Råde Venstres valgprogram – Klima og Miljø

Sykkelfamilie langs flomvollen
Foto: Idée Fixe

“Grønne Råde” bør bli et begrep som de fleste som bor i Råde har et forhold til. For noen kan det bety landlig og grønt med kort vei til jordbær, bringebær og grønnsaker, mens for andre betyr “Grønne Råde” bevissthet rundt eget forbruk og gode vaner som sykling til jobben, redusert bilbruk, kildesortering, vern av truede arter og økosystemer, rekreasjon i grønne omgivelser og nærhet til naturen. Råde Venstre ønsker at det skal være lettere å leve et vanlig liv med redusert CO2- avtrykk. Råde Venstre vil gjøre det lettere for rådebarn å ta grønne valg.

Energieffektivisering

Energieffektivisering er avgjørende for å redusere utslipp av klimagasser og sikre framtidig energiforsyning. Særlig er det viktig at nye bygninger krever lite oppvarming og er fleksible for ulike oppvarmingsløsninger.

Satse på sykkel

Råde Venstre vil i den kommende perioden gjøre det mye lettere å velge sykkel som transportmiddel. Sykkelandelen i kommunen må opp, både for å redusere utslipp og for folkehelsens skyld. For at det skal bli trygt for vanlige syklister å ferdes i bygda, må sykkelveier på plass. Råde må prioritere et sammenhengende sykkelveinett innad i kommunen, men også i overgangene mellom nabokommunene.

Biologisk mangfold

En av de viktigste, men lite kjente, miljøutfordringene er det biologiske mangfoldet. Råde kommune må ha større fokus på vårt biologiske mangfold og arbeide for at dette blir ivaretatt i større grad enn hva som gjøres i dag. Dette må kartlegges og det må utarbeides folkelig informasjon om hvor de ulike artene befinner seg, hvordan de ser ut, hvilke krav de har i livet og hva som skal til av skjøtsel for å beholde dem i kommunen til glede for oss og for kommende slekter.
Alle planlagte reguleringsplaner og annen arealbruk må ha en vurdering av hvilket biomangfold som berøres. Her bør Råde bli en foregangskommune. Her bør skolene engasjeres, lærere på alle nivåer (inkl Tomb), og gjerne også på Høyskolen i Østfold samt nasjonale forskningsmiljøer.

Råde Venstre vil:

– Jobbe for å få på plass et sømløst sykkelveinett i Råde.
– Prioritere trafikksikre soner rundt skolene.
– Sikre trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkt.
– Påvirke offentlige og private virksomheter til å prioritere sykkelparkeringsplasser for ansatte og besøkende sentralt ved inngangsparti.
– Kjøpe in flere el-biler.
– Etablere flere ladestasjoner for el-biler ved kollektivknutepunkt og pendlerparkeringsplasser.
– Styrke jordvernet, verne om rekreasjonsområder, markagrensen og grønne lunger.
– Sørge for at alle kommunens virksomheter blir Miljøfyrtårn-sertifiserte.
– Bruke incentiver for å få bedrifter i Råde til å kildesortere.
– Oppdatere Råde kommunes klimaplan for kommende periode.
– Styrke miljøet i Råde ved å skaffe egne Råde-bier/humler.
– Opprette tilskuddsordninger for solcellepaneler til fritidsboliger og private boliger.
– Alle nybygg, all oppvarming og all transport i kommunens regi skal være klimavennlig.
– Stramme inn og slå hardt ned på miljøkriminalitet og generell forsøpling som private avfallsplasser/dynger.
– Ytterligere redusering av fosfatutslippene fra landbruket rundt Vansjø.
– Fortsette utbedringen av vann- og kloakknettledningssystemet for å unngå brudd på vanntilførselen og unngå kloakkutslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**