-Vis respekt for eldres egne vurderinger

Anne-Lisbeth Simonsen, Foto: Ivar Ruud Eide

Eldreomsorgen i Frogn må utvikles med respekt for den enkeltes behov og egne vurderinger, mener Anne-Lisbeth Simonsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstres medlem av oppvekst- og omsorgsutvalget (HOOK) og Eldrerådet ble i april valgt til første leder av det nye ombudsutvalget i kommunen. Utvalget skal føre tilsyn med sykehjem og andre heldøgnstilbud, og være et kontaktpunkt for beboere og pårørende som mottar tjenester fra Frogn kommune.

-Beboere og pårørende kan kontakte ombudsutvalget om de ikke opplever å bli hørt, sier Simonsen.

Myndige eldre

Venstrepolitikeren er opptatt av at eldre ikke må umyndiggjøres og betraktes som hjelpeløse.

-Ingen skal betraktes som en stakkar fordi han eller hun er eldre eller svekket, mener hun. Frogn kommune må legge til grunn at folk ønsker å klare seg selv, og at den viktigste hjelp som kan gis er å sette folk i stand til å klare seg selv og ved hjelp av sitt eget nettverk så lenge som mulig. Ingen ønsker å bli varig pleietrengende for tidlig, eller hvis det ikke er nødvendig.

Venstre mener at eldre som settes i stand til å klare seg selv får økt livskvalitet, samtidig som ressursene strekker til for å hjelpe flere. Friske eldre med vilje og evne til å hjelpe kan også være en ressurs i eldreomsorgen. Også pårørende kan trenge tilrettelegging for å kunne yte en innsats, og kommunen må støtte opp om dem. Seniorsenteret er viktig for å gi kommunens eldre tilgang til samvær med andre.

Respekt for ulike behov og egne vurderinger

-Vi i Venstre vil at kommunens arbeid med helse og omsorg skal skje ut fra en respekt for den enkeltes behov og egne vurderinger, mener Simonsen.

Alle pasienter har rett til individuell oppfølging ut fra behovet den enkelte selv opplever å ha. Derfor prioriterer Venstre retten til ta del i egen behandling, brukermedvirkning.

Valgfrihet

Frogn kommune skal gi et verdig tilbud til alle brukere. Samtidig er Venstre positiv til ordninger med fritt brukervalg, der dette gir større mulighet for den enkelte til å få dekket sine behov og ønsker.

Et eksempel på valgfrihet er retten til å dø hjemme.

-Ved slutten av livet må det være et reelt alternativ å være hjemme med sine nærmeste rundt seg så lenge man ønsker, sier Simonsen.

I perioden 2015-2019 vil Frogn Venstre

  • Levere en hjemmebasert omsorg som er så god at brukerne trives, er trygge og opplever mestring.
  • Velferdsteknologi må tas i bruk for å skape trygge omgivelser for eldre i eget hjem.
  • Etter skader og ved andre behov må det gis et tilstrekkelig rehabiliteringstilbud, for eksempel fysioterapi, slik at eldre igjen kan bli selvhjulpne i størst mulig grad.
  • Vurdere om antall fysioterapihjemler bør økes for å sette flere eldre i stand til å klare seg selv.
  • Kommunen bør sammen med frivillige organisasjoner søke å mobilisere frivillige til oppgaver som ikke trenger fagkompetanse, men som er viktige for økt livskvalitet for de som trenger hjelp.
  • Fortsette kommunens arbeid med å sørge for omsorgsboliger, også boliger med forsterket tilbud fra hjemmetjenesten.
  • Fullføre det nye helsebygget på Ullerud.
  • At kommunens hjemmebaserte tjenester skal legge til rette for at folk kan velge å dø hjemme.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**