Program for Marker Venstre 2015 – 2019

 

Marker Venstre vil arbeide for å bevare mangfoldet i naturen og for å gjøre det enklere å leve miljøvennlig. Og med din hjelp kommer vi i mål!

 

Vern om Markers naturmangfold

Marker Venstre stiller nå liste ved høstens kommunevalg. Vi vil ha en forandring på politikken. Miljø og natur skal få en hørbar stemme i de styrende organer. Naturen er viktig for oss i Venstre. Vi vil ha fokus på enn mer balansert utbyggingspolitikk når det gjelder utbygging i utmark, kontra vern og byggestopp i visse områder. Innbyggerne i Marker skal vite at en stemme på Venstre er en stemme på økt naturmangfold. Og ikke minst på å sikre allmenhetens adgang til disse ressursene.

 

Vi vil spesielt følge opp disse punktene:

  • Følge opp jordbruk og skogbruk på en miljømessig måte i henhold til lovverk for å hindre tap av naturmangfold ved f.eks. randsoner, vegetasjonssoner og grøfting av myr.
  • Være restriktive i forhold til utbygging av skogsbilveier og andre inngrep i landskapet.

 

 

I Marker er ungdommen viktigst

Ungdom og skole blir viktige saker for oss. Det er dagens ungdommer som skal styre kommunen når vi sitter på aldershjemmet. Vi kan ikke overlate dem en skakkjørt økonomi og en rasert natur. Venstre mener at skolen må skjermes mest mulig mot økonomiske kutt. Vi må ha en fortsatt attraktiv skole som tiltrekker seg gode lærere og entusiastiske pedagogiske medarbeidere. Skolen er god i Marker. Det skal den fortsette å være med Venstre i kommunestyret og i utvalgene.

  • Beholde UKH så langt det lar seg gjøre
  • Styrke frivilligheten innen ungdomsarbeidet

 

Åpenhet i Marker kommune

Vi vil ha et nytt politisk regime i kommunen. Beslutningene skal tas på en måte som utelukker mistanker om kameraderi. Alle prosesser skal være åpne. Det er mange som sitter med flere hatter av både politikere og ansatte i administrasjonen. Dette er uheldig. Her må det ryddes opp. Kommunestyret skal trekke opp retningslinjer og vedta prinsipper for forvaltningen. Forhold mellom personer som er involvert i den enkelte aktuelle søknadsprosess skal ikke påvirke utfallet.

 

 

Langsiktighet for næringslivet i Marker

Vi vil jobbe for en sterkere og bedre næringsutvikling. Det er verdiskapning som kommunen lever av. Småbedriftene bør skjermes for en eventuell eiendomsskatt. De bør få enklere tilgang til tomter/ledige lokaler. God infrastruktur er viktig for nye etableringer. Uten et velfungerende bredbånd kommer ingen til kommunen. Heller ikke leilighetspendlere med behov for hjemmekontor.

Men vi må også ta vare på de store. Det at Flexit har hundre ansatte i Årjängs kommune, og ikke i Marker, kan man jo spekulere rundt. En mer langsiktig næringspolitikk må vektlegges sterkere. En stemme på Venstre er en stemme på aktiv næringspolitikk.

Marker er først og fremst en landbrukskommune. Marker Venstre ønsker et miljøvennlig landbruk, satsing på norsk matkultur og stimulering til nyskaping innenfor landbruket. Vi tror at et grønt landbruk med satsing på kortreist mat vil gi et levende bygdesamfunn. I samarbeid med næringen vil Marker Venstre støtte etablering av et utsalg for lokalt produserte matvarer (Bondens marked el.lign.)

 

 

Omsorg i Marker

Marker kan tilby rimelige hus og leiligheter. For mange er dette viktigere enn jobbmulighetene. I forhold til andre områder fører dette med seg en skjevfordelt befolkningsgruppe. Vi registrerer å ha en større andel vanskeligstilte mennesker som søker til kommunen. Disse menneskene skal være velkomne til oss som alle andre. Men dette koster kommunen enorme summer. Spesielt innen barnevernet. Marker Venstre mener at barnevernet må bli interkommunalt. At staten må inn å ta større del av det økonomiske ansvaret. En allerede skakk-kjørt kommune risikerer ellers og ikke klare å komme ut av en negativ spiral. Marker Venstre stiller nå liste ved høstens kommunevalg. Bruk den. Velg endring.

 

 

Vindkraft i Marker

Marker Venstre er for en overgang til fornybar energi. Vi er i utgangspunktet også for vindkraft. Men vi er ikke for symbolpolitikk. Marker Venstre ønsker ikke vindkraft i kommunens vakre natur.

Planene for vindkraft i Marker forutsetter store, ikke reverserbare naturinngrep i umiddelbar nærhet av tett bebygde områder. Energiøkonomisk er det symbolpolitikk. Realøkonomisk er det tvilsomt. At Markers befolkning skal bære denne belastningen er vi i mot.

Viktig er det også at ved et ja til utbygging, vil det være svært viktig å ha Venstre representert i kommunestyret. Dette fordi utbygger skal oppfylle sine forpliktelser i forhold til søknaden. Som eksempel kan nevnes at kabel skal legges i bakken, noe som koster mellom 10 og 20 millioner kroner.

 

 

Marker på ROBEK-lista

ROBEK er et statlig register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse, og derfor mister sin selvbestemmelsesrett. På denne listen kommer man ikke plutselig. Man styrer seg inn på den. Ap har nå i flere perioder sittet ved makten i Marker. Det ser vi resultatene av i dag.

Ap-ordføreren uttalte at det ikke ville få den store praktiske betydningen for kommunen å bli ROBEK-listet. La det i alle fall få den praktiske betydningen at noen andre tar over styringen.

 

 

Å bli stor, det er fali’, det.

Ja, det er litt skremmende å forlate det man er vant til. Men vi i Venstre synes det bør være enda mer skremmende og bare lukke øynene for det som kommer. Allerede er mange av de offentlige tjenestene organisert i Interkommunale selskap (IKS). Flere vil måtte komme hvis vi skal stå alene. Vi i Venstre mener det er bedre å kunne påvirke tjenestene med stemmeseddelen. Også i fremtiden. I stedet for å stå med lua i hånden og være prisgitt de kommunene som er store nok til selge oss tjenesten. Eller verre, å måtte kjøpe kommunale helsetjenester fra private. Kanskje langveis fra kommunen.

Eksempel på en slik tjeneste er KAD. Når sykehuset ikke kan tilby mer behandling skal du ut. Selv om du er alt for syk til at et pleiehjem kan ta hånd om deg. I dag kjøper kommunen disse plassene i Askim. Foreløpig får du bli i hjemfylket når du er for syk for pleiehjem. Skal vi sikre dette også fremover så må vi være med og bestemme. Ikke la andre legge føringene for oss.

Marker kommune er for liten til å ha egne KAD-plasser, for liten til å ha et fullt tilbud om videregående skole, for liten til å ha et brannvesen som kan håndtere katastrofebranner, for liten til å ha egen døgnåpen legevakt, osv.

Men vi er store nok til å kunne stille krav for å være med i en stor kommune. Vi skal beholde barne- og ungdomsskolen, vi skal beholde bo- og servicesenteret, vi skal ha lokal administrasjon av hjemmehelsetjenesten. Det er nå vi kan kreve vår andel av offentlige arbeidsplasser. Det er nå vi kan være med å påvirke lokal stasjonering av utrykningskjøretøy osv.

 

Marker Venstre ønsker ikke en stor kommune for at vi skal gi fra oss noe. Vi ønsker å være en aktiv del av en kommune som kan tilgodese oss videre med det vi har. Kanskje enda bedre tjenester.

Følelsene sier nei. Fornuften sier ja

Å motsette seg forhandlinger om en kommunesammenslåing er å lukke øynene og vente på at andre skal beslutte for oss. Vi er allerede på ROBEK-lista. Det er ille nok. Venstre vil at Markingene skal bestemme sjøl.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**