter, være restriktiv med sprøytemidler og fjerne prydplanter/trær som er skadelig.
 • Påse at Sandefjord skal ha en kyst-soneplan.
 • Vurdere å innføre lokal forvaltning av lokale bestander. Dette gjelder i hovedsak stedbundne arter. Her kan nevnes eksempler som breiflabb, steinbit, snegler og skjell.
 • Verne Sandefjords kystsone
 • Sikre en god dyrevelferd. Dyr har en egenverdi og håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrenes egenart.
 • Sikre kunnskapen om og forståelsen av kystsonen gjennom å oppfordre lokalt samspill mellom marin næring og skole.

Klima

Sandefjord skal også ta ansvar for å redusere de globale miljøutfordringene: utslipp av klimagasser, miljøgifter og tap av biologisk mangfold. Venstre vil legge dette til grunn for alle politiske vedtak, og bidra til at Sandefjord blir blant de fremste byer til å ta i bruk ny miljøteknologi.

Globalt klimaansvar

Venstre vil sørge for at Sandefjord oppfyller sin del av Kyoto–avtalen og gjør det enkelt for innbyggerne å ta klima–, energi– og ressursvennlige valg. Venstre vil være en pådriver for at Sandefjord oppfyller vedtatt mål om å redusere klimagassutslippene med 25 % innen 2020 og 40% innen 2030.

Venstre vil:

 • Aktivt følge opp og sørge for gjennomføring av klimaplanen.
 • Gjennomføre en klimavettkampanje i Sandefjord for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energi eller kjøp av varer og tjenester
 • Gradvis avvikle all bruk av fossil energi til oppvarming i Sandefjord.
 • Sørge for at alle kommunale bygg varmes opp ved hjelp av energieffektive metoder, slik som fjernvarme, biobrensel eller jordvarme
 • Arbeide for bruk av energieffektiv teknologi og bygningsmaterialer i alle nybygg,
 • At flest mulig av kommunens biler
  bruker lav-/nullutslippsteknologi, slik som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen.
 • Samarbeid med næringslivet for å utvikle energistasjoner som tilbyr fylling av hydrogen og biogass, hurtigladning for el-biler og andre nullutslippskjøretøy
 • Sandefjord kommune skal bruke sin markedsmakt ved å stille klare miljøkrav ved kommunens anskaffelser (f.eks. DIFIs miljøkriterier).
 • Legge til rette for forsøk med lokale tilskudd til miljøvennlig egenproduksjon av energi i bolig (sol, vind o.a.)
 • Trekke oss ut av fond som investerer i fossil energi.
 • Investere i fond som har andeler i fornybar energi.

Samferdsel

Køfrihet og forutsigbar transporttid er et moment for både etablerte og næringsvirksomhet under etablering. Vi skal fortsette å forsterke at vi er en sykkelby og at det derfor er nødvendig å etablere grønne årer mellom boligområder og næringsområder.

Venstre vil:

 • Utbedre vei og trafikkavvikling til Torp og næringsområdene på Fokserød og Kullerød. Samt opprette pendler-
  parkering ved E18/Fokserød.
 • Etablere sykkel-/gangveier til næringsområder utenfor sentrum.

Et bedre kollektivtilbud

Venstre vil gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt i Sandefjord. Kollektivtransporten må prioriteres foran biltrafikken.

Venstre vil:

 • Arbeide for flere avganger i buss-
  tilbudet, særlig på kveldstid og i helger.
 • Flere busser med hybrid og el-løsninger.
 • Ruste opp bussholdeplasser med universell utforming, bedre informasjon og vedlikehold.
 • Legge til rette for bruk av flere null-utslippsbiler i Sandefjord. Det etableres flere parkeringsplasser for ladbare biler i sentrum og ved friarealområder.
 • Utrede en tilskuddsordning for eta-blering av ladeplasser i borettslag.
 • Stille krav til lademulighet for biler ved godkjenning av nye bolig- og næringsprosjekter

Sykkelbyen Sandefjord

Sandefjord har allerede satset mye på sykkel og innbyggerne er blant dem som bruker sykkelen mest aktivt i hele landet. Det er dobbelt så mange sykkelreiser i Sandefjord som snittet ellers i landet. Det gir oss en unik mulighet til å videreutvikle sykkelbyen Sandefjord. Hver 3. syklist sykler hver dag og 75% av byens innbyggere bor innefor en radius av 3 km fra sentrum. El-sykkelen vil gjøre det attraktivt for nye grupper å sykle til og fra jobb eller på tur. Sandefjord Venstres målsetting er derfor at sykkelbruken i Sandefjord skal dobles de neste 10 årene, til en andel på 20%. Sande-fjord skal bli blant de beste sykkelbyene i landet.

Det er mange argumenter for å sykle. En syklist mer i morgenrushet er en bilist mindre. Det reduserer køer og forurensning samtidig som det gir helsegevinst og trivsel. Likevel må vi huske at for de fleste av oss er det de praktiske argumentene som er viktigst i det daglige – derfor er de viktigste tiltakene de som gjør det enklere, raskere og tryggere å sykle

Sandefjord Venstre vil etablere et definert, sammenhengende sykkelveinett mellom sentrale bomiljøer og større arbeidssentra i og rundt byen. Gang og sykkelveier videreutvikles i bomiljøer og langs skoleveier. Til lengre sykkelreiser som arbeidsreiser, turer til utfartsområder og treningsformål skal det satses på egne sykkelfelt i veibanen. Dette betyr at det i samarbeid med veimyndighetene må lages en plan for hvilke veier som utvikles som definerte sykkelveier. I tillegg må det lages elektroniske sykkelkart for å lede trafikken til egnede veier. Det må etableres flere trygge, tørre og låsbare parkeringsmuligheter slik at syklistene er trygge for investeringene sine. Sandefjord må ta på alvor at sykkeltyverier er et omfattende samfunnsproblem.

Venstre vil:

 • Etablere trygge gang og sykkelveier mellom boligsentra og skoler (barne- og ungdomstrinn).
 • Definere innfartstraseer (sykkelbaner i veien) til og fra bysentrum innenfor 5 km radius
 • Etablere et sykkelveinett med egne sykkelbaner til og fra arbeidssentra som f.eks. Pindsle, Torp, Borgeskogen
 • Samarbeide med sykkelklubber om etablering av faste treningsveier og traseer som tilrettelegges spesielt for aktiv sykling.
 • Legge opp til sykkelbane eller gang- og sykkelvei etter hva som er mest hensiktsmessig til utfartssteder som badeplasser og severdigheter.
 • Etablere en ordning med bysykler til allmenn bruk.
 • Jobbe for et bilfritt sentrum og en restriktiv parkeringspolitikk
 • Arbeide aktivt for at Sandefjord inngår i den statlige ordningen med bymiljøavtaler, slik at kollektivtilbudet kan styrkes.

Alle gang og sykkelveier/sykkelbaner merkes, asfalteres og vedlikeholdes med tanke på helårsbruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**