Samferdsle

Gode kommunikasjonar og trygge vegar er grunnlaget for vekst og desentralisering, og dermed trygging av utkantane.

Stryn Venstre vil

-særleg støtte investeringar i gode gang- og sykkelvegar.

-støtte arbeidet i Gode Vegar AS, slik at vedtekne og framtidige vegprosjekt får naudsynt merksemd, engasjement og framdrift.

-trykke på for å realisere E39, riksveg 15 Strynefjellet og riksveg 60 til Møre grense så snart som råd.

-arbeide for at vegen til Lodalen blir klassifisert som nasjonal turistveg.

-vere ein konstruktiv medspelar for høgare forvaltningsnivå og politikarar når det gjeld behova for å prioritere både akutte og langsiktige investeringar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**