Venstre – Stavangers troverdige miljøparti

Breiavatnet, Green Explorer (Tom)

Venstre er et miljøparti med næringsvett og et borgerlig parti med samvittighet. Venstre ønsker å gjøre det enklere for alle i byen vår å ta grønne valg i hverdagen. I Venstre er vi takknemlige for de godene vi har fått fra olje-eventyret, men som alle andre eventyr må også dette få sin slutt. Nå er det på tide vi blir kjent som den grønne byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Sofie Bache
Sofie Bache

Stavanger er en by med en enorm og unik kompetanse blant innbyggerne våre. Denne kompetansen skal vi bruke videre til grønne omstillinger. Vi må få en grønn økonomi der veksten er basert på fornybare løsninger, nullutslippstransport og grønn teknologi. En grønn økonomi vil gi hver enkelt av oss en bedre hverdag, bedre lokalsamfunn å leve i, og være lønnsomt for kommuner og bedrifter som griper muligheten det grønne skiftet gir.

Men skal Stavanger bli en ledende miljøby nytter det ikke bare med flotte ord, vi må ha konkrete tiltak, og det har heldigvis Stavanger Venstres valgprogram:

Kollektiv og sykkel

Kollektiv transport og sykkel er en viktig i faktor i grønn by-visjonen. For at folk skal velge å reise kollektiv eller sykle fremfor å bruke bil må kollektivtilbudet bli mye bedre og sykkelstiene flere og tryggere. Stavanger Venstre vil at kommunen skal overta kontrollen og styringen av kollektivtransporten. Da kan Stavanger Venstre arbeide for et langt bedre busstilbud med hyppige avganger til alle bydelene. Vi ønsker å gjøre det rimeligere å ta buss, og vil sikre gode tilbud for ungdom, blant annet ved å redusere prisen på ungdomskortet til 300 kroner. Vi ønsker også å få på plass et ordentlig skinnegående transport-tilbud.

Skal vi først ha en helhetlig sykkelsatsing må vi også sørge for at sykkelveiene blir sammenhengende og trygge. Derfor vil vi kartlegge hvor sykkelveiene slutter brått og sørge for at det bygges gode overganger eller videre sykkelvei, slik at syklistenes sikkerhet ivaretas på best mulig måte.

Magne Bartlett
Magne Bartlett

Kommunale bygninger og privathus
Vi vil opprette en ny støtteordning til installasjon av solcellepanel for hus med to eller flere boenheter, og opprette et klima- enøk- og solenergifond på én million kroner, etter modell fra Oslo. Tanken bak et slikt fond er å stimulere til tiltak som gir redusert eller mer effektiv energibruk.

Det er ikke til å skyve under teppet at det norske været ikke alltid er til å skryte av, som vi også har sett nå i sommer. Oppvarming av hus er nødvendig, det er det ingen tvil om, men oppvarming ved bruk av olje og fossil gass er veldig skadelig for miljøet. Derfor vil vi avvikle bruken av dette, også i private hus innen 2020. Da trenger vi en mer miljøvennlig erstatning. Eksempelvis ved å fremme bruk av vannbåren varme i alle nybygg. Det viktigste er at energikilden er bærekraftig/fornybar.

Men dette skal selvsagt også gjelde kommunale bygg, derfor vil Venstre sørge for at alle kommunale bygg som ikke kan bygges om til energieffektive hus, varmes opp ved hjelp av energieffektive metoder, slik som fjernvarme, bio-brensel, sjø- eller jordvarme. I tillegg mener vi også det er viktig å bidra til at både kommunale og private hus bygges med grønne tak for å sikre god drenering ettersom det legges stadig mer asfalt.

Kommunens virksomhet
Kommunen må redusere utslippene fra egen virksomhet dersom Stavanger skal bli en grønnere by. Derfor vil Venstre redusere klimagassutslippene i forbindelse med kommunens egen reisevirksomhet i regionen ved at alle kommunens ansatte skal benytte seg av det mest miljøvennlige reisealternativ som praktisk er mulig.

En sak som har vært i medienes søkelys i det siste er den voldsomme forsøplingen av Stavanger sentrum i helgene. Venstre vil at det skal være tilstrekkelig med søppelspann i sentrum og friområdene slik at det forsøples mindre i sentrum, samtidig som vi holder friområdene rene. I den sammenheng ønsker vi å øke driftsmidlene til renhold av det offentlige rom. Det er mye hyggeligere å bruke de offentlige uteområdene vi har i byen når det er rent, og det er en viktig faktor for å ivareta trivselen blant innbyggerne.

Naturvern
Venstre er et parti som er opptatt av det klassiske naturvernet. For oss er det viktig at vi har gode planer og strategier for å bevare artsmangfoldet i kommunen. Derfor vil vi motarbeide alle planer som gir risiko for ytterligere tap av artsmangfoldet. Det er selvfølgelig mange andre trusler mot artsmangfoldet enn bare kommunale planer. Blant annet er det svært skadelig for faunaen når det plantes ut svartelistede planter som ikke hører hjemme i norsk natur og skader norsk fauna. Derfor vil Venstre innføre forbud mot å plante svartelistede planter. Dette er viktig for å sørge for at humler og bier har et livsgrunnlag, samt at rødlistede arter blir vernet. Vi må derfor stimulere til beplantning av nyttevekster som sikrer livsgrunnlaget for bier og andre nytteinnsekter slik at vi beholder det artsmangfoldet vi har i kommunen vår.

Det grønne skiftet er en stor prosess, og det er en nødvendig prosess. Det er en prosess vi må begynne med allerede nå. Da fins det bare et reelt alternativ: Stem Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**