Valgprogram 2015-2019 – Den kreative byen – Et godt sted å bo

Sandefjord skal være en åpen og fordomsfri by, hvor Kunnskap og kultur blir prioritert. Vi må gi muligheter til mennesker med nye ideer, og legge til rette for nyetablering, kunnskap og kreativitet på alle områder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Grønn næringsvekst
i Sandefjord

Befolkningsutvikling og arbeidsplasser er nært knyttet. Byene som vil lykkes må ha en velfungerende infrastruktur, skape attraktive næringsarenaer og selge seg inn for omverdenen.

Venstre vil:

 • Bidra til etablering av nye abeids-plasser.
 • Sikre fortgang i avklaring av nærings-arealer. Attraktive næringsarealer er en grunnleggende forutsetning for å være potensiell lokalisering for eksisterende bedrifter som f.eks. vil flytte ifra Oslo.
 • Utrede området Torp Øst, med alternative scenarier avhengig av Jernbane-verkets valg av ny jernbanetrase.
 • Påvirke ordfører og rådmann til å være mer framoverlent, for proaktivt å tiltrekke nye arbeidsplasser. Både ved å kontakte bedrifter og aktivt påvirke at statlige arbeidsplasser som desentraliseres skal tilfalle Sandefjord/Vestfold.
 • Styrke handelen i og nær sentrum gjennom gode rammebetingelser for næringslivet, god tilgjengelighet til sentrum og et godt offentlig parkerings-tilbud.
 • Vi vil gå imot forslag om søndagsåpne butikker
 • Køfrihet og forutsigbar transporttid er et moment for både etablerte og næringsvirksomhet som vurderer
  etablering. Vi skal fortsette å forsterke at vi er en sykkelby og at det derfor er nødvendig å etablere grønne årer mellom boligområder og næringsområder.

Politikk som er bra for de små bedriftene er nesten uten unntak også bra for de store, men ikke nødvendigvis motsatt.

Vekstfremmende vilkår for alle bedrifter, og spesielt de mindre bedriftene, gründerne og selvstendig næringsdrivende har vært og er viktige Venstre-saker lokalt og nasjonalt.

Gründerpartiet Venstre vil:

 • Øke satsingen på entreprenørskap i skolen, og være pådriver for økt sam-arbeid mellom bedrifter og skole.
 • Styrke utdannelse og støtte-
  spillerne for gründerne. Dette ved både å styrke Ungt Entreprenørskap og START. Dette vil også medføre et styrket offentlig-privat samarbeid, som Venstre er positive til.
 • Bidra til etablering av et gründerhus i Sandefjord. Dette vil både ha en sterk positiv signaleffekt, skape bedre ramme for nyetableringer og oppfordre til
  forskningsbasert virksomhet.

Sandefjord skal vokse på nye framtids-rettede, grønne bedrifter. For å oppnå dette må kommunen tydelig signalisere at man både er en tilretteleggende og stimulerende partner for næringslivet. Kommunen har i samarbeidet med næringslivet den viktige rollen som tilbyder av mellomstasjonen mellom læring og jobb, ved å tilby lærlingeplasser. Sandefjord skal være en offensiv næringskommune.

Venstre vil:

 • Styrke innovasjonskraften i kommunen; Sandefjord skal delta i den Kommunale innovasjonskonkurransen. Dette for å vise at vi er en framoverlent og næringsvennlig kommune.
 • Vi ønsker å sette av midler til et
  innovasjonsfond. Det er viktig at kommunen er kreativ og innovativ – og at man for å møte utfordringene har fokus på å jobbe smartere.
 • Øke antall lærlinger 1) ved stille krav ved anbudsutlysninger og 2) i kommunen, ved at det skal være 2 pr. tusen innbyggere innen 2018.
 • Vi vil fortsette å være et ombud for næringslivet i Sandefjord. Vi vil påvirke vår stortingsgruppe i saker som er viktig for lokalt næringsliv. Eks. saken om netthandel og like konkurransebetingelser.

Det er ikke lenger tilstrekkelig at kommunen har papirfestede ambisjoner.

 • Vi vil at Sandefjord kommune skal ha fokus på å bekjempe svart arbeid og sosial dumping.
 • Vi vil kreve at man i anbud stiller krav om ansatte med fagbrev og fast ansatte.

I Vestfold er det flere mellomstore byer og avstanden dem i mellom blir stadig kortere ved gradvis bedre transportårer. Raskere mobilitet byene imellom gjør at stadig flere bor i en by og jobber i en annen. Byene har derfor felles interesse av gjensidig suksess. Samarbeidet med nabobyene må styrkes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**