Bebyggelsesplanlegging i Sørum

Foto: Sørum Venstre

Følgende innlegg stod på trykk i Indre Akershus blad 13.07.2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

 

En av flere saker som har skapt debatt og uenighet om arealutnyttelse og utbygging i Sørum kommune dreier seg om bygging av boliger i Størsrudåsen. En annen sak dreier seg om bygging av boligblokk i Lørenfallet. En tredje sak dreier seg om områdeplan for Sørumsand. Flere kunne vært nevnt.

 

Etter Sørum Venstres syn har alle disse sakene noen fellestrekk: De er preget av at det ikke finnes en helhetlig tankegang bak hvordan Sørum skal utvikles og se ut i fremtiden. Man vurderer ikke tiltakene i forhold til det som er de enkelte tettstedenes behov og særpreg. Man vurderer ikke kortsiktige og langsiktige virkninger for miljø, samferdsel, helse, hva som underbygger eksisterende handelsvirksomhet m.v.

For Sørum Venstre er det noen grunnpilarer som må ligge fast dersom man skal utvikle kommunen i positiv retning:

  • Kommunepolitikerene må bestrebe seg på å klare å formulere kommunens særpreg som man vil beskytte og bevare.
  • Befolkningsvekst må i hovedsak skje i nærområdene til kommunens knutepunkter, men uten å ødelegge eller forulempe disse stedenes særpregete småhusområder.
  • Befolkningsveksten i Sørum må holdes moderat ut over det naturlige med mindre fylkeskommunale eller statlige organer eller institusjoner eid av disse – eksempelvis Ruter – tilrettelegger for bedret kollektive reisetilbud eller lokalt etablert næringsliv gir grunnlag for tilsvarende nye arbeidsplasser.
  • Befolkningsveksten i de øvrige tettstedene bør beholdes på et moderat nivå, men slik at den understøtter eksiterende nærbutikker.

 

Sørum Venstre skiller mellom kommunens knutepunkter, Sørumsand og Frogner med Lindeberg, og kommunens øvrige, etablerte tettsteder.

 

Størsrudåsen – en satellitt utenfor etablerte tettsteder

Størsrudåsen dreier seg om hva som skal bli kommunens fremtidige tettsteder og om forholdet mellom slike og kommunens knutepunkter. Venstre var det eneste partiet som helt fra start har stemt imot boligbygging i Størsrudåsen. Det begrunner vi med hensynet til miljø i vid forstand, der også friluftsinteresser er en del. Vi begrunner det også med planlegging i forhold til samferdsel og kollektive reisetilbud.

 

Etter hvert endret mange politikere holdning uten at resultatet ble endret ved siste behandling i kommunestyret. Utbygging fikk knappest mulig flertall. Før man kom så langt har det vært en enten-eller diskusjon: skal boligvekst knyttes til Størsrudåsen som utvidelse av boligfeltet i Lunderåsen, som knapt kan kalles et tettsted, eller skal veksten skje i tilknytning til knutepunktet Frogner og Lindeberg. Et hovedsynspunkt fra de som har støttet utbygging i Størsrudåsen, har vært at Frogneralternativet fører til nedbygging av matjord. Etter Venstres syn er dette et skinnargument, tilpasset saken og tiden. Selvsagt skal man bevare mest mulig oppdyrket matjord. Men en helhetlig plan tilsier at Frogner-Lindeberg må betraktes som en enhet og en helhet. Før det skjer vil man ikke snu tendenser innen handelsstand og annen etableringsvilje. Matjordargumentet er derfor midlertidig og vil forsvinne når man skal prøve å få skikk på dette knutepunktet, og da fortrinnsvis i et samarbeid med Jernbaneverket om Hovedbanens fremtid gjennom og stasjonens plassering i Frogner.

 

Boligblokk i Lørenfallet – missforstått boligfortetning

Temaet som er knyttet til byggesak av fire etasjers leilighetsbygg på Egnerkvartalet (Esso-tomten) i Lørenfallet reiser spørsmål hvordan kommunen vil utvikle sine etablerte tettsteder i fremtiden. Her gjelder de samme motargumenter knyttet til miljø og kollektivtransport som for Størsrudåsen. Men i tillegg kommer det betydelige bruddet med bakenforliggende villabebyggelse. Også her har relativt smale utbyggerinteresser nådd frem på bekostning av beboere i området. Venstre vil i kommende valgperiode ikke gi sin tilslutning til slike enkeltprosjekter som bryter med etablert bebyggelse og ikke er innarbeidet i en helhetlig plan for utvikling av kommunen og det aktuelle tettstedet.

 

Områdeplan for Sørumsand før man har områdd seg

Av samme grunn har Sørum Venstre ikke støttet forslag som foreligger til områdeplan for Sørumsand. Heldigvis er den opprinnelige behandlingen av områdeplan utsatt inntil man har ferdigbehandlet rullering av kommuneplanens arealdel. Men det er uheldig ikke å ha et bevisst forhold til rekkefølgen på planlegging, der man først behandler hvor ulike utbyggingsområder skal plasseres for å ivareta de overordnete verdier knyttet til miljø og helse, samferdsel, næringsutvikling samt ivaretakelse av identitet og helhet. Etter å ha fraveket en del av de verste ulempene for beboerne på den såkalte kommunesletta ved opprinnelig forslag, var neste forslag ikke bedre. Der har man fordelt ulemper ut over flere boligområder ved å plassere leilighetsbygg innimellom eksisterende villabebyggelse. Slike tiltak er ikke nødvendig i Sørumsand for å oppnå en boligfortetning.

 

Identitetsbygging og verdivalg

I alle de tre sakene har utbygger- og grunneierinteressene utøvd svært aktiv lobbyvirksomhet. Det er selvsagt legitimt. Men dersom politikere taper av syne de overordnete og langsiktige verdiene som skal ivaretas i Sørum kommune, leder det lett til at det er markedskrefter og ikke politikere som preger de store utviklingstrekkene.

 

Etter Sørum Venstres syn representerer de tre ovenfor nevnte sakene eksempler på prosesser som går galt fordi man ikke har sett tilstrekkelig på helhet og fordi man ikke legge inn i planarbeidet konsekvensvurderinger av det som er og vil bli de store utfordringene i fremtiden:

Skape gode bomiljøer uten å bygge oss inn i miljø- og samferdselsproblemer som er større enn de allerede har blitt, opprettholde og utvikle kommunens identitet, og være et attraktivt sted for næringsliv å etablere seg med handel og virksomheter som hører hjemme innenfor den identitet man ønsker å formidle – som den gode og miljøbevisste kommune.

 

Etter Sørum Venstres syn haster det med å løfte debatten om hvordan kommunen vil fremstå før man er på vei inn i en kommunesammenslåingsprosess, og der Sørums interesser vil bli skadelidende om ikke slike verdier er klart definert i forkant.

 

 

Bjørn Bodwall

leder for Sørum Venstre

  1. kandidat ved kommunevalget
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**