Firefelts motorvei i Karmsundgata vil ødelegge for sykkelbyen Haugesund

Marius W. Rønnevik
Foto: OWAA

Marius W. Rønnevik

Leserinnlegg i Haugesunds Avis fredag 31.juli 2015

Dagfinn Torstveit skriver Onsdag 29. Juli om sykkelbyen Haugesund. Bystyret i Haugesund har vedtatt et mål om 20 prosent sykkelandel i sykkelbyen Haugesund og Karmøy innen 2020. Dette er et ambisiøst mål som forutsetter at vi prioriterer fremkommelighet for sykkel. I dag gjennomføres ca. 8,5 % av alle daglige reiser i Haugesund og 4,5 % på Karmøy på sykkel.

Undersøkelsen til Syklistenes landsforbund fra 2014 viser at syklistene i Haugesund per i dag ikke er fornøyd med forholdene. Vi bør lytte til disse tilbakemeldingene fra de som kjenner forholdene best. Byene som gjør det bra jobber langsiktig og med tiltak over flere år. Det må vi også gjøre.

Dette innebærer blant annet at sykkelvennlig arealbruk og god infrastruktur for syklister må prioriteres i alle pågående og fremtidige planer.

Her er det mye som gjenstår, men heldigvis er det en del arbeid som allerede er i gang. Høyre, Venstre og KrF la inn 2 millioner i hvert år i gjeldene periode. I tillegg har stat og fylke lagt 8 millioner kroner på bordet for 2015. Det første prosjektet vi vil se er et prøveprosjekt i sentrum med oppmalte sykkelfelt i Sørhauggata og Skjoldavegen.

Bystyret har også vedtatt et hovedveinett for sykkel i Haugesund. Dette blir et av de viktigste virkemidlene for å nå målet med 20 % sykkelandel. Vi har allerede startet reguleringsarbeidet når det gjelder sykkel i Salhusveien. Her vil sykkel i mye større grad enn i dag måtte prioriteres. 3 traseer til vil bli regulert i løpet av 2015 og 4 i 2016. Våren 2016 skal første spadetak tas for å bygge nye sykkeltraseer.

Det er ingen tvil om at andelen syklende må økes i Haugesund dersom vi skal nå de ambisiøse målene som alle partiene i bystyret har satt for reduksjon i klimautslipp lokalt. Utslippene av klimagasser i Haugesund skal innen 2020 ligge 20 % lavere enn det de var i 1990.

Høyre, Venstre og KrF er enig om mye når det gjelder å prioritere sykkel. Derfor var det skuffende at Høyre var pådriver for å få gjennom vedtak om firefelts motorvei i Karmsundgata.

Dette vil gjøre det mer attraktivt å kjøre bil på bekostning av syklende. Høyre valgte å ignorere mål om 20 prosent syklende innen 2020 i tillegg til nasjonal målsetting om at trafikkvekst i byene skal tas på sykkel, gange og kollektiv.

I denne saken, hvor miljø blir satt opp mot andre interesser, ser Høyre ut til å glemme at Haugesund har forpliktet seg gjennom klimaplanen til kommunen å redusere klimautslipp, i dette tilfellet gjennom å øke andelen syklende og gående på bekostning av bil.

Et sterkt Venstre i posisjon etter valgt er en garantist for at hensynet til miljøet prioriteres i alle vedtak Haugesund bystyre fatter. Derfor har vi varslet omkamp om vedtaket om firefeltsvei i Karmsundgata etter valget. Vi vil ikke ha en motorvei som deler byen i to og gjør det mindre attraktivt for syklende og gående.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**