Grønn vekstøkonomi for Vestfold

Foto: colourbox.com

Venstres fylkestingsrepresentanter Aina Dahl og Kåre Pettersen skriver i denne kommentarartikkelen om Vestfolds store muligheter for å kunne lykkes innenfor den nye grønne vekstnæringen. Et samspill mellom det offentlige og næringslivet i forbindelse med omstilling av næringslivet, kan være en god start. Vestfold har alle muligheter for å kunne lykkes dersom det satses systematisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Både klimatrusselen og fallet i oljenæringen og tilknyttede bransjer får konsekvenser for Vestfolds arbeids- og næringsliv. Det må derfor skapes flere tusen nye arbeidsplasser de neste årene.

Grønn verdiskaping kan bli en av de største næringsgrenene hvis vi satser systematisk på utvalgte bransjer. Et samarbeid mellom det offentlige og næringslivet er en god start.

Nasjonalt vil Venstre opprette et statlig investeringsselskap, som skal investere i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig om­stilling av eksisterende næringsliv. I Vestfold vil vi etablere et klimafond som støtter opp om fylkets egen klimapolitikk og skape samarbeidsprosjekter med bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og organisasjoner.

Grønn verdiskaping blir svært viktig for å opprettholde dagens velferdsgoder. Vestfold har alle muligheter med en høykompetent arbeidskraft. Fem satsingsområder som peker seg spesielt ut i Vestfold er:

1. Miljøteknologi og mikro- og nanoteknologi

Vi har mange bedrifter som er globalt ledende, spesielt innenfor miljøteknologi og mikro- og nanoteknologi. Venstre vil satse systematisk på virksomheter som utvikler og produserer miljøteknologi. I Vestfold er det flere gode eksempler på satsinger innenfor miljøteknologi. På Ringdal i Larvik er det utviklet et plussenergihus, som ved bruk av høyteknologiske løsninger produserer energien som kreves til daglig drift. Energien hentes fra sol og grunnvann og det er også full utnyttelse og gjenvinning av energien fra avløpsvann.

Venstre mener at byggtekniske krav kombinert med skattefradrag for miljøinves­teringer for private er effektivt for å oppnå energisparing i husholdninger, samt gi nye arbeidsplasser.

2. Bærekraftig energi og bioøkonomi. Norge kan bli en ledende produsent og eksportør av fornybar energi. Det vil gi økt verdiskaping for Norge og et viktig bidrag til energiomlegging i Europa. I Vestfold ligger det til rette for å satse på blant annet solenergi, biogassanlegg, grønn biomasse og geovarme. Skogen utgjør en betydelig ressurs med tanke på energiproduksjon og biologisk råstoff får stadig nye anvendelser.

Internasjonalt blir det spådd at bioøkonomien vil stå for en ny industriell revolusjon. I bioøkonomien blir hele råvaren utnyttet og foredlet til et stort utvalg av produkter. Avfall fra en verdikjede blir til verdifullt råstoff i en annen.

Foto fra Skjærgaarden gartneri i Åsgårdstrand. Landets største produsent av bl.a. vårløk.
Foto fra Skjærgaarden gartneri i Åsgårdstrand. Landets største produsent av bl.a. vårløk.

3. Landbruk og næringsmiddelindustri. Vestfold er et av Norges ledende landbruksfylker og ca. 20 prosent av landets grønnsaksproduksjon skjer her. En betydelig næringsmiddelindustri er basert på fylkets råvarer. Vi vil sikre matjorda som grunnlaget for matproduksjonen, og må se på arealene som næringsarealer. Da kan landbruket og næringsmiddelindustrien sikre verdiskapingen i fremtiden.4.

4. Sjøtransport. Norge må sette seg som mål å bli verdens ledende eksportør av grønn maritim miljøteknologi og fartøyer. Ferjer, kystfraktfartøy og hurtigbåter i trafikk skal innen 2030 ha null utslipp. Dette målet krever blant annet etablering av ladepunkter for landstrøm i våre havner. Vestfold og Grenland har et maritimt næringskluster som bør ha gode muligheter til videreutvikling i det grønne internasjonale markedet innenfor både sjøtransport og marin teknologi.

5. Reiseliv og opplevelsesturisme. Vestfold har ut fra sin kulturhistorie, beliggenhet, natur og klima et betydelig potensial innenfor reiseliv, opplevelseshistorie og kulturbaserte næringer. Venstre vil satse målrettet på utvikling av attraksjoner og kulturtilbud. Vestfold som opplevelsesfylke må markedsføres på en mer kraftfull og samlet måte.

Omlegging til grønn verdiskaping krever kompetanse, kreativitet, tilgang på kapital og gode virkemidler. Dette kan skje via målrettede offentlige tiltak som påpekt lenger opp i artikkelen. Venstre vil være en sterk pådriver for at Innovasjon Norges ordninger styrkes innenfor grønne næringer som miljøteknologi, skogindustri og bioøkonomi og marin teknologi.

Vi vil også styrke den offentlige bestillerkompetansen og premiere inno­vative og miljøriktige anskaffelser både i kommuner og fylkeskommuner.

Venstre vil alltid være en pådriver for å utvikle grønne næringer, bedrifter og arbeidsplasser. Det grønne skiftet gir unike muligheter for utvikling av en bærekraftig og grønn økonom. Dette sikrer ren natur, trygg mat og grunnleggende velferdsgoder i et svært langsiktig perspektiv for både vårt fylke og resten av landet.

Aina Dahl og Kåre Pettersen
Fylkestingskandidater for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**