Ja til byutviklingsplanen, nei til Kolstad

Foto: Ivar Ruud Eide

Byutviklingsplanen er er et miljøvennlig, arealeffektivt og transportmessig riktig grep for framtidig boligutvikling. Kolstad er det ikke, mener Venstres Nicolay Corneliussen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innlegg i Amta 14.7.2015.

Frogn Venstre mener at boligutvikling i Frogn bør følge noen viktige prinsipper. For det første bør vi bygge Drøbak innenfra og ut ved at byutviklingsplanen Seiersten-Ullerud-Dyrløkke prioriteres. For det andre bør vi kutte ut planer som medfører investering i ny infrastruktur og utbygging i jomfruelige områder med tap av verdier for natur og friluftsliv. For det tredje bør vi legge opp til en moderat vekst i årene framover og ikke gå utover kommuneplanens mål om en befolkningsvekst på mer enn 1,5 % per år.

Kolstad, Klommestein skog og Odalen er et viktig natur- og friluftsområde med en rekke kulturminner og et stort biologisk mangfold. Kolstad blir en bilbasert satellitt beliggende helt i ytterkant av Drøbak tettsted på grensen mot Ås. Selv om det i dag går buss mellom Ås og Drøbak, vil dette ikke være tilstrekkelig for å dekke Kolstads behov for kollektivløsninger, og nye kollektivtilbud må derfor opprettes. Vi må forvente et press på kommunens infrastruktur som vil kreve store investeringer for Frogn kommune. Med opptil 900 nye boliger, sier det seg selv at Frogn kommune må investere i en ny barne- og ungdomsskole og flere barnehager.

Vi har mer enn nok boligreserver for framtiden i Frogn kommune. I boligprogrammet ligger det allerede planer for opp mot 400 nye boliger. Vi har også store hytteområder som på sikt gradvis kan konverteres til boliger. Men det viktigste grepet i boligutviklingen i Frogn vil være den nye byutviklingsplanen som kommunen nå jobber med. I aksen Seiersten-Dyrløkke kan det komme mange nye og spennende boliger. Dette området har stort potensial for å dekke de boligbehovene som er nedfelt i kommuneplanen der målet er at 80 % av nye boliger i kommunen skal være leiligheter og rekkehus. Boligene som kan komme her vil ha nærhet til offentlig kommunikasjon, daglige gjøremål og aktiviteter uten å måtte være avhengig av transport. Byutviklingsplanen skal legge til rette for en utvikling der infrastrukturen allerede ligger klar og man unngår å bygge ned viktige naturområder. Denne planen er et miljøvennlig, arealeffektivt og transportmessig riktig grep for framtidig boligutvikling. Kolstad er det ikke.

Frogn Venstre vil gå mot videre regulering av Kolstad til boligformål og jobbe for å realisere byutviklingsplanen Seiersten-Ullerud-Dyrløkke.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**