Tilpassa opplæring

Foto: Phil Roeder

Det er ei utfordring å sørgja for at kvar einskild elev får ei tilpassa opplæring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre vil at opplæringa skal vera tilpassa den einskilde elev. Og sterke elevar skal få høve til fagleg utvikling.

Venstre ønskjer å skapa overgangar som gir elevane betre oppfølging, og gjer skulane betre førebudde til å ta imot elevane.

Overgangane mellom barnehage, skule, ungdomsskule og vidaregåande er store omveltningar for eit born, og bør nyttast for å gje born ei positiv oppleving

Difor vil Venstre:

  • arbeida for at lærarar får høve til å følgja opp kvar einskild elev.
  • gi høve til at fleire elevar kan ta fag frå VGS medan dei går på ungdomsskulen
  • at skulane i samarbeide med foreldreutvala har meir fokus på ovegongane mellom skuleslaga.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**