Lærlingplass og arbeidsplass

Ordsky
Ordsky Venstre, Venstre

Veien via yrkesfaglig utdanning til fagbrev forutsetter arbeidsgivere som tar inn lærlinger og videre arbeidsgivere som velger å ansette fagarbeidere. Kommunen som stor arbeidsgiver har et betydelig ansvar…

Skien kommunes målsetting er beskjeden;1 lærling per 1000 ansatte. Med slik målsetting ville det vært få lærlinger i privat sektor. `Å gå i bresjen for yrkesfag` må bl a innebære å revidere denne målsettingen, slik Skien Venstre ser det.

Kompetanse er viktig, men det gjelder å ha « rett kompetanse» . Å sette et % mål for antall høyskoleutdannede slik vår kommune i god mening gjør, er selvsagt målbart, men det får ikke- tilsiktede konsekvenser og stenger i noen grad fagarbeideren ute. Denne målsettingen bør revurderes og praktiseres skjønnsomt.

Holdningen til lærlingen synes ulik fra privat til offentlig sektor. Det virker som om den kommunalt ansatte lærlingen ikke slippes til og « tas i bruk» som hva han/hun vitterlig er; en ung person under utvikling og opplæring som skal veiledes og lære ansvar, holdninger og fag ved « learning by doing» og erfaringslæring. Fra min fartstid i privat sektor så jeg at fadderen var stolt over å ha en lærling under sine vinger. I kommunen har man sågar en godtgjøring for dette… uten at entusiasmen synes øke av den grunn. Det er både leder- og medarbeideransvar å endre på disse holdningene.

Tar jeg feil? Jeg har opplevd det slik. Og siden Skien kommune nå har vedtatt at det å ha lærlinger er et kriterium som vektlegges i anbudsprosesser, bør kommunen selv gå foran å etterleve dette i praksis.

Flere forhold ville stimulert til å ta inn flere lærlinger. Å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger er ett av flere aktuelle tiltak som Venstre ( og andre parti også) har foreslått, økt lærlingtilskudd likedan. Det siste er økt noe, men knapt så det monner. Virker det ikke meningsløst å skattlegge lærlingeplasser med arbeidsgiveravgift all den tid dette er en viktig del av den videregående opplæringen for svært mange elever?

Yrkesfaglig retning i videregående skole bør dessuten etter Venstres mening gjøres mindre teoritung, og med teoridelen mer rettet mot det faglige og framtidige yrkesliv. I seg selv ikke nok til å få flere elever til å fullføre, men absolutt et skritt i riktig retning.

Venstre vil ta på alvor hvor viktig yrkesfaglig utdannelse er for den enkelte elev, for fagenes utvikling og for landet som sådan. Landet vårt har rett og slett ikke råd til å gå glipp av fagkompetanse, vi trenger hver eneste håndverker og fagarbeider vi har mulighet til å få. Da må også både private og offentlige bestillere av tjenester være seg sitt ansvar bevisst; etterspørre faglighet og velge bort snusk og svartarbeid. Og vi må tverrpolitisk legge til rette for den gode fagarbeideren- både med tiltak innen skoleverket og rettet mot arbeidslivet.

Signy Gjærum

  1. kandidat Skien Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**