Råde Venstres valgprogram – Verdiskaping og Næringsliv

Foto: colourbox.com

Grønn vekst defineres som økt verdiskaping som samtidig gir en lavere samlet miljøbelastning. Det står i motsetning til en vekst der miljøbelastningen samlet sett øker. Omlegging av energibruk fra fossil til fornybart er en forutsetning for grønn vekst, men ikke hele svaret. I en grønn økonomi er forbruk av naturressurser og miljøkostnader verdsatt og integrert i økonomien som helhet.

Råde Venstre ønsker å prioritere bedrifter med ressurseffektive og miljøvennlige produksjonsprosesser. Det er viktig at produktet eller tjenesten de leverer, samt avfall fra produksjonsprosessen, i liten grad har miljøpåvirkning og i størst mulig grad kan gjenbrukes.

Råde Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende. Råde kommune har mange selvstendig næringsdrivende. Kommune må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Råde Venstre mener Råde kommune må være en komplementær kommune til de større bykommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Oslo. Råde bør være småbarnsforeldres naturlige førstevalg, noe som i seg selv vil kunne skape vekst og innovasjon.

Satsning på grønt næringsliv

Skal Råde være en kommune som skal lokke til seg “grønne” bedrifter og “grønn” næringsutvikling, må vi først og fremst legge til rette med god infrastruktur. Det må være enkelt for folk å frakte seg selv, og ikke minst gods innen enkelte næringer. Bosetting må foregå adskilt fra tunge industrier, og alt vi utvikler må være i tråd med visjon Råde 2037.

Grønt landbruk

Venstre mener landbrukspolitikken må sikre at matproduksjonen er trygg, miljøvennlig og langsiktig. (Målet om at 15% av landbruksproduksjonen i Råde skal være økologisk bør økes ytterligere, og inkludere mer matproduksjon og ikke bare grovfôr til husdyr). Fra og med juni 2015 endres forskriftene for bruk av plantevernmidler, og det blir vanskeligere å bruke sprøytemidler. Ulempene med sprøyting, belastningen det har på miljøet, på biene og humlene og grunnvannet vårt er store. Råde Venstre vil sørge for at Råde kommune følger opp dette tett, og bidrar til at bøndene vurderer andre metoder i kampen mot ugress, sopp og insekter enn ukritisk å ty til sprøyting.

Råde Venstre vil:

– At Råde kommune, i samarbeid med fylket og næringsliv, bidrar til bedre finansiering av bedrifter i tidlig fase.
– At Råde kommune skal stimulere til mer effektiv samhandling mellom næringsdrivende og kommunen, tilrettelegge for kunnskapsbasert næring, ved å etablere næringsråd.
– Arbeide for smart og miljøvennlig lokalisering av bedrifter i bransje- og næringsklynger.
– Tillate søndagsåpne dagligvarebutikker i Råde dersom kommunene gis rett til å bestemme.
– Bedrede kollektivtilbud for pendlere til/fra Råde kommune.
– Regulere godstrafikk bort fra skoleveier, blant annet Idrettsveien.
– Stimulere til en kreativ, innovativ og mangfoldig landbrukspolitikk.
– Legge til rette for økt andel av økologisk landbruk.

Råde Venstre skal stimulere til mer effektiv samhandling mellom næringsdrivende og kommunen ved å:

– Arbeide for rask og forutsigbar saksbehandling for næringsdrivende.
– Utarbeide veiledere for søknader, rapportering og andre kommunale prosesser.
– Tilrettelegge for mer utstrakt bruk av lærlinger.
– Styrke Råde kommunens digitale tjenester med selvbetjeningsløsninger for næringslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**