Grønn vekst og infrastruktur i Melhus

Foto: Hilde Mjelva
grønn_vekst Et av de viktigste grepene for å redusere behovet for transport, er å utvikle gode bymiljø som gjør det attraktivt å bo og leve bymessig. Venstre vil stimulere til mer hel- hetlige grep i arealplanlegginga, som gir bedre arealutnyttelse, sikrer natur og dyrkamark, og som vektlegger arkitektoniske kvaliteter ved bebyggelsen. Å bygge tettere vil skape grunnlag for mer næringsliv, for mer kollektivtrafikk, redusere handelslekkasjen, som i tur vil forbedre tilbudet for handlende på sikt.

Elbiler har blitt et vanlig syn i Melhus, men ladepunkter er sjeld- nere. Venstre har stått i bresjen for elbilen i forrige periode både i kom- munestyret og på fylkestinget. Vi har til hensikt å fortsette arbeidet og fokuset i den kommende peri- oden må ligge på en utbedring av en infrastruktur av lading gjennom en kraftig økning av vanlige ladep- unkter og etablering av hurtiglader langs hovedfartsåren E6.

Melhusbyggen er en av de flinkeste busspassasjerene i fylket, men tilbudet har blitt kraftig svek-
ket de siste årene. Melhus Venstre vil støtte en aktiv fylkesgruppe i Sør-Trøndelag Venstre i kampen
for å forbedre rutene og øke antall avganger i rush-trafikken inn til Trondheim, men også på kveldene. For at flere skal ta tog må passasjerer ha muligheter for å komme seg til togstasjonen uten økt trans- port eller parkeringskostnad.

Langt flere bør kunne sykle til jobb – også de som jobber i Trondheim. Sykling er en effektiv og miljøvenn- lig transportform som forbedrer både egen helse og nasjonens folkehelse. Dette krever helhetlige og gode sykkelveier gjennom hele Melhus, men også press på Trondheim kommune om å vedlikeholde sykkelveiene ved nabogrensene. Et sykkelhotell med lademuligheter for elsykkel vil kunne gjøre det lettere for mange å sykle til Melhus for så å gå på buss og tog, selv om de bor langt i fra Melhus sentrum.

Derfor vil Venstre

  • bygge tettere rundt sentra i Melhus
  • ha ladepunkter på alle nye parkeringsplasser som etableres ved butikker og handelsentra.
  • sørge for at det kommer hur- tiglader på Lundamo.
  • ha flere bussavganger i rush- trafikken og på kveldene.
  • forbedre parkeringsmuligheter rundt buss- og togforbindelser i hele kommunen.
  • etablere en reguleringsplan for sykkelnettverk i hele kommunen.
  • igangsette bygging av sykkelhotell ved alle tog- stasjoner og større bussholdeplasser og etablere gode sykkelparkeringsplasser ved alle skoler og andre offentlige bygg.
  • stimulere til vintersykling gjennom holdningskampanjer og forsterket vintervedlikehold i utvalgte deler av Melhus.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**