Program Arendal Venstre 2015-2019

Cathrine Høyesen Hall, Trine Skei Grande og Pål Koren Pedersen, Foto: Jan Kløvstad

Her finner du Arendal Venstres program for perioden 2015-2019. Først kan du lese om våre ti liberale prinsipper som ligger i bunn for all vår tenkning. Deretter finner du litt om hvorfor Venstre setter FOLK FØRST –  ikke systemer eller interesseorganisasjoner, men det enkelte mennesket. Deretter finner du vårt program innenfor de enkelte områdene. God lesing!

Venstres ti liberale prinsipper

Arendal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper:

 

Friheten skal gjelde overalt, for alle

Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

 

Det personlige ansvaret er ufravikelig

Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten – og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

 

Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

 

Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet

En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne – hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

 

Alle er likeverdige, men ingen er like

Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.

 

Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst

Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle – av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

 

Politisk makt skal komme nedenfra

Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

 

Makt skal spres og balanseres

Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

 

Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset

Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

 

Liberalismen er optimistisk og alltid underveis

Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

 

FOLK FØRST

Arendal Venstre er stolte over den sosialliberale tradisjonen vi står i. Målet vårt er at Venstre-politikk skal gjennomsyre de beslutninger som tas og de retninger som stakes ut i kommunen. Med Venstre skal Arendal bli en mer grønn, liberal og sosial by.

Vi erkjenner at Arendal står overfor store økonomisk utfordringer, som må løses i kommende periode. Venstre vil ta ansvar for en helhetlig og bærekraftig politikk.

Venstre er i midten av norsk politikk. Den liberale veien tjener verken markedskreftene eller det kollektivistiske; den setter individet i sentrum og spør hva som er best for deg og meg. Den setter FOLK FØRST. Fordi denne friheten skal gjelde for alle, over alt og til en hver tid, er den liberale politikken solidarisk og bygger på humanismens grunnverdier. Venstre er sosialliberale.

Venstre vil være fundamentet i et solid og styringsdyktig Arendal.

 

Miljø og klima

Arendal Venstre vil ta lokalt ansvar for de globale klimautfordringene. Vi vil arbeide konsekvent for at Arendal blir en grønnere og mer miljøvennlig kommune.

Det er viktig å ha en kommune som forvalter ressursene til beste for oss som lever nå og for fremtidige generasjoner. Fremtidens kommune må bygges på en måte hvor bruken av fornybar energi dominerer og hvor ressursene brukes på en bærekraftig måte.

 

Areal og grønne valg.

Arendal Venstre vil gjøre Arendal til en grønn, moderne og levende kommune.

Dette er vårt overordna mål i kommunens nåværende og fremtidige arealplanlegging.

Arendal Venstre vil:

 • Arbeide for en bærekraftig boligutbygging, dvs. konsentrert i sentrum og i bydelssentra.
 • Bevare større friluftsområder nær der folk bor.
 • At strandsonen i kommunen ikke skal nedbygges til private formål, men skal kunne utbygges med sikte på å gjøre den mer/bedre tilgjengelig for allmennheten.
 • At dyrket mark må i størst mulig grad vernes fra utbygging.
 • At området rundt Arendal havn blir tilrettelagt for relevante næringer.
 • Sikre næringsareal for å imøtekomme fremtidige næringsbehov.
 • Sikre at ny vei legges utenom Åsbieskogen, slik at et viktig friluftsområde bevares.
 • Ha en enda bredere satsing på sykkel som transportmiddel. Flest mulig skal kunne gå og sykle til arbeid og skole.

 

Klima og trafikk.

Ny klimavennlig teknologi må tas i bruk i kommunal og privat transport. Arendalspakken er et viktig virkemiddel for å få redusert biltrafikken og heller fokusere på myke trafikanter.

Arendal Venstre vil:

 • Gi insentiver til bedrifter for å sette opp ladestasjoner på arbeidsplassen.
 • At kommunale virksomheter må sette opp ladestasjoner.
 • Ha flere parkeringsplasser forbeholdt elbiler.
 • At kommunal transport skjer ved hjelp av elbiler eller andre typer lavutslippskjøretøy der det er mulig.
 • Utforme busstilbudet i kommunen på en hensiktsmessig og klimavennlig måte.
 • Arbeide for at drosjenæringen kun bruker elbiler eller andre lavutslippskjøretøy innen 2023.
 • Gi incentivordninger for felleskjøring for å redusere antall biler inn til sentrum.

 

Klima og energibruk.

Ny klimavennlig teknologi vil også gjelde for oppvarming av kommunale og private bygg. Energieffektivisering og skifte til fornybare energikilder er viktige tiltak.

Arendal Venstre vil:

 • At kommunen særlig skal bidra til bruk av alternative energiløsninger, både for å løse energibehov og for å bidra til kompetanseoppbygging.
 • Fortsette arbeidet med å senke energiforbruk i kommunale bygg.
 • At kommunen intensiverer en grønn og klimavennlig innkjøpspraksis.
 • At CO2-regnskap for Arendal kommune brukes som grunnlag for iverksetting av tiltak for å redusere CO2-utslipp i alle sektorer.
 • At alle kommunale nybygg skal, så langt som mulig, være «nullhus». I nye boligfelt og offentlige bygg skal kommunen stimulere til bruk av alternativ energi.
 • At kommunen fortsatt skal være klimanøytral i sin virksomhet, og etterstrebe og overkompensere for driftens miljøutslipp.

 

Klima og nyskapning.

Utvikling av nye områder i kommunen gir muligheter for etablering av klimavennlig infrastruktur før det bygges. Dette muliggjør en fremtidsrettet helhetstenkning innen klima og miljø. Arendal skal fortsatt være miljøbyen.

Venstre vil:

 • Arbeide for utvikling av en nullutslippsbydel.
 • Stimulere utbyggere til å bygge miljøhus/energihus/plusshus i kommunen.

 

Samferdsel

Venstre vil føre en samferdselspolitikk som vil bidra til et framtidig utslippsfritt samfunn og gir økt verdiskapning for næringslivet. Vi vil prioritere kollektivfelt og utvikling av fergetilbudet.

Arendal Venstre vil:

 • At Arendal blir en pilotkommune for å teste ut nye og miljøvennlige løsninger for fergetilbud som dekker hele kommunens kyststrekning.
 • Jobbe for at Arendalspakken blir realisert. Arendalspakken gir en helhetlig bompengefinansiert plan for god infrastruktur for gående, syklende, samt kollektiv- og biltransport.
 • Utvide antall ladestasjoner for el-bil i Arendal kommune.
 • Støtte opp om sykkelbyene Arendal-Grimstad.
 • Stimulere til økt bruk av sykkel ved blant annet å etablere låsbare oppstillingsplasser ved kollektivknutepunkt.
 • Gå inn for ordning med lånesykler i sentrumsområder.
 • Arbeide for en sammenkobling av Sørlandsbanen med Vestfoldbanen.

 

Sentrumsutvikling

Arendal skal ha et levende og attraktivt bysentrum. Sentrum skal være en sosial og kulturell møteplass og en konkurransedyktig arena for handel og næring.

Venstre vil legge til rette for at mennesker bosetter seg i sentrum og i sentrumsnære områder. Venstre vil sørge for flere møteplasser og sosiale arenaer.

Arendal Venstre vil:

 • Arbeide aktivt for en sterk satsning på utvikling av sentrum.
 • Oppgradere og videreutvikle de offentlige byrommene, som Torvet, Kanalplassen og Teaterplassen.
 • Tilrettelegge for grønne lunger ved å fjerne utendørs parkeringsplasser i bysentrum.
 • Inspirere til nytenkning i bruk av sentrum.
 • Få gjennomført en grundig utredning av mulig gjenåpning av kanaler.
 • At flest mulige offentlige tjenester som har publikumskontakt, skal være i bysentrum.
 • Etablere et lekeplassfond for nye boligetableringer.

 

Næring

Arendal Venstre vil arbeide for at Arendal kommune blir en aktiv og næringsoffensive kommune. Vi vil bidra til et styrket grønnere lokalt næringsliv. Venstre vil ha et bredt spekter av næringslivsaktører. For å få til dette må Arendal også markedsføre seg som en attraktiv bostedskommune og tilrettelegge for gode bo- og næringsareal.

Arendal Venstre vil:

 • At Arendal skal være den grønne næringslivsbyen på Sørlandet.
 • Arbeide for gode vilkår for oppstartsbedrifter. Dette handler om å legge bedre til rette for at potensielle gründere faktisk starter virksomheter.
 • At kommunen skal være en forutsigbar og aktiv medaktør for næringslivet. Det handler blant annet om å initiere til tettere samarbeid med Næringsforeningen og andre viktige aktører i næringslivet.
 • Jobbe for at unge får en arena for å utvikle entreprenøregenskaper. En arena for ideutvikling må være like naturlig som idrettshaller og fotballbaner.
 • Styrke satsing på realfag. Konkret kan f.eks. gratis inngang for ungdom til vitensenteret styrke interessen for realfag.
 • Styrke virksomheten ved etablerersenteret i Kunnskapshavna.

 

Oppvekst

Skole, SFO og barnehage

Gode oppvekstordninger bidrar til å sette den enkelte i stand til å utnytte sitt potensiale og leve et rikt og fullverdig liv.

Arendal venstre vil:

 • Ha en årlig utvidet gjennomgang av og debatt om skole og barnehager i bystyret.
 • At sosiale og faglige vansker skal møtes med tidlig innsats.
 • Styrke den spesialpedagogiske kompetanse i barnehagen og skolen.
 • Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom helse- omsorgstjenester, skole, barnehage, barnevern, PPT, ABUP og NAV så langt det kan skje innenfor rammen av lovbestemt personvern og taushetsplikt.
 • Styrke arbeidet med gode rutiner for overganger fra barnehage til skole, barneskole til ungdomsskole, ungdomsskole til videregående.
 • At likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i skole- og barnehagepedagogikken.
 • At differensierte satser skal gjelde på tvers av SFO og barnehage.
 • Styrke realfagssatsningen i kommunen.
 • Styrke samarbeidet mellom barnehage, skole og vitensenteret.

 

Skole

Arendalsskolen skal gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Arendal kommune må som skoleeier og tilsynsmyndighet sikre kvalitet, mangfold og valgfrihet i tilbudet. Det skal være nulltoleranse for mobbing.

En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like og må bli møtt på sitt utviklingsnivå. Alle skal få den samme mulighet til å utnytte sine evner uavhengig av bosted, sosial og kulturell bakgrunn.

Arendal Venstre vil heve skolens status. Hjem, skole og folkevalgte må sammen understreke at utdanning er viktig.

Arendal Venstre vil jobbe for at kommunen og skolene samarbeider med næringslivet. På denne måten kan man fremme entreprenørskap og praktisk undervisning. Gode entreprenører skapes i ung alder.

Arendal Venstre vil:

 • Ha praktisk tilvalgsfag (valgfag) i ungdomsskolen og dermed styrke respekten for praktisk kompetanse.
 • Gi mulighet for utplassering og arbeidspraksis for ungdomsskoleelever.
 • Legge til rette for at elever på ungdomsskolen kan ta fag på videregående nivå.
 • Etablere sommerskole i matematikk og norsk på 9.-10. trinn.
 • At endringer i ungdomsskolestruktur i Arendal skal skje etter en helhetlig vurdering av behovet i kommunen.
 • Legge ned Eydehavn skole og overflytte elevene til Stuenes skole.
 • At ny skole på Roligheten skal stå ferdig så raskt som mulig.
 • Sikre en god modell for fordeling av ressurser mellom skolene. Modellen skal reflektere ulikhet i levekårsutfordringer innenfor Arendal kommune og raskere fange opp endringer i antall elever. Modellen må også fange opp mottaksskolenes behov.
 • At mer av arbeidstiden må fristilles til skoleutvikling og direkte elev kontakt.
 • Redusere byråkratiet i skolen ved å fjerne unødvendig sentralstyring, kartlegging og rapportering.
 • Øke satsning på etter og videreutdanning.

 

Skolefritidsordningen – SFO

I SFO skal elevene oppleve mestring i et miljø preget av omsorg, lek og læring, kultur og fritidsaktiviteter.

Arendal Venstre vil:

 • Styrke kvaliteten i SFO.
 • At SFO-leder skal ha pedagogisk utdanning.
 • Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner om innholdet i SFO.
 • At det er en forsvarlig bemanningsnorm i SFO.

 

Barnehage

Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud som bidrar til å utvikle barns grunnleggende sosiale og faglige ferdigheter, gjennom lek og læring. Barnehagene i Arendal skal gi gode muligheter for fysiske aktiviteter gjennom trygge og utviklende uteområder. Arendal kommune må som barnehageeier og tilsynsmyndighet sikre kvalitet, mangfold og valgfrihet i barnehagetilbudet.

Alle barn skal ha mulighet til å gå i barnehage uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.

Arendal Venstre vil:

 • Ha gratis kjernetid for 4-5 åringer fra lavinntektsfamilier.
 • Innføre differensierte satser.
 • At barnehagene har handlingsplan for arbeid med det psykososiale miljø.
 • Gi tilbud om barnehageplass fortløpende gjennom året.
 • Aktivt arbeid med språkstimulering.
 • Sikre en forsvarlig bemanningsnorm.
 • Legge vekt på kravet om at avdelingsleder og styrer i barnehage må ha pedagogisk utdannelse.
 • Sikre etter- og videreutdanning.
 • Rekruttere flere barnehagelærere.

 

Helse og omsorg

Helse og omsorg er blant kjerneoppgavene i en kommunes virksomhet. For mange som trenger disse tjenestene er kvaliteten på og tilgangen til dem helt avgjørende for en god livskvalitet. Svært mye godt arbeid gjøres i Arendal kommune. Venstre vil sørge for et vedvarende fokus og trykk på innovasjon og kvalitetsforbedring.

Venstre vil satse på nytenkning innen helse- og omsorgsarbeidet. Samtidig vil vi satse spesielt innen de områdene som trenger det mest. Derfor vil barn og unge, personer som sliter innen rus og psykiatri og pleietrengende eldre, spesielt demente, stå sentralt i vårt videre arbeid.

Arendal Venstre vil:

 • Ha et forsterket fokus på at individet alltid må stå i sentrum for en hver behandling. Dette må reflekteres i kommunens helsetjenester.
 • At antall helsesøstre i kommunen økes med en hvert år i perioden.
 • Opprette et prosjekt for helhetlig behandling og oppfølging av pasienter innen rus og psykiatri etter modell fra kommunens hverdagsrehabilitering.
 • At samarbeidet mellom kommunens tjenester og det frivillige skal videreutvikles og styrkes.
 • At det arbeides videre med å utvikle en plan for demensarbeidet i Arendal, herunder en demenslandsby.
 • Opprette et lavterskel psykologtilbud i kommunehelsetjenesten, hvor det skal være mulig å få behandling uten henvisning.
 • Øke legedekningen ved våre sykehjem og utvikle kompetansen hos sykepleiere for å møte økte krav i forbindelse med samhandlingsreformen.
 • Bidra til en dialog og prosess som skaper den beste strukturen og funksjonsfordelingen for sykehusene på Sørlandet, hvor pasientens helsetjeneste står i sentrum.
 • Ha fokus på pårørende som en viktig ressurs.
 • Utvide antall akuttplasser på sykehjemmene.
 • Ha fortsatt fokus på hverdagsrehabilitering i Arendal kommune.
 • Arbeide for flere heltidsstillinger i helsesektoren.

 

 

Levekår

Arendal skal være en god kommune å bo i for alle. De aller fleste har det bra i Arendal, men levekårsrapporten for Arendal viser også utfordringer innen fattigdom, arbeidsledighet og uførhet, omsorgssvikt, psykisk helse og rus. Levekårsutfordringer i Arendal må få høyere prioritet innen oppvekst, omsorg og helse, kulturtilbud og boligplanlegging. Det er viktig å sikre like muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn og kjønn. Levekårsutfordringer i Arendal kommune møtes best med tidlig innsats i barne- og ungdomsår.

Det er viktig å møte dem som har falt utenfor med respekt. Det må bli enklere å komme i arbeid for dem som kan det, samtidig som vi viser raushet overfor dem som ikke kan jobbe.

Alle barn og unge har rett på en trygg og god oppvekst. Barnevern er viktig for barns rettsikkerhet og for å sikre at alle får like muligheter.

Arendal Venstre vil:

 • Øke kompetanse og opplæring innen psykisk helse i skoler og barnehage.
 • Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner for å sikre at alle barn og unge får muligheten til å delta på fritidsaktiviteter.
 • Ha et pågående fokus på barnevernets viktige arbeid og kvalitet.
 • Ha en målrettet satsing på boområder med dårligst levekår.
 • At kommunens fagteam må arbeide forebyggende, helhetlig og tverrfaglig.
 • Evaluere Arendalsmodellen.

 

Integrering og mangfold

Arendal skal være en raus, varm og inkluderende by der vi tar vare på hverandre. Integrering av flyktninger og innvandrere skal baseres på gjensidige toleranse og respekt.

Integrering er hele kommunens ansvar, ikke bare flyktningetjenesten og voksenopplæringen. Hele kommunen må involveres og bosetting av flyktninger må være en ordinær kommunal oppgave på lik linje med tjenestetilbud som barnehage og skoler. Klarer vi å behandle flyktninger som ordinære borgere lykkes vi best. Arbeid er integreringsfaktor nummer én.

Arendal Venstre vil:

 • Gjennomføre bosetting og kvalifisering av flyktninger som en ordinær del av tjenestetilbudet i Arendal kommune.
 • Legge til rette for Arendal kommune som kvalifiseringsarena, med praksis- og arbeidstreningsplasser for ulike grupper, deriblant flyktninger og innvandrere.
 • Fortsette styrkingen av biblioteket som viktig integreringsarena.
 • Fortsette ordningen med mottaksskolene.
 • Styrke språkopplæring hos minoritetsbarn så tidlig som mulig.
 • Styrke forståelsen for norsk kultur og samfunn, bl.a. gjennom frivillighetsarbeidet i kommunen.
 • Ta imot minst det antall flyktning som myndighetene anbefaler.

 

Kultur

Kulturlivet er viktig for livsglede, deltakelse og for aktivitet. Kultur er limet i samfunnet og det som medvirker til å bygge fellesskap. Kulturlivet preger og skal fortsatt prege bybildet.

Kulturen skal gjenspeile samfunnets mangfold, den individuelle skapertrangen og enkeltmenneskets behov for utfoldelse. For Venstre er det derfor avgjørende at byens kulturliv er så variert at alle innbyggere kan finne gjenkjennelse og tilhørighet i enkelte uttrykk, som bruker eller som aktiv kulturutøver.

Vi må styrke drift av de kommunale anleggene, heriblant svømmeanlegg og legge til rette for utvikling av skolene til aktivitetssentraler etter skoletid med desentralisert kulturskoletilbud.

Arendal Venstre vil:

 • At Canal Street, Arendal Kulturhus, Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal bibliotek og Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAKS) skal ha gode rammebetingelser som kan gi grunnlag for videre utvikling.
 • Videreutvikle Arendal som en attraktiv festival- og kulturby, med et mangfoldig tilbud av høy kunstnerisk kvalitet.
 • Klargjøre skolebygg for alternativ bruk etter ordinær skoletid.
 • Arbeide for at svømmehaller, idrettsanlegg og viktige kulturinstitusjoner skal ha åpningstider som er tilpasset innbyggernes behov.
 • Skape forutsigbarhet og langsiktighet i det lokale kulturlivet.
 • Jobbe for å etablere et kunstens hus som skal romme øvingsfasiliteter for musikk og kulturskole, samt mulighet for samlokalisering med andre kunstformer.
 • Styrke kulturskolen ved blant annet å gi skolen mer ressurser til prosjektutvikling og til å ta i bruk nye kulturuttrykk.
 • Sikre en maksimumspris med mulighet for støtteordninger som gir alle barn og unge mulighet til å delta. Det bør innvilges ytterligere familierabatter.
 • Gi gode rammevilkår og forutsigbare støtteordninger for lokale lag, foreninger og organisasjoner, bla. ved å videreføre kulturmillionen. På sikt ønsker Venstre å øke beløpet.
 • Bygge nytt svømmebasseng i tilknytning til en av våre skoler.

 

Frivillighet

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Frivilligheten i Arendal kommune blomstrer. Mange legger ned betydelig arbeid i frivillig innsats. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesket men også for samfunnet.

Det gir en merverdi i å engasjere seg for andre, det gir glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap og tilhørighet.

Arendal Venstre vil:

 • Styrke og utvikle frivillig sektor ved at Arendal kommune skal være en forutsigbar og aktiv samarbeidspartner.
 • Sørge for lokalt medansvar ved etablering av frivilligsentraler og legge til rette for at frivilligsentralene skal bestå.
 • Bruke frivillige lag og foreninger aktivt i utvikling av Arendal kommune.
 • At gratisprinsippet for bruk av lokaler skal videreføres.

 

Økonomi

Arendal kommune har en utfordrende økonomisk situasjon med lav skatteinngang. Dette krever god økonomisk styring og langsiktighet. Arendal kommune må få en enda bedre kommunal drift enn vi har i dag, og lage gode samarbeidsstrukturer med næringslivet og organisasjoner.

Arendal Venstre vil:

 • Det skal følges strenge regler for nye investeringer. Samtidig må det føres en politikk som ikke sparer kommunen til «fant».
 • Redusere driftskostnader gjennom målrettede investeringer og utviklingsprosjekter.
 • Ha en gjennomgang av styresammensetning i interkommunale selskaper.
 • Jobbe for å holde eiendomsskatten på dagens nivå eller lavere.