Syv gode grunner til å stemme Venstre i år

Asker Venstres toppkandidater 2015
Asker Venstres toppkandidater 2015, Foto: Olav Heggø

Venstre er viktig for utvikling av Asker i en grønn, sosial, nyskapende og bærekraftig retning. Vi har løsningene for Askers utfordringer i vår tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

1. Grønt skifte i Asker

Vi vil jobbe for raskere og mer miljøvennlig transport i kommunen: Flere tog, hyppigere busser, nye kollektivfelt, egne sykkelveier, låsbare sykkelskur i hele kommunen og miljøfelt for nullutslippsbiler.

Vi følger opp at E18 fornyes i tråd med Stortingets klimaforlik og gir mindre støv og støy, mer kollektivtrafikk og sykkel og fremmer byutvikling.

Vi vil stille krav til grønne løsninger ved nye utbygginger, som på Føyka-Elvely.

Ved å gjøre det mer attraktivt for folk å reise miljøvennlig og konsentrere all ny utbygging ved kollektivsentra får vi ned køene i Asker.

Et grønt, varmt og nyskapende Asker

2. Den gode læreren og kvalitet i barnehagen

Venstre har store ambisjoner for Asker-skolen og jobber for å få fram de gode lærerne. Vi vil prioritere slik at de offentlige skolene i Asker får de nødvendige ressursene, satse på rekrutteringstiltak, sikre god skoleledelse og gi faglig fordypning og frihet til lærerne.

Tiden er inne for en reform av SFO hvor det bla. legges til rette for mer idrett og kultur i ordningen.

Høy kvalitet i barnehagen får vi ved et utdannet og stabilt personale og sunne barnehagebygg. Vi vil jobbe for at barnehagene i kommunen er attraktive arbeidsplasser.

3. En aktiv integrerings- og boligpolitikk

Stor innflytting og en mangfoldig befolkning krever bred innsats i det offentlige, frivillige og private for å skape det «varme» Asker-samfunnet. Vi står for en offensiv integreringspolitikk og sosial boligbygging i hele kommunen.

Vi vil legge godt til rette for frivilligheten, kultur og idrett fordi det har en egenverdi, gir tilhørighet og bidrar til folkehelse.

Pyramiden. Foto: Tor A. Midtbø
Pyramiden i Asker sentrum

4. En eldreomsorg tilpasset mangfoldet

Vi vil ruste Asker for eldrebølgen med tanke på at eldre er en svært mangfoldig gruppe mennesker. Vi følger opp at hjemmetjenesten er tilpasset folks ulike behov og at det er nok omsorgsboliger og sykehjemsplasser nært der folk bor.

5. Støtte til nyskapende næringsliv

Vi jobber for at Asker skal være en attraktiv kommune for bedrifter og grundere, og spesielt bedrifter som jobber med løsninger for det grønne skiftet.

6. Tidlig innsats og flere helsesøstre i skolen

Psykiske helseplager er den største folkehelseutfordringen for barn og unge i Asker. Derfor vil Asker Venstre intensivere arbeidet med tidlig innsats, kvalitet og samordning av tjenester innen oppvekstsektoren i Asker. Vi vil styrke skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og sørge for helsesøstre på alle ungdomsskolene.

7. Åpenhet og et levende folkestyre

Vi krever åpenhet i kommunale prosesser og er positiv til en kommunereform så lenge den bidrar til økt lokalt selvstyre, bedre kvalitet på tjenestene og mer samordnet samfunnsutvikling.

 

Til hovedsiden for Asker Venstres program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**