Halv pris på sømløst sykkelveinett i Buskerud – invester nå!

Foto: Stavanger Venstre

Venstre har ambisjoner for syklistene i Buskerud. Vi vil i kommende periode arbeide for å etablere sømløse og trafikksikre sykkelveinett rundt, og gjennom de tre byene i fylket vårt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Buskerud Venstre mener at det er sykkelveiene langs innfartsveiene til Drammen, Kongsberg og Hønefoss som må prioriteres i neste periode, samt en sammenhengende sykkelvei mellom Lier og Asker. Hovedårene i sykkelrutene må være godt driftet og vedlikeholdt. Gjennom hele året.

Regjeringen Solberg har, etter initiativ fra Venstre, etablert en ordning hvor samtlige fylkeskommuner og kommuner kan søke om tilskudd til etablering av gang- og sykkelveier. Staten tilbyr å dekke halvparten av kostnadene, så lenge det foreligger en plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk. Regjeringen har slått fast at sykkel er et billig og miljøvennlig transportmiddel, helt i tråd med Venstres politikk.

Prop. 97 (2013-2014)For at tilskot skal kunne bli gitt, må det ligge føre vedteken plan for samanhengande hovudnett for sykkeltrafikk. Det blir vidare lagt opp til at tilskotmottakar skal betale ein eigendel på 50 pst. av kostnaden ved prosjektet. Kostnader til reguleringsplanarbeid og prosjektering vil kunne inngå i eigendelen.”

Denne ordningen må innebære et taktskifte for fagmiljøene for byutvikling, skole, kultur, vei og drift, slik at tilrettelegging for sykkel er med i alle fremtidige prosjekter. Samferdselsdepartementet tar sikte på å evaluere tilskuddsordningen etter to virkeår, så det er derfor viktig at vi starter nå.

Videre bør det oppmuntres til innovasjon og generell bruk av lokale ressurser for å gjøre sykkelnettet mer attraktivt. Vi må tilrettelegge for oppgraderte og trygge parkeringsplasser for sykkel på de beste stedene i byene, også utenfor kjøpesentrene. I tillegg kan man la seg inspirere av Oslo kommune, som har utplassert servicestasjoner for småmekking og justering av sykler. Disse ligger strategisk plassert ved knutepunkt, og inneholder alt fra pumpe for ulike ventiler og stativ til å henge opp sykkelen, skiftenøkler og unbrakonøkler, skrujern og annet verktøy. Alt er solid sikret mot tyveri med wire som kan trekkes ut.

Venstre mener at markedsføringen av sykkel som arbeidstransportmiddel må intensiveres. For tilreisende med tog og buss, er bysykler en vellykket ordning for korte avstander. Venstre mener at tiden nå er moden for å teste ut deleordning for el-sykler. Over større avstander, eller med en viss høydeforskjell, vil el-sykkel være en ordning for miljøbevisste tilreisende, eller lokalbefolkning med behov for et grønt alternativ til taxi. En prøveordning med deleordning for el-sykkel ved kollektivknutepunkt i de største byene bør kunne igangsettes raskt.

Skal byene i Buskerud framstå som noe mer enn en gjennomfartsåre, eller et stort veikryss for bil, så burde vi gripe denne muligheten. Hva vil vi med framtidens byer? Alle som bor i tettsteder og byer skal ha tilgang til ren luft og grøntarealer. Derfor må vi gjøre det enklere for folk å ta grønne valg. Venstre vil gjøre det enkelt og lønnsomt å ta de valgene som er best for natur, miljø og klima. For at innbyggere i Drammen, Kongsberg og Hønefoss, og pendlere fra omkringliggende kommuner, skal kunne transportere seg selv på en miljøvennlig måte, må vi satse på sykkel. Når staten tilbyr å dekke halvparten av kostnadene til sømløse sykkelveinett, må vi bygge dem nå.

Anders 5
Anders Wengen Fylkesordførerknadidat
Tove Hofstad 4. kandidat

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**