Kapittel 1: Folk først – Åpenhet og folkestyre

Bystyresalen og bystyret i Stavanger, Foto: (CC BY-NC-SA 2.0) Stavanger kommune, https://flic.kr/p/bbytwz

Ideologi

Venstre er det sosialliberale partiet i Nordland. Kjerna i politikken vår er ideen om frihet for den enkelte og ansvar for hverandre og fellesskapet. Enkeltmenneskets frihet til å utvikle evner og interesser og til å utfolde sin livslyst er grunnleggende. Like grunnleggende er enkeltmenneskets sosiale samvittighet og et engasjement som gjør at vi alle tar samfunnsansvar.
Venstre, Norges eldste parti, har i betydelig grad bidratt til innføringa av folkestyret, utbygginga av den offentlige skolen og hele utviklinga av velferdsstaten. Et sikkerhetsnett og gode ordninger for de som trenger støtte fra samfunnet har alltid vært avgjørende for oss.

Miljøhensyn påvirker Venstres politikk på alle områder. Det grønne skiftet må komme nå. Vi må handle i tråd med det forvalteransvaret som skal sikre generasjonene etter oss et godt liv med tilgang på naturressurser, naturopplevelser og en hverdag uten forurensning.

I Venstre er vi glade i Nordland, mulighetenes fylke. Vi vil bidra til å forme Nordlands framtid. Venstre ønsker at industri- og eksportfylket Nordland skal være det liberale, grønne og skapende fylket.

Åpenhet og deltakelse
Venstre vil at makta kommer nedenfra; ombudsrollen er viktig for våre politikere. De gode avveiingene mellom ulike hensyn må skje i åpne debatter.
Ungdommens fylkesting, Nordland fylkes eldreråd, Råd for funksjonshemmede, samiske organisasjoner og andre utvalg, råd og interessegrupper kommer med innspill i saker som behandles i fylkestinget. Dette er viktige bidrag til politikkutviklinga og verdifulle korrektiv for de som fatter politiske beslutninger.

Sosialliberal politikk i fylkeskommunen
Det sosialliberale sentrumspartiet Venstre kan samarbeide på tvers av partigrenser og politisk blokktenking. Fylkeskommunen skal være et redskap for en politikk som folk i Nordland kan slutte opp om.

Venstre ønsker gjeninnføring av formannskapsmodellen i Nordland fylkeskommune, en i prinsippet mer demokratisk styringsmodell enn parlamentarisme. Formannskapet avspeiler partipreferansene til velgerne, mens parlamentarisme innebærer at bare en del av de folkevalgte får representasjon i det utøvende organet, nemlig fylkesrådet.
Vi ønsker at også opposisjonen skal kunne ha innflytelse og utøve kontroll med fylkesrådet. Et mangfold av verdier og åpnere informasjonslinjer kan bidra til å øke interessen for fylkeskommunal politikk og slik heve kvaliteten på den politiske debatten.

Region- og kommunereform
Den pågående region- og kommunereformen er en av de største forvaltningsreformene i Norge på lang tid. Venstre hilser velkommen en debatt om hvordan vi skal rigge oss for framtida, og vi ønsker å videreføre et system med tre nivå: kommuner, regioner og stat. Ei forutsetning for å gjennomføre reformer må være et bedre tjenestetilbud og sterke fagmiljø i kommunene og et styrka lokaldemokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**