Valgprogram for 2015-2019

ET TRYGT, ATTRAKTIVT OG GRØNT OPPDAL

Venstre i Oppdal håper at velgerne ser verdien av det politiske arbeidet vi bidrar med. Vi ønsker en rettferdig forvaltning og fordeling i Oppdal, og setter “folk først”. Venstre prioriterer “de som trenger det mest”. Vi ønsker et bredt og godt samarbeid i kommunens øverste organ og ser frem til en ny periode med mye god utvikling for innbyggerne i Oppdal. Godt valg!

Meroffentlighet for økt tillit

Venstre ønsker at Oppdal skal fremstå som en åpen og inkluderende kommune. Vi mener at vi skal utøve meroffentlighet og føre åpne beslutningsprosesser. Åpenhet og dialog mellom forvaltningen, politiske organ og folket skaper tillit og troverdighet.

Kommunereform for en sterkere region i sør

Vi bør søke løsninger som kan gi et styrket tjenestetilbud for innbyggerne. Venstre vil ha flere offentlige tilbud til Oppdal, noe som kan gi flere arbeidsplasser og gode habile fagmiljø. For Venstre er det viktig at lokaldemokratiet kommer styrket ut av reformen. Vi mener at offentlige tjenester bør være forankret i lokaldemokratisk styring, og stiller spørsmål til organiseringen av tjenester innen interkommunale selskap. Vi vil også at Oppdal blir administrasjonssenter. Det vil tilføre Oppdal mer kompetanse og handlingsrom til å møte utfordringene vi står overfor. Vi må være offensive og bygge opp Oppdal!

Næringsliv for grønn vekst

Vi må skape flere arbeidsplasser og sørge for grønn vekst! Som vertskapskommune for Nasjonalparker, bør Oppdal utvikle seg som et tydelig grønt reisemål. Vår naturlige beliggenhet og stolte forhistorie bør videreføres når gjeldende målsettinger i Masterplanen er gjennomført. Gravfeltet på Vang er overmoden for en realisering.

Arbeid og inntekt er bærebjelken i bosettingen, og vi må sørge for at arbeidsstyrken har kompetanse.

Oppdal kommune satser på at Nasjonalparken Næringshage skal stimulere næringsetablering og -utvikling i Oppdal. Vi ser at etableringen allerede skaper attraktivitet, rekruttering og nytenkning. Vi må se på forvaltingen av AGA fondet og få best mulig utnyttelse av de midlene vi har til rådighet.

At Oppdal fortsetter å vokse som hyttekommune er viktig. Oppdal Næringsforening sin Masterplan viser til ringvirkninger av gjestedøgn i Oppdal. For at hyttekommunen skal utvikle seg, må dialogen med fritidsinnbyggere sikres. Innen service- og opplevelsestilbudet ligger det muligheter for næringsetablering og -utvikling. Hytteundersøkelsen, hytteforum og andre arenaer er viktig for å skape samhandling og dialog. En organisering av VisitOppdal må til som ledd i en profesjonalisering av Oppdal som reisemål.

Folkehelse for trygghet, mestring og et verdig liv

Vi ønsker at Oppdal kommune skal bli best på Folkehelse. For å oppnå denne målsettingen bør Folkehelseplanen inngå som del av kommuneplanen. Vi mener at Oppdal bør bli en del av det norske WHO nettverket – Sunne kommuner. Folkehelsearbeidet er det mest sektorovergripende arbeidet i kommunen og tverrfaglighet må være forankret i hele organisasjonen. Venstre stiller seg bak vedtakene i Handlingsplanen og vil gjennomføre demensutbyggingen. Bo og aktivitetssenteret (BOAS) er allerede fylt opp av pleietrengende, og den demografiske utviklingen viser at vi får en større andel eldre i befolkningen, og antallet demente vil øke. En økning i ergoterapitilbudet er nødvendig for økt hverdagsrehabilitering. Kompetansetiltak for nye og omfattende oppgaver som følge av samhandlingsreformen må følges opp. Kultur for heltid bør følges opp for å gi bedre kvalitet.

Tidlig innsats som valgt strategi skal følge innbyggerne med tiltak gjennom hele livsløpet. Frivillig sektor gjør en formidabel innsats i helsesektoren, og bør få medvirkning i utformingen og gjennomføringen av Folkehelseplanen.

Rusomsorgen i Oppdal må forsterkes, og regjeringen varsler at mer av de frie midlene til kommunene skal gå til tiltak i rusomsorgen. Det er her folk bor og skal mestre livene sine. Mange innbyggere blir rammet av kreftsykdom, og vi ønsker mer forebygging og oppfølging av kreftsykdom basert på forekomst i befolkningen. Frisklivsentralen og Skolehelsetjenesten er sentrale i folkehelsearbeidet.

Venstre vil prioritere;

  • å styrke rusomsorgen
  • å tilpasse/øke skolehelsetjenestetilbudet
  • utrede tilbud om helsestasjon for eldre ( et tilbud innen trening, opptrening, rådgivning og rehabilitering ) utredes gjennom styrking av Frisklivsentralen.
  • at samlokalisering av leger, øyeblikkelig hjelp og spesialisttjenestene skjer på sykehjemmet, som er langt mindre kostnadskrevende enn en samlokalisering på Oppdal distriktsmedisinske senter.
  • Etablere Pilot på virtuelt undersøkelsesrom i samarbeid med St Olavs Hospital Trondheim
  • St. Olavs Hospital Trondheim/Øya som lokalsykehus for innbyggerne i Oppdal.
  • Opparbeide landingsplass for luftambulanse.

Oppvekst og skole som sikrer kompetanse

Venstre mener at alle skal ha en trygg oppvekst og en skole med like muligheter. For at alle skal føle at de mestrer livene sine, er det en målsetting at ingen skal oppleve å bli utestengt eller mobbet i Oppdalsskolen. Denne målsettingen innebærer tett samhandling mellom barn og foreldre, elever og lærere og skoleeier. Oppdal har god barnehagedekning og et godt tilbud vi ønsker alle barn skal ta del i. Familieøkonomi skal ikke være et hinder for at barn får gå i barnehage, og vi ønsker at lavinntektsforsørgere skal få gratis barnehage.

Den offentlige skolen skal styrkes med gode strategier for utvikling og kvalitet i opplæringen. Ny teknologi gir muligheter for variert og spennende undervisning for fremtidens skole, og vi ønsker at Oppdalsskolen skal utvikle strategier for denne kompetansen.

Venstre vil se på ressursbruken i skolehelsetjenesten for at helsepersonell skal være mer tilgjengelig for elevene i skoletida. Mer sosial og emosjonell opplæring må inn i

skolen for å møte den store økningen av sosiale og psykiske vansker hos barn og unge For å sikre kompetanse i arbeidsstyrken må flere enn idag fullføre yrkesopplæring. Ressurssenteret som er lagt til Oppdal videregående skole, må sikres kommunalt økonomisk bidrag. Mange står også uten fullført videregående opplæring fordi de har brukt opp retten sin. Venstre vil styrke voksenopplæringen for å nå dette målet. Det må også etableres flere læreplasser i kommunen slik at flere kan ta fagbrev i de programmene som tilbys i videregående skole.

For å stimulere til nyskaping og innovasjon bør gründerskap/entreprenørskap som metode innføres på mellom – og ungdomstrinnet.

Venstre vil beholde nærmiljøskoler i ei bygd som har et stort geografisk areal, høy andel av arbeidsplasser innen landbruk og spredt bosetting. Folk skal få muligheten til leve det gode liv i fjellbygda.

Idretts- og aktivitetstilbud som fellesprosjekt

Oppdal har et bredt idretts- og aktivitetstilbud, og vi må ta vare på de anleggene vi har.

De arenaene vi har for frilufts- og idrettsaktiviteter bidrar til arrangement som øker gjestedøgn og handelsomsetning. For å gjøre anleggene mer attraktive, bør det gjøres en bedre tilrettelegging for såvel arrangement som daglig bruk.

Venstre vil fremme forslag om å forbedre arbeidet med Delplan idrett og fysisk aktivitet. Det er positivt at Idrettsrådet koordinerer og gir råd om spillemidler og prioriteringer av anlegg. I prioritering og planlegging av anlegg ser vi det som viktig at folkehelseperspektivet og innholdet og målene i skolen (fysisk helse, kroppsøvingsfaget) blir ivaretatt. Nærmiljøanlegg er viktige for daglig fysisk aktivitet, likeså naturlige lekeområder der barn ferdes.

Friidrettsbanen bør vedlikeholdes slik at det kan arrangeres friidrettsstevner. For å arrangere fotballcup bør det etablere flere spilleflater i sentralanlegget. Tilrettelegging av arenaer for egenorganiserte aktiviteter bør skje i sentralanlegget for å stimulere barn og unge til sosial, kulturell og fysisk samhandling i skole og fritid. Venstre vil etterspørre regulering/detaljplan for sentralanlegget og komme med konkrete innspill. Venstre vil støtte initiativene som er kommet om fremtidig etablering av ny idrettshall i Oppdal i et samarbeid mellom Oppdal kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og idrettsrådet i Oppdal.

Kulturtilbud som tradisjonsbærer og fornyer

Oppdal kommune skal være en aktiv pådriver for utvikling og stimulering av kulturlivet i kommunen. Overføringer til Oppdal Kulturhus KF skal gjenspeile denne målsettingen. Oppdal Kulturhus KF har samlet flere enheter i foretaket, og skal gjennom økonomiske overføringer fra kommunen kunne drive kulturtilbudene i kommunen med bredde, kvalitet og vitalitet. Venstre ønsker seg en etablering av et kunstmuseum som kan bygge opp under både Kulturhuset og museet. Oppdal kommune forvalter mye kunst av lokale kunstmalere som burde fått plass i et lokalt kunstmuseum. Kulturformidling og kunnskapsbaserte opplevelser gir muligheter for vekst for næringslivet.

Samtidig lever kulturlivet i kretsene, og frivilligheten er stor. Men ressursene er få, og vi har en utfordring med å ta vare på kulturlivet i hele bygda. Alle stevner og arrangement som blir arrangert av lag og foreninger gir betydelige gevinst til næringslivet.

Et sentrum med kulturelt fotavtrykk

Venstre mener at Oppdal må gjøre alvor av en moderne sentrumsutvikling som gir tettstedet Oppdal sterkere identitet. Vi ønsker en utvikling der møteplasser for folk og handelsaktivitet skal være forenlig. Med flere boenheter i sentrum vil det bli behov for sentrale utendørs møteplasser som kan brukes til å skape felles sosiale og kulturelle aktiviteter. Gratis trådløs tilgang (wifi) bør være et fellesgode. Flere trivselsskapende tiltak som beplantning og lyssetting bør komme på plass nå som sentrumsplanen blir gjennomført. Næringslivets fellesgodefinanisering gjennom Masterplanen blir et viktig miljøtiltak i sentrum. Vi ønsker et sentrum som oppdalingene kan være stolte av!

Landbruk i ei levedyktig fjellbygd

For at Oppdal skal ha et levende, attraktivt og bærekraftig landbruk, mener vi det er riktig å beholde Landbrukskontoret. Landbruket må bli enda mer miljøvennlig. For å sikre gardsdrift på forholdsvis små areal, bør lokal foredling av naturressursene utredes. Merkevarebygging av lokale råvarer, som Oppdalslam og Fjellmandel, bør forsterkes. Kulturlandskapet er en stor del av Oppdals identitet og et aktivt landbruk må til for å opprettholde dette. Oppdal må aktivt gå inn for en lovendring for å sikre småskalaprodukt i matkjedebutikkene.

Prinsippene i rovviltforliket må holdes i hevd slik at vi kan nyttiggjøre oss kommunenes rike beiteressurser til produksjon av mat også i framtida. Vi støtter alt dyrehold som utøves i tråd med etiske regler og vedtatte lover og forskrifter. Adkomsten til beiteområdene må sees i sammenheng med arealplanlegging og fritidsbebyggelse. Adkomst til beiteområdene må ikke bygges igjen av hyttefelt. Andre næringer er avhengige av et godt fungerende landbruk. All omregulering av dyrkamark til annet formål, skal erstattes gjennom tilsvarende nydyrking. Jordvernet skal stå sterkt, og sikring av areal til fremtidig matproduksjon blir et viktig tema for arealpolitikken.

Skiløypenett, sykkel- og turstier som markedsstrategi

Både gjennom regulering og økonomiske bidrag skal det jobbes for et ett attraktivt skiløypenett. Det mangler ikke på naturområder i bygda, men likevel etterspørres det flere turmål. Behovet for tilrettelegging og informasjon er stor. Adkomst til turmål, løyper og stier må skiltes slik at brukerne finner frem. Venstre skal fortsette å jobbe for et sammenhengende sykkel- og gangveinett. Vi vil jobbe for bedre skilting av turmål og sykkelstier. Vi vil gi økt status til prioriteringer i Trafikksikkerhetsplanen med trygg skolevei i fokus.

En del av et regionalt togtilbud

Buss- og togtilbudet til/fra Trondheim må være et reelt alternativ for pendlere i vår arbeidsregion. Togtilbudet til Værnes bør komme innbyggerne i Oppdal tilgode. Vi kan ikke godta at vi får et dårligere togtilbud, og dermed færre muligheter for både reiser og pendling med tog, enn våre naboer lengre nord i fylket. Et togtilbud med hensiktsmessige avganger vil bygge opp under reisevirksomhet i forbindelse med arbeid og vil også gi konkurransefortrinn til konferansemarkedet. For at skistedet Oppdal skal få flere gjester, er det viktig at togavgangene harmonerer med åpningstidene også på helgedager.

Arealplanlegging gir forutsigbar utvikling

Utviklingen i Oppdal skal være bærekraftig, og arealplanleggingen langsiktig med forutsigbare reguleringsplaner. Folkehelseperspektivet skal også inngå i arealplanleggingen. Det bør sikres gang- og sykkelveier til boligområdene som oppleves som sammenhengende, gjør det enklere å orientere seg i og som oppleves som effektive. Sentrum og skoleområdet er knutepunkt for gående og syklende, og det bør prioriteres å anlegge alternative ferdselsårer til og fra boligområdene enn langs bilvei. Næringslivets (ONF) Masterplan bør bli en del av saksutredningen når det kommer til næringsutvikling og arealplanlegging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**