Lier Venstres valgprogram – Boligmiljø og byutvikling

www.veidekke.no

Lier Venstre vil gjøre Lier til en foregangskommune innen grønn byutvikling. Alle som bor i byer og tettsteder skal ha tilgang til sollys, ren luft og grøntarealer. Miljøhensyn må være bærebjelken i alt planarbeid. Det betyr mer effektiv arealutnyttelse, bedre tilrettelegging for gående og syklende, større kollektivsatsing og flere grønne lunger. Ved hjelp av fortetting er det mulig å løse utfordringer som følge av befolkningsvekst uten å flytte markagrenser eller redusere grøntarealer.

Lier kommune står foran sin kanskje største innbyggervekst noensinne. Gullaug skal igjen tilbake til folket. Tidligere forurensede områder skal renses og gjøres klare for boligutvikling. Fjordbyen på Lierstranda skal planlegges og gjøres klar for utbygging. I tillegg skal det bygges ut på de gamle tomtene til Lier sykehus.

For at Lier kommune skal være i stand til å planlegge, bygge og inkludere alle disse nye innbyggerne i «Grønne Lier», må kommunen rustes opp med riktig bemanning. Dette må være personer som kan lede arbeidet gjennom de strengeste miljøkrav, sørge for balansert og nyskapende boligutvikling med alternative og fremtidsrettede boformer som inkluderer et mangfold av mennesker, og samtidig passe på at de nye bydelene er i balanse med det etablerte Lier.

Lier Venstre ser for seg fremtidsrettet infrastruktur, med bilfrie soner hvor gående og syklende har forrang, og hvor kollektivløsninger er en sømløs og naturlig del av hverdagen.

Lier Venstre vil jobbe for at Gullaug og Fjordbyen utvikles i takt med moderne byplanlegging, slik at for eksempel småbarnsfamilier kan finne barnehage, skole og arbeidsplass i gangavstand til egen bolig.

Lier Venstre vil:

 • Sørge for at all boligutvikling i Lier gjøres i henhold til de strengeste miljøkrav (pluss-hus, kortreist varme).
 • Stimulere til økt bruk av solenergi, fjern- og jordvarme.
 • At Lier kommune inkluderer boligsosiale tiltak i alle nye utviklingsprosjekter.
 • Jobbe for flere egnede kommunale boliger for barnefamilier.
 • Innføring av «fra leie til eie» i Lier slik at leietakere i kommunale boliger gis mulighet til å kjøpe boligen på sikt.
 • Gi økonomisk stimulans til bygging av eksperimentelle og alternative boformer, som økolandsbyer, bokollektiv og generasjonsboliger.
 • Prioritere infrastruktur for gående, syklende og kollektivløsninger (for eksempel oppvarmede fortau med varme fra fjorden).
 • Verne sårbare områder langs strandlinjen med solide buffersoner.
 • Legge til rette for grønne lunger og urbant landbruk, utplassering av bikuber og flere hager på tak.
 • Sette av plass til en økolandsby på Gullaug, inspirert av prosjektet i Hurdal kommune.
 • Jobbe for bybaneløsning på strekningen Lahell – Drammen.
 • Jobbe målrettet med støydempende tiltak.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**