Program for Verdal Venstre 2015-2019

En skole for kunnskap og like muligheter

Venstre vil styrke den offentlige skolen, spesielt gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Kvaliteten i skolen er avhengig av kompetente, motiverte og trygge lærere og skoleledere

Skole. Grendeskolene har stor verdi for kommunen, derfor vil Venstre arbeide for å opprettholde dagens skolestruktur.

Byråkrati i skolen. Venstre vil redusere byråkratiet for å frigjøre mer tid til undervisning og pedagogisk virksomhet.

Forebygging. Venstre vil holde oppe trykket på forebyggende tiltak og styrke helsesøsterfunksjonen i skolene.

SFO. Venstre vil sikre et godt tilbud for barna tilpasset foreldrenes behov.

Barnehager. Øke voksentettheten i barnehagene til 6,0.

Styrke praktiske fag. Stimulere til økt samarbeid mellom skole og næringsliv.

Mobbing. Venstre vil arbeide for et positivt skolemiljø, og aktivt forebygge mobbing i skolen.

Fremmedspråklige elever. Vi vil styrke morsmålsstøtten til nyankomne elever på alle nivå.

Spesialundervisning. Eventuelle frigjorte midler ved gjennomgang av spesialundervisning i kommunen må brukes til å øke lærertettheten og styrke grunnbemanningen i skolen.

Et klimavennlig samfunn

Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor, både nasjonalt og lokalt. Venstre er et moderne, løsningsorientert og ansvarlig miljøparti. Natur- og miljøtenkningen er et overordnet prinsipp i all politikk. Utfordringen er å få integrert miljøpolitikken i de lokale beslutninger som tas og sikre en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å gi våre barn og barnebarn like gode muligheter som vi selv har hatt.

NorFraKalk. Venstre vil følge med og fortsatt kjempe for at utslippene av CO2, kvikksølv og andre miljøgifter, blir redusert maksimalt. Beredskapen for katastrofer, f.eks. utslipp av brentkalk, må dokumenteres.

Tromsdalen. Venstre er bekymret for de store naturødeleggelsene som kalkvirksomheten medfører i Tromsdalen. Vi kan ikke akseptere større ødeleggelser enn det er behov for. Det allerede regulerte bruddet er tilstrekkelig for mange tiårs drift framover. Vi vil gå imot en ny regulering av utvidet brudd, industri- eller deponiareal.

Transport av kalkstein. Det må prioriteres bygging av gang og sykkelveg fra Vinne til Lysthaugen på grunn av forventet økning av uttak av kalkstein.

Vindkraft. Venstre ønsker ikke utbygging av vindkraft i Verdalsfjellene.

Ramsarsenteret. Bidra til å utvikle Ramsarsenteret.

Motorferdsel på snø i utmark bør begrenses til et minimum.

Klimaplan. Vi skal bidra til at Verdal får en offensiv, omfattende og forpliktende klimaplan.

Bygging innenfor 100-meters sone ved fjorden. Verdal har en svært kort strandlinje, og vi vil ikke tillate utbygging innenfor 100-meters-sonen av hensyn til allmennheten.

Næringsliv og landbruk

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Vi må gi rom for menneskets skapende evner og vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en ide.

Bærekraftig utvikling. Ved næringsutvikling skal hensyn til miljøet tillegges stor vekt.

Små og mellomstore bedrifter. Venstre vil at Verdal skal være en ja-kommune for små og mellomstore bedrifter som trenger hjelp til å realisere planer.

Industriparken. Kommunen må snarest starte arbeidet med å utvikle industriområdet på Ørin Nord og bidra til fortetting av eksisterende område, slik at vi får plass til nye bedrifter i industriparken. Venstre går imot planer om utvidelse av industriområdet på bekostning av Fættaskogen. Vi ønsker en snarlig løsning på vegsituasjonen inn og ut av industriparken.

Landbruk. Den enkelte bonde må i større grad få sikkerhet ved uforutsette hendelser, sykdom mv. Landbrukskontoret må sikres gode og kompetente rådgivere som er oppdaterte på landbrukets utfordringer, og som kan gi god rådgivning til nyetablerere.

Rovdyr. Dempe konfliktnivået mellom landbruksnæringen og rovdyr gjennom effektivt uttak av skadedyr.

Jordvern. Ivareta jordvernet for å sikre matvareproduksjon.

Beitemark. Sikre at beiteområdene i kommunen holdes i hevd for å hindre gjengroing.

Skogbruk. Skogen er en viktig ressurs som det er viktig å utnytte og fornye.

Gründere. Venstre vil at kommunen legger til rette for at gründere får den bistand og oppfølging som de trenger for å utvikle ideene sine, gjerne gjennom private aktører.

Infrastruktur. Vi vil arbeide for å bedre infrastrukturen i hele kommunen. Med infrastruktur mener vi veier, mobildekning, bredbånd osv.

Velferd når du trenger det

Venstres hovedmål for helse og sosialpolitikken er å forebygge sykdom og sosiale problemer. Venstre ønsker å fremheve enkeltmenneskets rettigheter og plikter, samtidig skal det offentliges ressurser brukes til fordel for de som trenger det mest.

Forebyggende arbeid. Prioritere forebyggende arbeid på alle områder. Fortsette å sette inn tiltak så tidlig som mulig.

Demente. Kommunen må øke tilbudet av tilrettelagte boliger for demente, og gi tilbud om aktiviteter som er tilpasset de ulike gruppene innen demensomsorgen.

Rehabilitering. Vi vil styrke rehabiliteringstjenesten og integrere denne som en viktig del av den øvrige helse-, omsorgs- og pleietjenesten i kommunen. I økende grad innføre hverdagsrehabilitering for at så mange som mulig skal klare seg lengre i eget hjem.

Hjelp til utsatte grupper. Sørge for at de som har behov for det, får den hjelp og bistand de trenger gjennom et godt utbygd barnevern, rusomsorg, psykiatritilbud og tilpassa boliger.

Folkehelse. Øke satsing på tiltak som øker folkehelsen innenfor alle områder av den kommunale virksomheten, f.eks. Frisklivssentralen.

Trygghet for alle. Det må legges til rette for at flest mulig kan bli boende hjemme så lenge de ønsker. Det må være tilstrekkelig med sykehjemsplasser for eldre som ikke kan bo i egen bolig.

Ufrivillig deltid. Venstre vil fjerne all ufrivillig deltid i løpet av neste fireårsperiode. Det må gjøres endringer i turnusordninger, slik at de som trenger hjelp, får færre å forholde seg til.

Barn og ungdom. Følge opp den nasjonale styrkningen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Barn og ungdom skal ha et lett tilgjengelig tilbud ut fra normtall for tjenesten.

Verdal Frivilligsentral. Kommunen må bidra til å videreutvikle Frivillighetssentralen, Frivillig Verdal, slik at den i økende grad kan formidle hjelpere til de som ønsker bistand fra frivillige. Oppgaver som kan løses av frivillige organisasjoner bør videreutvikles og tas i bruk på nye måter.

Engasjement og deltagelse

Et sosialliberalt parti vil ha et demokrati basert på uavhengighet og åpenhet. Synkende politisk interesse er en utfordring for demokratiet, fordi det overlater viktige beslutninger til andre enn folkevalgte organ. Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre.

Åpenhet. Stå i første rekke for lokaldemokrati, åpenhet og offentlighet. Vi skal bidra til at vi får et folkestyre som vektlegger kommunestyret som øverste organ og hvor politikerne i større grad deltar i prosessene før avgjørelser blir tatt. Vi ønsker at Formannskap, og de ulike komiteene skal være politiske verksted hvor de gode løsningene blir formulert.

Ungdom. At ungdom får økt medbestemmelse gjennom kommunens ungdomsråd.

Flyktninger. Verdal kommune bør opprettholde sin bosetting av flyktninger pga internasjonalt ansvar og berikelse av Verdalssamfunnet.

Integreringskoordinator. Integreringskoordinator og miljøarbeidere må på plass for aktivt å veilede flyktninger inn samfunnet (f.eks. deltakelse i miljø- og fritidsaktiviteter).

Praksisplasser. Verdal kommune som arbeidsgiver bør være i front når det gjelder å tilby praksisplasser til flykninger.

Stekke café bør opprettholdes. Drives vesentlig av praksisplasser for flyktninger. Er også godkjent som lærling bedrift. Positivt tiltak for beboere så vel som for integrering.

Kommunereform. Vi er positive til en debatt om sammenslåing, eller andre former for samarbeid. Vi vil bygge videre på det samarbeidet vi har hatt med Levanger i samkommunen, evt. sammen med andre nabokommuner. Det er viktig at innbyggerne får omfattende og god informasjon før avgjørelsen om evt. kommunesammenslåing tas. Spesielt er det viktig at ungdommen trekkes med i prosessen.

Kultur

Kultur bidrar til å skape livsglede, tilhørighet og livsutfoldelse hos det enkelte menneske. Egen deltakelse har stor verdi for den enkeltes livskvalitet, utvikling og trivsel. Et godt utbygd kulturtilbud er viktig for at Verdal skal være et attraktivt sted å bo og arbeide.

SNK/Tindved. Venstre er positiv til videre utvikling av Stiklestad nasjonale kultursenter og Tindved kulturhage.

Teater. Kommunen må bidra til å videreutvikle teatermiljøet og bidra til at alle grupper kan integreres i teateraktiviteter.

Idrett. Gi idretten rammevilkår for økt aktivitet slik at alle kan få delta i fysisk aktivitet og utvikle sine ferdigheter. Det bør være et mål at alle barn og unge kan bruke alle idrettsanlegg gratis. Idrettsanlegg bør i størst mulig grad være et sambruk mellom ulike aktiviteter.

Kulturskolen. Venstre ønsker å opprettholde kulturskolen på minimum dagens nivå slik at flest mulig barn og ungdom får et godt tilbud og anledning til å utvikle sine evner.

Ungdommens hus. Utvikle et Ungdommens hus i sentrum hvor tilbudet i kinokjelleren kan få plass samt en markert utvidelse av aktivitetstilbud.

Frivilligheten. Lag og organisasjoner driver et stort og viktig arbeid som bidrar til trivsel og en bedre helse for innbyggerne. Kommunen må gjennom kulturkontoret bistå og oppmuntre frivilligheten både gjennom råd og veiledning, men også gjennom tilskudd til aktiviteter.

Aktivitetssenter for eldre. Kommunen må i samarbeid med frivilligheten stå i bresjen for etablering av et senter med ulike aktiviteter for eldre.

Bolyst

Bolyst handler om å gjøre lokalsamfunn attraktive som bosted for mennesker i ulike aldersgrupper og livssituasjoner. En trygg og god jobb sammen med bolig er de viktigste faktorene. Ved å tilby attraktive boliger der folk vil bo og utvikle kommunen innen alle områder, vil flere bli boende i kommunen.

Spredt boligbygging. Gi muligheter for fradeling av boligtomter og tilrettelegging av tilleggsnæringer og annen næringsvirksomhet på bygda.

Verdal sentrum. Utvikle Verdal sentrum til å bli et levende handelsmiljø som gir trivsel, økt bolyst og som er trygt å ferdes i. Sentrum må inneholde mange små og større parkanlegg som gir rom for rekreasjon og aktivitet.

Turstier. Kommunen må i samarbeid med frivilligheten bidra til at det opparbeides turstier ved Verdalselva opp til Ness og Vuku.

Elvebreddene. Venstre ønsker at befolkningen i Verdal skal ha tilgang til elva. Vi ønsker å videreutvikle elvepromenadene på begge sider av elva til attraktive områder for friluftsliv.

Småbåthavn. Venstre ønsker en småbåthavn lokalisert på Havfrua under forutsetning av at miljøhensyn ifht. verneområdene og badeplassen ivaretas.

Samferdsel.

Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: God mobilitet for befolkningen, et miljøtilpasset samfunn og verdiskapning for næringslivet. Et godt transporttilbud er viktig for at folk velger å bosette seg i kommunen.

Jernbane. Venstre ønsker dobbeltspor og elektrifisert jernbane mellom Trondheim – Steinkjer. Trasé for utvidelse av jernbanen må avklares så fort som mulig.

E6 mellom Mule og Vinne må utbedres og det må bygges planfri kryssing på E6 og FV72.

E6 mellom Fleskhus – Røra må utbedres og det må bygges planfri kryssing på E6 Fleskhus.

Ny trasé for E6 gjennom kommunen må avklares så snart som mulig.

Myke trafikanter. Bygge gang- og sykkelveier i tilknytning til alle skolene. Venstre ønsker fleksible løsninger for bygging av gangveier, av hensyn til økonomi og jordvern.

Bru Ness – Haga. Venstre ønsker at det blir utredet bygging av bru over Verdalselva ved Hagasvingen.

Ladestasjoner for elbiler. Venstre ønsker at det opprettes ladestasjoner både i sentrum og på industriområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**