En kommune med et utviklet kollektivtilbud

Tiltak innen samferdsel er et av de største grepene vi kan gjøre for å stimulere folk til å bli boende i kommunen.

 

Kollektivtilbudet i regionen må utbedres, og for å sikre attraktiviteten til den offentlige transporten må det legges til rette for at den er raskere og mer effektiv enn privatbilisme. Sarpsborg Venstre ser på det som nødvendig at det tilbys gode parkeringsplasser ved knutepunkt, samt at bussen på flere strekninger har egen vei, og dermed ikke blir liggende i kø.

 

Sarpsborg Venstre vil at det skal bli mye lettere å velge sykkel som transportmiddel. Dette er viktig både for å redusere karbonutslipp, men også fra et folkehelseperspektiv. Sarpsborg Venstre vil arbeide for at det bygges et sammenhengende sykkelveinett, med muligheter for å leie sykler på knutepunkter.

 

En utbygging av dagens togtrasé kan gi uakseptable konsekvenser for natur, kulturminner, boligområder og friluftsliv. Venstre kan ikke støtte en slik løsning, og ønsker en togtrasé som lokker flere til å ta tog. Sarpsborg Venstre går inn for en felles jernbanestasjon med Fredrikstad på Rolvsøy.

 

  • Jobbe for at Østfold kollektivtrafikk tilbyr at sentrale busslinjer skal gå hver dag, hele døgnet til samme pris.
  • Bygge ut sammenhengende sykkelvei i Sarpsborg, og sikre trygg og tørr sykkelparkering ved knutepunkter.
  • Tillate reklamefinansiert bysykkelsystem i samarbeid med Fredrikstad.
  • Jobbe for at Østfold kollektivtrafikk går i gang med prøveprosjekt med ferge mellom Sandesund og Fredrikstad.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**