Hva ønsker Hadsel Venstre

Portretter, Venstre LM 2015 Arne Ivar Mikalsen Foto: Jo Straube / Venstre
Arne Ivar Mikalsen – Foto: Jo Straube / Venstre

Her ønsker vi å fortelle deg litt om Hadsel Venstre, litt om hva vi mener og ønsker å bidra med politisk i Hadsel.

Venstre stiller ikke som en del av noen koallisjon eller samarbeid ved årets kommunevalg. Vi har en utmerket ordførerkandidat i Arne Ivar Mikalsen, og vi er helt sikre på at han vil bli en flott ordfører for Hadsel Kommune. Arne Ivar er rutinert, og har erfaring både fra kommune- og fylkespolitikk. I tillegg sitter han i Sentralstyret for Venstre.

 

 

 

Kandidat for Hadsel Venstre ved kommunevalget 2015
Kandidat for Hadsel Venstre ved kommunevalget 2015

Du som er Hadselvelger, vet sikkert at Renathe Johnsen har meldt seg til tjeneste for Hadsel Venstre. Hun er en kunnskapsrik politiker, med bred erfaring. Hun trenger din stemme for å komme inni det nye kommunestyret, og vi mener Hadsel trenger Renathe. Stemmer du ikke Venstre så kan du gi Renathe en slenger.

Hadsel Venstre trenger din stemme for å styrke sin posisjon, og dermed presse politikken inn mot sentrum, slik vi har bidratt til i foregående periode. Ønsker du mer sentrumsorientert politikk, er Venstre det opplagte valget i Hadsel.

 

 

 

Våre viktigste politiske områder er: Bolyst, Miljø, Helse og omsorg og oppvekst.

 

Bolyst:

Vi vil fortsette å jobbe aktivt for tunnel under Hadselfjorden, da dette vil gjøre både kommunen og regionen som helhet mye mer attraktiv, både som bo- og arbeidsregion. Næringsmessig vil dette bety en helt ny tid for Hadsel samfunnet med uante muligheter. Hadsel Venstre har jobbet med denne saken hele tiden, og nå nærmer vi oss en løsning. Vi vil imidlertid presse på videre gjennom våre gode kontakter i Stortinget.

Hadsel Venstre skal jobbe for flere attraktive tomter og botilbud i hele kommunene. Vi ønsker også å igangsette et reelt arbeid for forskjønnelse av kommunenes tettsteder, fra fasader til fortauskanter og beplantning.

Vi vil alltid vurdere eiendomsskatten – og vi ønsker ikke å skattlegge – bare for å skattlegge.

 

Miljø:

Å ta vare på miljøet starter lokalt. Vi vil jobbe aktivt med å sørge for færre utslipp og smartere energibruk i Hadsel kommunes bygg og kjøretøy.

Vi vil fortsatt jobbe aktivt med å hindre olje og gass virksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Følge opp målene i Energi- og klimaplanen, samt videreutvikle denne til et reelt verktøy for kommunen.

Det er liten tvil om at miljørettet næringsutvikling vil bli viktig i fremtiden. Dette må også Hadselsamfunnet merke seg, og gå inn i. Hadsel Venstre vil legge til rette for dette.

 

Skole og oppvekst.

Venstre vil alltid fokusere på innholdet i skolen. Vi vil ha flere fullt kvalifiserte lærere og bedre materiell i Hadsel skolen. Vi vil jobbe for tidlig innsats for elever med forskjellige vansker. For at alle elever Hadsel skal kunne bli sett og tatt på alvor, må lærerne ha en reell mulighet til å følge opp hver enkelt. Dette stiller krav til kompetanse, tid og et tilstrekkelig antall lærere i skolen.

 

Barnehage og SFO

Vi vil gi mer til de som trenger det mest. Venstre vil jobbe for økt bruk av differensierte priser på barnehage og SFO, og gratis kjernetid i barnehager til 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt. Vi må også styrke kompetansen hos de som jobber i barnehagene gjennom videreutdanning av ufaglærte.

 

Ungdom

Hadsel venstre vil utforme en ungdomspolitikk som favner hele mennesket, ikke bare skoleeleven. Det skal være lav terskel inn til tjenestetilbud rettet mot ungdom og alle skal få hjelp når de trenger det. Frafall i videregående opplæring er både kommunene og fylkeskommunenes ansvar, og det må samarbeides mer på tvers av nivåene, for å styrke arbeide for at flere fullfører videregående opplæring.

 

Helse og Omsorg.

  • sikre at vi får mest mulig og best mulig velferd ut av hver krone; gjennomgå og strukturere økonomistyringen i helse- og omsorgssektoren
  • arbeide for å sikre et godt tilbud innenfor rus og psykiatri, tilpasset den enkeltes behov
  • Opprette et eldreombud for Hadsel i 20% stilling.

 

Næringsliv.

For at Hadsel skal utvikle seg videre er det svært viktig å fortsette et målrettet og kunnskapsbasert næringsarbeid i Hadsel. Venstre har lenge visst at det grønne skriftet er i gang. Det betyr at Norge endrer seg fra en olje-dominert økonomi, til en mer variert økonomi. Dette vil gi enorme næringsmuligheter i Nordland, Vesterålen og ikke minst i Hadsel. Vi sitter på store og viktige ressurser i havet. Dette er vårt hovedfokus for næringsarbeid, alle de muligheter som ligger i det marine. Fornybare ressurser forvaltet på en måte som gir nåværende og fremtidige Hadselværinger mulighet for et godt liv.

 

Vi vil:

Legge bedre til rette for både næringsliv og bomiljøer ved definere tilstrekkelig store og fremtidsrettede områder for lokalt næringsliv og bolig. Disse må gjennomarbeides så grundig at vi sikrer minst mulig grad av konflikt mellom bo- og næringsinteresser.

Samarbeide aktivt med næringslivet om viktige felles utfordringer, som kompetanseutvikling, infrastruktur og planarbeid

Legge bedre til rette for de marine næringene gjennom å utvikle havnene, prioritere kystsoneplanlegging og være en aktiv pådriver for nyetableringer og rekruttering i kystnæringene

Jobbe for at deler av ressursrenten fra havbruksnæringen skal tilfalle kommunen

 

Samferdsel

Hadsel Venstre vil jobbe aktivt for å sikre et bedre flyplasstilbud for Vesterålen. Enten gjennom en forsert utbygging av Skagen, eller at det kommer en konkret plan for en helt ny lufthavn innen akseptabel kjørelengde. Dette er av stor betydning for privatpersoner, næringsliv og det offentlige.

Vi ønsker også å jobbe aktivt for å få realisert en sammenhengende sykkelvei gjennom hele kommunen fra grense Vågan til grense Sortland.

 

Åpenhet

Hadsel Venstre vil:

Jobbe for mer åpenhet og tilgjengelighet i de politiske prosessene

Arrangere bygdemøter annethvert år, slik at vi får mer folkestyre og bedre innspill til kommunens planer og drift.

 

Venstres 10 liberale prinsipper:

Er du opptatt av å forstå hva partiet Venstre i Hadsel, Nordland og Norge baserer sin politikk på, så kan du finne den oppsummert i 10 punkter her:

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle

Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig

Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten – og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet

En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne – hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

5. Alle er likeverdige, men ingen er like

Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst

Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle – av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

7. Politisk makt skal komme nedenfra

Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres

Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset

Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis

Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**