Miljø – et globalt emne som krever lokale tiltak

Foto: StockSnap.io

Vestre Toten kommune har store skogsområder som brukes både til skogbruk, friluftsliv og rekreasjon. Dette gir arbeidsplasser og bidrar positivt til karbonbinding i et nasjonalt og globalt perspektiv.

I Raufoss industripark finnes unik kompetanse som kan bidra i det grønne løftet og Venstre mener kommunen bør bidra for å fremme dette arbeidet.

Vestre Toten Venstre mener:

  • kommunen skal legge til rette for et aktivt skogbruk, bruk av bioenergi og utvikling av biobrenselanlegg
  • vi skal søke å nytte mest mulig fornybare og miljø-
    vennlige materialer i nye og renoverte kommunale bygg
  • at Gjøvikbanen som en av hovedferdselsårene gjennom distriktet må få tilstrekkelige løft for å møte fremtidens pendler- og passasjerkrav.
  • støtte det langsiktige arbeidet med å knytte Gjøvikbanen sammen med Dovrebanen
  • støtte opp om og legge til rette for økt bruk av lav-
    utslippskjøretøy i offentlig og privat regi
  • sørge for å bevare og videreutvikle gode rutiner for kildesortering og avfallshåndtering
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**