Kapittel 5: Nyskapende næringsliv

(Foto: Dreamstime.com)

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Norge skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi.

Offentlig sektor og offentlig velferd er helt avhengig av verdiskapningen i det private næringsliv og av at initiativrike personer satser, tar risiko og omsetter ideer til handlinger. Derfor er utgangspunktet i Venstres næringspolitikk gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet.

Det må satses mer på næringsretta forskning og kunnskapsutvikling i bedriftene.

For Venstre er det viktig at ikke all forskning i næringslivet blir tvunget gjennom de store FoU-institusjonene. Bedrifter må inspireres til å satse mer på egen forskning og utvikling.

Mangfoldig næringsliv

Venstre ønsker et næringsliv som er mangfoldig både hva gjelder type bedrifter og størrelse på dem. Målet er å stimulere til robuste bedrifter over hele fylket. Nordland trenger å prioritere bedrifter innenfor fornybar energi, kultur, reiseliv, kompetanseutvikling, fiskeri/havbruk og mineralutvinning.

Venstre vil:

 • fokusere på langsiktig og bærekraftig forvaltning av våre naturressurser, slik at det kan gi grunnlag for vekst i naturbaserte næringer
 • at sjølråderett over nordnorske fiskeriressurser må sikres for framtida
 • arbeide for gode rammebetingelser for næringsvirksomhet og dermed oppmuntre til etablering
 • etablere et kompetansesenter for næringsutvikling knytta til utmarksressurser og vernede områder
 • gi fylkeskommunale stipend til forskere i Nordland som vil utvikle nye løsninger til nytte for bedrifter i eget fylke
 • at fylkeskommunen gjør så mange av sine innkjøp som mulig i eget fylke og oppfordrer lokale tilbydere om å delta i konkurransen

Industri

Industrien i Nordland eksporterer i dag produkter for flere milliarder kroner, og sysselsetter tusenvis av mennesker. Prosessindustrien, med store internasjonale konsern som Alcoa, Elkem, Celsa, Glencore og Fesil i spissen, står for en stor del av denne eksporten og sysselsettinga. For at Nordland skal fortsette den positive utviklinga er det derfor viktig at industrien i fylket sikres gode rammevilkår slik at den forblir konkurransedyktig.

Nordland har tilgang til store mengder fornybar energi, noe som er et konkurransefortrinn for industrien. Fylket har i dag et overskudd av kraft og dette overskuddet vil bli større når de grønne sertifikatene bidrar til etablering av enda mer fornybar energi. Venstre vil jobbe for at dette overskuddet bidrar til etablering av ny kraftkrevende industri og til etablering av datalagringssenter, istedenfor at energioverskuddet sendes ut av fylket.

Venstre vil:

 • legge til rette for infrastruktur som kan møte industriens behov
 • at industrien i Nordland får tilgang til energi på langsiktige, konkurransedyktige kontrakter
 • få på plass konkurransedyktige rammevilkår for oppbygging av storskala datasenter som ei grønn framtidsnæring
 • jobbe for å endre avgiftsregimet for å legge til rette for virksomheter som vil dra nytte av kraft produsert i Nordland
 • stille strenge miljøkrav til eksisterende og framtidig industri og samtidig sikre finansiering til miljøtiltak gjennom for eksempel Enova og klimafondet

Landbruk

Landbruket i Nordland er inne i en omfattende omstillingsprosess. Utviklinga går raskt mot større og færre bruk. Det etableres også en god del samdrifter for å kunne forsvare store investeringskrav i nye driftsbygg og ny teknologi. Bøndene som satser er aktive, engasjerte og utviklingsorienterte.

Samtidig blir terskelen for å komme inn i næringa stadig høyere. Mange av de som slutter i næringa ser det ikke økonomisk forsvarlig å ruste opp driftsapparatet til nye krav og nye produksjoner.

Venstre vil støtte aktivt opp om ungdom som ønsker å satse i næringa. Vi vil bidra til å senke inngangsterskelen både med økonomiske tiltak og praktisk støtte. I tillegg vil vi arbeide for at de som ønsker å satse får enklere tilgang på nødvendige arealer.

Venstre vil:

 • arbeide for forenkling i kravene til søknadsprosedyrer og rapportering
 • gå inn for et aktivt jordvern og stimulere til nydyrking
 • stimulere til bedre vedlikehold av tidligere dyrka jord
 • at etableringskvoter for melk også bør kunne tildeles gårdsbruk som går inn i samdrift
 • samarbeide med avtalepartene i jordbruket om fylkeskommunale strategier for verdiskaping, miljøoppfølging og rekruttering
 • gi økt investeringsstøtte til de mest kapitalkrevende husdyrproduksjonene for å sikre et tidsmessig produksjonsapparat i tråd med husdyrforskriftene

Fiskeri og havbruk

Venstre er opptatt av at næringsutøvere, om det er i marin sektor eller andre sektorer, har stor grad av forutsigbarhet og langsiktighet for sin virksomhet. Det er viktig for investeringsvilje og investeringsmuligheter. Derfor må innholdet i lovverket, rammeverket, holde seg stabilt.

Fiskeri

Venstre vil tilrettelegge for at nye generasjoner velger fiskeriene som yrkesvei og at kommunene har til rådighet rekrutteringskvoter for unge som vil starte fiske. Slik Norge forvalter det, er fisk en bærekraftig ressurs som ligger der og venter på å bli tatt opp og brukt til næringsrik mat. Verdens behov for mat bare øker og fisk vil være ei svært viktig næringskilde også i framtida. Derfor er det viktig at vi legger til rette for nye generasjoners mulighet til å høste av denne verdifulle ressursen.

For kystfiskerne er det viktig at de har et lokalt mottaksanlegg de kan levere til. For å kunne etablere eller opprettholde et mottaksanlegg må det være grunnlag for å motta et minimumskvantum. Dersom dette skal være mulig, må det finnes logistikkløsninger langs hele kysten som sikrer god og stabil råstofftilgang.

Venstre vil:

 • legge vekt på forskning, ressursforvaltning, innovasjon, (fritt) redskapsvalg, markedsføring, internasjonal markedsmakt, rekruttering, utdanning og nasjonal kontroll over fiskeressursene
 • styrke ordninga med rekrutteringskvoter
 • arbeide for at kostnadene for sertifisering i fartøygruppene inntil 11 meter blir så lav som mulig
 • ha ei helhetlig økosystembasert forvaltning
 • utvikle levendefangst og mellomlagring av kommersielt viktige arter
 • styrke bedriftenes innovasjonssamarbeid

Oppdrett

Nordland har en produksjon av oppdrettslaks som er blant de største i landet. Det meste av næringa har en sentralisert eierstruktur med egne slakteri og store volum biomasse inn og ut. Oppdrettsnæringa er en stor inntektskilde i mange kystkommuner og har vært viktig for bosetting og trivsel i mange kretser.

Med bakgrunn i rømningsproblematikk er det et økende press for strengere begrensninger av virksomheten. Venstre vil sette strenge krav til miljøforhold og rømningsrisiko. I enkelte områder må oppdrett ikke tillates.

Venstre vil fokusere på virkemidler for biomarine næringer og nye næringer.

 

Venstre vil:

 • videreføre arbeidet med havbruksplaner som kartlegger aktuelle lokaliteter og overvåker miljøforhold omkring oppdrettsanlegg
 • legge til rette for gode logistikkløsninger for fiskeindustri og oppdrettsnæring
 • identifisere de beste områdene for oppdrett av laks og andre arter, få en struktur som sikrer optimale forhold for næringsvirksomhet og tar nødvendige hensyn til miljømessig bærekraft
 • innføre et nytt arealsystem på en måte som ivaretar legitimiteten til havbruksnæringa både lokalt, regionalt og nasjonalt
 • utvikle vaksiner og satsing på steril fisk
 • utvikle teknologiske og andre løsninger som sikrer miljømessig bærekraft
 • legge til rette for økt produksjon av smolt i Nord-Norge og tildele flere tillatelser til å drive oppdrett
 • ha flere tiltak for å styrke tilgangen til særskilt risikovillig kapital
 • ha strammere siling og utvelgelse av mulige kommersielle ideer innen biomarine næringer
 • gi midler til å teste forskjellig arter i oppdrett og utvikle konsepter knyttet til disse
 • sette i gang pilotprosjekter med sikte på å utnytte fôrspill og næringssalter fra havbruk til dyrking av makroalger (tare) og drive Integrert Multitrofisk Akvakultur (IMTA)

Stimulere nyetableringer

Nordland fylkeskommune disponerer relativt store økonomiske midler til utviklingsformål. En del av dette kanaliseres gjennom Innovasjon Norge (IN), noe fordeles til kommunale næringsfond og noe av dette disponeres av fylkeskommunen til prioriterte tiltak og samarbeidsprogrammer.

Som regional utviklingsaktør vil fylkeskommunen kunne bidra med rådgivning, veiledning og økonomisk bistand, enten direkte eller via samarbeidsparter.

Forholdene må legges til rette for de som våger å satse på egen bedrift.

Lokalkunnskap og gode kommunale og/eller regionale utviklingsaktører er her ei forutsetning. De store geografiske avstandene fra Bindal i sør til Andøy i nord er i seg selv ei utfordring for å sikre nærhet og oversikt mellom kommunene og fylket. Venstre går derfor inn for at fylkeskommunen i større grad enn hittil kanaliserer sine utviklingsmidler gjennom samarbeidsprogrammer med kommuner og regioner.

Venstre vil:

 • arbeide for at kommunene kan etablere egne og/eller interkommunale investeringsselskaper der staten/fylkeskommunen yter et tilsvarende beløp som det som hentes inn lokalt
 • Nordland har i 2009-2011 gjennomført forsøk med regionale partnerskap der deler av de regionale utviklingsmidlene har vært kanalisert. Dette forsøket er evaluert som svært vellykka. Venstre ønsker derfor å videreføre dette og øke rammene for de regionale partnerskapene
 • rydde i jungelen av tiltaksapparat og gi kommuner og regioner større mulighet til å organisere virkemiddelapparatet slik det fungerer best ut fra deres lokalkunnskap.

Innvandring som ressurs

Nordland er et migrasjonsfylke. Enten motivasjonen er arbeidssøken, kjærligheten eller flukt fra krig og nød, er det mange innvandrere som ikke får godkjent og dermed brukt sin utdanning. Dette oppleves som svært frustrerende for den enkelte og er et stort tap for Nordlandssamfunnet.

Godkjenningsordningene for utdanning er der, men kommunene og bedriftene besitter ikke kunnskapen til å lede immigrantene til rett instans.

Fylkeskommunen bør ta et overordna ansvar for å sørge for at denne informasjonen og grunnkunnskapen er tilgjengelig. Dette kan skje gjennom de videregående skolene, NAV og ei egen nettside, oversatt til relevante språk. Nordland har mange arbeidsinnvandrere, og kommer til å trenge mange flere. Det er god næringspolitikk og å sette folk først å tilrettelegge for at disse får tatt kompetansen sin i bruk.

Skal tilflytterne bli en ressurs for seg selv og samfunnet, må integrasjonsarbeidet styrkes og systematiseres med en fast bevilgning og med at det opprettes en egen seksjon i næringsavdelingen til å jobbe bare med dette. Denne må bygges opp til å bli en tydelig aktør i regi av Nordland Fylke og drive utadretta virksomhet sammen med de som er nær utfordringene. Det vil si fylkets kommuner og bedrifter; de møter alle praktiske problem knytta til innvandrere først.

Nordnorsk eierskap

Lokale eiere gir kort vei til beslutningene og lokalt engasjement. Det er et selvstendig mål for Venstre i Nordland å stimulere til lokalt eierskap på nye etableringer. For å få dette til, må en rekke forhold klaffe.

Venstre vil:

 • bedre forholdene for selvstendig næringsdrivende. Svært mange bedriftseiere starter opp som selvstendig næringsdrivende med en idé som sakte, men sikkert vokser til en bedrift med flere ansatte. Derfor er det viktig å legge forholdene til rette for at flere kan teste en idé og følge en drøm
 • gjøre oppstartsfasen enklere for nye bedrifter. Mange bedrifter og bedriftseiere kvier seg for å ansette medarbeidere i oppstartsfasen. Derfor vil Venstre fjerne arbeidsgiveravgiften de første 3 årene for nystartede bedrifter med mindre enn 5 ansatte
 • styrke kapitaltilgangen. Tilgang på risikovillig kapital er helt avgjørende for at mange bedrifter blir etablert og lykkes med å komme over den kritiske fasen fra ide til butikk. Venstre ønsker å styrke kapitaltilgangen – spesielt til de minste bedriftene i den mest kritiske fasen. Derfor vil Venstre innføre en såkalt «KapitalFunn-ordning» som innebærer skattestimuli for private eiere som forplikter seg til langsiktige investeringer i nystarta bedrifter
 • ha et moderne og målretta virkemiddelapparat. Det offentlige virkemiddelapparatet må rettes mer inn mot å være en støttespiller til private eiere heller enn å gå inn i rollen som eier i stedet for private.

 

 • ha et skattesystem som stimulerer privat eierskap i norske arbeidsplasser. I tillegg til endringer i formuesskatt og etablering av en kapitalFunn-ordning vil Venstre bruke skattesystemet til å stimulere til privat eierskap gjennom å avvikle arveavgiften og øke skattefradrag for kjøp av aksjer i egen bedrift

I tillegg er generelle virkemidler som forenkling og ei forsiktig og fornuftig nedtrapping av det offentlige eierskapet gode tiltak for å styrke det private eierskapet. Gjør vi disse grepene, stimulerer vi til et mangfoldig, privat, spredt og lokalt eierskap i norske bedrifter og arbeidsplasser.

Reiseliv

Norge som turistmål rangeres høyt i forskjellige kåringer. Naturarven utgjør svært mye av grunnlaget for norsk reiselivsnæring.

Rene og uberørte naturomgivelser, stillhet og ro er eksklusive kvaliteter vi finner i hele fylket, og å kunne få oppleve stillhet og natur etterspørres av turister i økende grad. I Nordland har vi mange naturområder som svarer til disse behovene, og vi har flere himmelblå turistmagneter å være stolte av. I flere deler av fylket er reiselivet blitt ei av de viktigste næringene, og ulikt andre deler av landet finner vi de mest attraktive turistmålene utenfor byene.

Venstre vil:

 • Støtte opp om et naturbasert reiseliv i fylket med utgangspunkt i bærekraft, verdiskaping, nytenking og kreativitet.
 • Støtte opp om bruken av verneområder til et naturbasert reiseliv .
 • Støtte utviklinga av flere og bedre innfallsporter til de viktigste attraksjonene og naturområdene, med besøkssentre, parkeringsplasser, kollektivtransport og informasjonstiltak.
 • Styrke rammevilkårene for småskalaprodusenter og -tilbydere av lokal mat, overnatting og øvrige reiselivstilbud.
 • Bidra til å styrke nettverk , samhandling og felles markedsføring mellom destinasjonsselskap og lokale reiselivsbedrifter.
 • Jobbe for at det tilrettelegges for infrastruktur og servicetilbud som dekker turistenes og turistnæringas basisbehov.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**