Valgprogram for perioden 2015-2019

For Venstre er det hovedmålet å skape vekst og utvikling i Nærøy kommune. Med økning i folketallet og flere arbeidsplasser, vil vi også sikre en bedre kommunal økonomisk handlefrihet.

Lykkes vi med en slik strategi, vil mulighetene for å kunne gjennomføre andre viktige satsninger være store i ettertid. Vi vil i de enkelte sektorer arbeide for følgende delmål:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Næringsutvikling:

Arbeidet for næringsutvikling er av avgjørende betydning for å sikre vekst og utvikling i Nærøy. Kommunen må bidra både i planprosesser, via forvaltning av økonomiske stimuleringsordninger og som politiske døråpnere mot regionale myndigheter, til alle muligheter for nyskapning i Nærøy. Alle initiativ må møtes med en positiv holdning, uansett hvor i Nærøy det er planlagt, og hvilket omfang tiltaket vil ha potensiale til å få. I denne sammenhengen gjelder i høyeste grad, ordtaket “alle bekker små”. Store etableringer er viktige å sloss for, men mange mindre foretak gir et mer robust næringsliv, ved at man ikke blir så sårbar om et stort foretak får problemer.

Ellers har Nærøy hatt en stor andel av sysselsettingen innen primærnæringene. Det vil derfor være av stor betydning at aktiviteten i jordbruk, skogbruk og tradisjonelt fiske opprettholdes i kommunen. Dette må også være en prioritert oppgave for kommunen.

Venstre i Nærøy vil:

 • At alle etablerere skal møtes med en positiv holdning av Nærøy kommune.
 • Prioritere stor innsats for at næringslivet i kommunen, både eksisterende virksomheter og nyetableringer, får tilgang til regionale virkemiddelapparat for å realisere nye satsninger.
 • Prøve nye tiltak for å stimulere til at ungdom velger å overta gårdsbruk og kvoter innen tradisjonelt fiskeri i Nærøy.
 • Arbeide for økt satsning på skogbruket i Ytre Namdal. Herunder å stimulere til tiltak innen videreforedling av trevirke til tradisjonelle produkter og energiformål.
 • At Kolvereid som er det geografiske midtpunktet i Ytre Namdal, skal utvikles til regionsentrum.
 • Nærøy kommune må være en pådriver for en samlet næringssatsing i Ytre Namdal.
 • Det må legges til rette for økt boligbygging og etablering av utleieboliger i alle deler av Nærøy, til et kostnadsnivå som gjør det mulig for ungdom å bosette seg i Nærøy.

Samferdsel:

Samferdselstilbudet er av avgjørende betydning for næringslivets rammebetingelser og kommunens attraktivitet ved etablering for ungdom. Her er både kommunikasjon innad i kommunen og forbindelsesårene ut av kommunen av avgjørende betydning. Ferdselsåren sørover via ferjesambandet Hofles-Geisnes-Lund, må sikres både kapasitetsmessig og regularitetsmessig.

Venstre i Nærøy vil derfor:

 • Arbeide aktivt for økte bevilgninger til fylkesveiene i og til Ytre Namdal.
 • Arbeide for at åpningstiden på fergesambandet Hofles-Geisnes-Lund må utvides, og i forbindelse med ny kontraktsperiode må det settes inn en ny ferge med tilfredsstillende størrelse til at trafikken kommer med.
 • Veien mellom Lund og Namsos må prioriteres utvidet, med en vegbredde slik at to trailere kan passere hverandre, også på glatt føre.
 • På lang sikt må det arbeides for at sambandet Hofles-Geisnes-Lund erstattes med fergefri vei.
 • Det planlagte arbeidet for opprusting av vegstrekningen fra Rørvik, via Kolvereid, Foldereid og Høylandet, og over Gartland gjennomføres i henhold til de opprinnelige planer.
 • Arbeide for et bedre tilbud på hurtigbåtsambandet Namsos-Rørvik-Leka, og sikre anløpsstedene til hurtigbåten i Nærøy.
 • At Nærøy kommune engasjerer seg i arbeidet for å utvikle et bedre flytilbud over Rørvik lufthavn.

Helse og sosial omsorg:

Det er viktig å sikre god kvalitet på tjenestene, og gi den enkelte hjelp på det nivå som man har behov for. Alle må få mulighet til å bo hjemme så lenge man selv ønsker det, og det er medisinsk forsvarlig. Venstre vil derfor være en pådriver for at kommunen kan gi gode og forsvarlige tjenester til eldre på lavest mulig omsorgsnivå.

For befolkningen i Nærøy, er sykehuset i Namsos av avgjørende betydning for tryggheten for befolkningens helsetilbud. Nærøy kommune må derfor bidra med et langt mer offensivt arbeid for å bidra til at sykehustilbudet i Namsos opprettholdes og arbeide for å gjenåpne DPS sengeposten på Kolvereid med statlig finnansiering.

Venstre i Nærøy vil derfor:

 • Sikre gode hjemmebaserte tjenester til alle innbyggere i kommunen som har behov for det.
 • Sikre god legedekning i Nærøy.
 • Arbeide aktivt for å opprettholde akuttfunksjon og fødeavdeling ved sykehuset i Namsos.
 • Arbeide for å få gjenåpnet sengeposten ved DPS Kolvereid, med statlig finansiering.
 • Arbeide for å redusere bruken av rusmidler i Ytre Namdal.
 • Stimulere til tiltak som sikrer ungdoms psykiske og fysiske helse.
 • Være en drivkraft for å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunen.
 • Jobbe for at Nærøy kommune blir en foregangskommune innen helserelaterte spørsmål.

Skole og oppvekst:

Skole og barnehagetilbudet er av avgjørende betydning for å bidra til at ungdom i etableringsfasen og barnefamilier velger å bosette seg i Nærøy. Alle må derfor sikres et skoletilbud, og om mulig et barnehagetilbud, i sitt nærmiljø. Reiseavstander utover normene i lovverket, bør ikke forekomme i Nærøy kommune. Tilbudet må også sikres et kvalitetsmessig tilfredsstillende nivå. I de tilfeller at barnetallet ved enkelte skoler blir svært lavt, utvikles tilbudet til elevene igjennom samarbeid med andre grendeskoler i kommunen.

Venstre i Nærøy vil derfor:

 • Arbeide for at det gis et barnehagetilbud uten for lang reisevei for alle i Nærøy kommune.
 • Sikre alle barn et skoletilbud med tilfredsstillende kvalitet.
 • Sikre at ingen elever påføres reisevei utover lovverkets normer. (45 min en vei for 1-4 klasse) Venstre vil derfor videreføre den desentraliserte skolestrukturen i Nærøy.
 • Utvikle oppvekstsentrene til å være kultur og miljøskapere i kommunen, ved at skolebygg som er dimensjonert for et langt høyere elevtall kan fylles med annen aktivitet som kan skape positive ringvirkninger i nærområdet.
 • Arbeide for at flere elever ved videregående skole kan bo hjemme.
 • Arbeidet for å legge forholdene til rette slik at Val videregående skole og Ytre Namdal videregående skole kan opprettholde og utvikle de skoletilbudene som er i Ytre Namdal.