Lokaldemokrati

FLERE BESLUTNINGER SKAL TAS I BYDELEN

Nordstrand Venstre vil styrke lokaldemokratiet ved å gi innbyggerne større innflytelse over egen hverdag. Vi ønsker bl.annet å flytte behandlingen av klagesaker fra sentrale etater til bydelen.

I barnehager, skoler, sykehjem og andre kommunale institusjoner skal brukerne trekkes enda sterkere inn i utformingen av tilbudene og den daglige drift.

TETTERE SAMARBEID MELLOM POLITIKERE OG FORENINGER

Nordstrand Venstre vil legge opp til et tettere samarbeid mellom bydelen og frivillige organisasjoner, velforeninger og boligsamvirker. Et slik samarbeid skal være en bærebjelke i demokratibyggingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**