Utslippene må reduseres i Vestfold

Foto: Camilla Eilertsen

I en kronikk i dagens Tønsbergs Blad gir Kåre Pettersen og Aina Dahl, Venstres 1. og 2. kandidat ved fylkestingsvalget, en omtale av hva Venstre mener må til for å oppfylle kravene om reduserte utslipp av klimagasser. Venstres mål er at Vestfoldsamfunnet skal redusere sine utslipp fra dagens nivå med minst 40 prosent innen 2030.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

2015 blir et avgjørende år i arbeidet for å redde verden fra temperaturøkninger som vil ødelegge grunnlaget for menneskers liv. Venstre mener Vestfold må ta sin del av reduksjonen i de nasjonale og internasjonale klimagassutslippene.

Alle offentlige og private virksomheter må sette ambisiøse og forpliktende mål for reduksjon av klimagassutslipp, slik at Vestfold følger opp sitt ansvar. Venstres mål er at Vestfoldsamfunnet skal redusere sine utslipp fra dagens nivå med minst 40 prosent innen 2030. Dette er nødvendig for å unngå en temperaturøkning som vil ha sterke negative konsekvenser for mennesker og miljø. Nordmenns utslipp er i dag skyhøye og ikke forsvarlige i et langsiktig miljø- og ressursperspektiv.

De neste 15 årene vil avgjøre om verden klarer å begrense temperaturstigningen på jorda til to grader. Derfor må vi systematisk og raskt realisere det grønne skiftet: Å gå fra en «fossil økonomi» basert på stadig økt bruk av olje, kull og gass til en «grønn økonomi», der vekst og virksomhet er basert på fornybar energi som sol, vind, vannkraft, bioenergi og geovarme. Et grønt skifte i pakt med Venstres politikk vil redde miljøet og klimaet samtidig som det skapes nye grønne arbeidsplasser og økt verdiskaping.

Vestfold Venstre vil invitere innbyggere, frivillige organisasjoner, kommuner, kunnskapsinstitusjoner og bedrifter til et bredt samarbeid om forpliktende innsats for å redde klimaet. Venstre vil være en pådriver for økt kunnskap om klimagassutslipp og miljøvennlige energiløsninger.

Vestfold Venstre vil arbeide for at Vestfold på lang sikt blir et nullutslippssamfunn. Denne ambisjonen må innarbeides i relevante plandokumenter. Alle offentlige og private virksomheter bør utarbeide forpliktende klimaplaner. Forslaget til klima- og energiplan som nå er på høring fra fylkeskommunen er et godt utgangspunkt.

Venstre ønsker en mest mulig forpliktende klimainnsats som vil bidra til omstilling og utvikling av grønn næringsvirksomhet. For eksempel kan Vestfolds ressurser innenfor bioenergi og -gass utnyttes med tanke på miljøvennlig energi, verdiskaping og arbeidsplasser i fylket.

Vestfold Venstre vil i perioden 2015–2019 legge særlig vekt på at det tas beslutninger som kan redusere klimagassutslippene i vei- og transportsektoren samt fylkeskommunens egne utslipp. Det krever også vilje og kreativitet til å utvikle nye og miljøvennlige energiløsninger. I transportsektoren vil Venstre gå i front for følgende tiltak:

Bruk av fossile drivstoff i kollektivtrafikken fases ut, slik at kollektivtrafikken blir klimanøytral innen 2025. Venstre vil være en pådriver for dette i fylkestinget.

Fylkeskommunen må også være i front og bare bruke nullutslippskjøretøy i sine virksomheter fra 2020. Venstre vil satse systematisk på at biltrafikken i Vestfold i fremtiden baseres på fornybar energi.

Videre vil Venstre arbeide for at taxinæringen kun bruker nullutslippskjøretøy innen 2023.

Venstre vil også stimulere til økt bruk av delingsordninger for nullutslippskjøretøy og opplegg for samkjøring.

Overgangen til nullutslippskjøretøy krever et bredt samarbeid med næringslivet for å utvikle energistasjoner som tilbyr fylling av hydrogen, biogass, hurtig- og semihurtiglading for elbiler.

Samtidig må det stimuleres til økt bruk av sykler og elsykler, blant annet ved etablering av pendlerparkering for sykler på togstasjoner (sykkelhotell) og busstopp. Det etableres utlånsordning for elsykler. Det er et stort potensial for gåing og sykling, som et alternativt til de mange korte bilreisene. Vi vil derfor prioritere et økonomisk løft som gir et mer attraktivt og mer sammenhengende gang- og sykkelveinett. På dette området har Venstre allerede oppnådd gode resultater i dialog med regjeringspartiene.

Det er fortsatt potensial for en betydelig styrking av kollektivtrafikken i Vestfold. Vi ser at etablering av nye busstilbud, f.eks. direktebuss på strekningen Larvik–Tønsberg, har gitt meget gode resultater, og flere nye kollektivbrukere på kort tid.

Det fremtidige Vestfold må planlegges på en måte som gir langt flere muligheten til å reise kollektivt. Det må utvikles knutepunkter og holdeplasser langs hovedveiene og som en del av buss- og togtilbudet i Vestfold. Fremtidig transport må legges opp på en måte som er i samsvar med nullutslipssamfunnet.


Kåre Pettersen
Aina Dahl
1. og 2. kandidat til fylkestingsvalget

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**