Kommunevalgprogram 2015

 

Åpenhet og demokrati

Venstre vil ha et sterkt lokaldemokrati, og en tilgjengelig kommuneadministrasjon.

Venstre vil:

– Fortsette ordningen med åpen spørretime i kommunestyret, og gjøre den bedre kjent.

– Sørge for gode samarbeidsmåter og møtepunkter mellom kommunestyret og ungdomsrådet.

– Arbeide for en kommunereform som gir mer lokal styring.

 

Skole

Lærerne er den viktigste suksessfaktoren for gode resultater i skolen. De må få tid og frihet til å være nettopp lærere, og anledning til å videreutvikle sine ferdigheter.

Venstre vil:

– Satse på rekruttering av lærere, gode mentorordninger for nye lærere og systemer for kompetanseutveksling mellom skolene i kommunen.

– Få andre fagfolk inn i eller sterkere knyttet til skolene, herunder styrke skolehelsetjenesten.

– Bevare et desentralisert barnehagetilbud, og ønske private alternativer velkommen.

– Satse på tidlig innsats i både barnehage og skole.

 

Helse og omsorg

Tverrfaglig og forebyggende arbeid er den mest effektive måten å sikre et godt og bærekraftig omsorgstilbud på.

Venstre vil:

– Verne, og helst styrke, helsesøstertjenesten.

– Styrke psykisk helsevern og få tilbake kommunepsykolog-funksjonen.

– Sette barnevernet i stand til å jobbe mer forebyggende.

– Styrke koordineringen av ulike omsorgsetater og innsatsen fra frivillig sektor.

 

Regionalt samarbeid

Vadsø har mye å tilby, mye å lære og mye å vinne på tettere regionalt samarbeid. Vadsø Venstre er åpne for kommunesammenslåinger i Varanger-regionen, og for et sterkere interkommunalt samarbeid.

Venstre vil:

– Jobbe for sterkere lokalstyre, flere oppgaver delegert til kommunalt nivå.

– Jobbe for å styrke kommunikasjonen i Varanger-regionen – hurtigbåt til Kirkenes, utbedring av E75 til Vardø.

– Utnytte potensialet for næringsutvikling som ligger i nasjonal turistveg.

 

Integrering

Vadsø skal fortsatt satse på integreringsarbeid. Det er vi gode på. Med århundrers erfaring med flerkulturelt samvær og en ambisiøs bosettingspolitikk de siste årene, har kommunen opparbeidet verdifull kompetanse.

Venstre vil:

– Bringe bosettingsambisjonene i balanse med kommunnens evne til å gi tilfredsstillende tilbud.

– Skape og støtte opp om møteplasser. Idrett, kultur m.v.

– Integrere norskopplæring med arbeidslivet i kommunen.

 

Kultur

Vadsø har en stolt tradisjon, men også et stort potensial som kulturkommune.

Venstre vil:

– Støtte opp om museets arbeid med kommunens unike kulturhistorie og dets nasjonale ansvar for å ivareta kvensk og finsk-norsk kultur. Museet skal få tilfredsstillende lokaler for drift og formidling.

– Styrke bibliotekets formidlingstjeneste. Biblioteket er en viktig arena for integrering og sosial utjevning.

– Verne om og styrke kulturskolen slik at tilbudet når flere og blir mer stabilt.

– Prioritere tilbud til ungdom.

– Finne løsninger for det frivillige kulturlivets bruk av kommunale bygg (f. eks. timespris for leie).

– Lytte til kulturlivets behov og planlegge ut fra det.

– Støtte opp om de store, profesjonelle aktørene i kulturlivet, som for eksempel Varangerfestivalen.

 

Næring

Vadsø kommune skal snart utforme en ny strategisk næringsplan, og det gir muligheter til å stake ut en ny næringspolitisk kurs.

Venstre vil:

– Utvikle reiseliv og kulturnæringer.

– Legge til rette for nyetableringer.

– Styrke «campus Vadsø» i samarbeid med UiT, andre forskningsmiljøer og lokal kompetanse.

– Prioritere grønne næringer, for eksempel datalagring, vindkraft, økoturisme og fiskeri.

– At kommunen skal ha rollen tilrettelegger for næringslivet, og tilby dem en grunnleggende positiv holdning, langsiktighet og forutsigbare rammebetingelser.

Styrke kompetansen på planarbeid, gjerne gjennom samarbeid med andre kommuner.

 

Miljø og byutvikling

Den rene og urørte naturen er Vadsøs kanskje viktigste ressurs.

Venstre vil:

– Tilrettelegge for økt bruk og tilgjengelighet i nærturområder; Ytrebyfjæra, Ekkerøystranda, Fossen, osv.

– Utvikle bysentrum gjennom fortetting og sentrumsnære boliger.

– Utvikle gang- og sykkelstinettverket i byen, og etablere sykkelstier mot bygdene i øst og vest (Ekkerøy til Jakobselv).

– Legge til rette for et levende sentrum med aktivitet og butikker.

– Etablere en havnepromenade i samarbeid med private grunneiere langs strandlinja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**