Barn skal få vokse opp i trygge og gode miljø

Uttalelse fra Venstres landsstyre: Arven etter Castberg
Uttalelse fra Venstres landsstyre: Arven etter Castberg, Foto: margitwinkler

Vårt gode samfunn og velferd må komme flere barn til gode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det er mange som har gått foran og skapt den velferden vi nyter godt av i dag. Castberg var en av de. Castbergske barnelover ble vedtatt for 100 år siden men fremdeles har vi mye arbeid å gjøre for at alle barn skal få vokse opp i trygge, gode miljø. Enkelte blir utsatt for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt. Andre mobbes og krenkes på skole og fritid eller opplever en grunnleggende usikkerhet for å bli sendt ut av landet. Barn som utsettes for store påkjenninger, vold eller er vitne til vold i hjemmet eller på hjemsted, risikerer å få store psykiske vansker og redusert livskvalitet som voksne.

De Castbergske barnelover representerte både et sosialpolitisk og rettslig nybrottsarbeid. De gjorde Norge til et foregangsland i kampen for barns livssituasjon og oppvekstvilkår som har betydd mye for mange av oss.

Venstre mener det er et politisk ansvar å sørge for at flere barn får en trygg oppvekst. Venstre vil derfor gi høy politisk prioritet til å bekjempe overgrep og vold i hjemmet. Få slutt på den omfattende mobbingen i norsk skole, og gi trygghet og erstatning til de som er sviktet av det offentlige. I tråd med Castbergs ånd.

Regjeringens handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner er et viktig skritt for å bekjempe angrep på barns liv og helse. Det krever at vi prioriterer som Castberg og løfter temaet politisk. Det må innføres tiltak på flere plan, i flere sektorer og i flere år fremover. Venstre vil derfor:

  • Innføre en forpliktende opptrappingsplan for å bekjempe forekomsten av vold og overgrep i mot barn
  • Ansette flere helsesøstre på skoler og andre aktuelle profesjoner
  • Fortsette satsningen på helsestasjoner for ungdom og lavterskeltilbud for ungdom
  • Pålegge skolene informasjonsplikt til foresatte og elever slik at de vet hvilke rettigheter de har til å rapportere tilfeller av mobbing, klage, og rett til å få saken løst.
  • Innføre en mulighet for å ilegge økonomiske sanksjoner mot skoler som ikke har fulgt opp mobbesaker, enten ved å innføre en ny uavhengig klageinstans eller ved å utvide Fylkesmannens mandat.
  • At Norge signerer og ratifiserer FNs klageordning for brudd på barnekonvensjonen.
  • At det etableres en varig og nasjonal oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn.
  • At barnevernet overtar omsorgsansvaret også for enslige asylbarn i alderen 15 til 18 år.
  • Gi barn som får innvilget opphold i Norge, varig opphold.

Arild Raftevoll, Ronny Knutsen og Marit Helen Leirheim

Askøy Venstre / Hordaland venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**