Innkjøp og handel

Økning av frukt og grøntinntaket gjør kroppen godt. "Foto: Monica O. Oseberg, Foto: Lørenskog Venstre

Det er mykje godt for mennesker og miljø ein kan gjera ved å visa omsut for kva varer og tenester ein vel å handla.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det er per i dag ingen tiltak eller ordningar som gir oss kompetanse eller midlar til å lykkast med miljøvenlege innkjøp. Det er tilfeldig i kor stor grad miljøomsyn vert tatt med i innkjøpssprosessar. Venstre vil at vår kommune skal lena seg på merkeordningar, standardar og miljøprogram som finnest.

Kommunen kan ikkje krevja at eit produkt i eit tilbod er miljømerka, men me kan setta krav i utlysinga som tilsvarar merkeordningar.

Venstre vil:

  • at kommunen framleis skal vera følgja prinsippa om miljø- fyrtårn og fairtrade by.
  • at miljø- og klimakrav skal vektast høgt ved innkjøp
  • settja mål om innkjøp av økologiske og bærekraftige matvarer.
  • settja mål om mindre kjøt og meir fisk ved institusjonar.
  • invitera til idèdugnad for å identifisera kommunen sitt potensiale for innsparing i forbruk.
  • legga vekt på at verksemder ein handlar med tek imot lærlingar
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**