Program 2015-2019 Brønnøy Venstre

Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte og politikere i Brønnøy kommune. Det aller viktigste arbeidet for Brønnøy Venstre vil være å gjenopprette balansen i forholdet mellom politikk og administrasjon i tillegg til å gjenopprette balansen i kommuneøkonomien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

En organisasjon må ha nødvendig tillit mellom styre og administrasjon i tillegg til en økonomisk handlekraft for å være i stand til å utføre sine oppdrag. Brønnøy Venstre vil vurdere en mer administrativ styringsdyktig organisasjon. Kommunestyret skal være mer et strategisk styre og administrasjonen skal iverksette planer og tiltak. For Brønnøy Venstre er det viktig at åpenhet, respekt og miljø skal gjennomsyre vårt politiske arbeide og samarbeidet med administrasjonen.

Å bringe kommuneøkonomien i balanse er et overordnet mål for Brønnøy Venstre i perioden. Så snart vi har kontroll på kostnader og en økonomi i overskudd, vil det være naturlig å se på en reduksjon av eiendomsskatten.

Det grønne skiftet – miljø og klimatiltak

Miljø, lokale klimatiltak, tilgjengelighet og bærekraft skal gjennomsyre alt vi arbeider for og gjennomfører politisk i Brønnøy. Det grønne skiftet innebærer at vi ser fornybar energi og økologisk bærekraft som en drivkraft for ny vekst og nye arbeidsplasser. ENØK-tiltak er viktig for miljøet og har allerede spart Brønnøy kommune for betydelige beløp. Vi vil:

 • være restriktive mot gjenbygging av byrom mot sjøen i sentrum av Brønnøysund.
 • fjerne regulering av sjøarealer til oppdrett på østsiden av Brønnøyhalvøya, altså Skillebotn og Torgfjorden. Brønnøy Venstre ønsker, sammen med kompetansemiljøer, å finne andre sjøarealer i kommunen til formål oppdrett.
 • fortsette det gode arbeidet med ENØK-tiltak i Brønnøy kommune.
 • legge til rette for syklende og gående, og utvide tilbudet.
 • delta aktivt i arbeidet med kystsoneplan for regionen.
 • få revidert kommunens klima- og energiplan med tilhørende tiltak innen desember 2016.
 • Kartlegge klimaendringenes påvirkning på lokalsamfunnet og være bedre i stand til å møte disse utfordringene og også de mulighetene det grønne skiftet vil gi. Både gjennom å tilrettelegge for næringsutvikling og grønn vekst og være forberedt på de nye værmessige forholdene.
 • at næringsstyret i kommunen skal ha grønn vekst og utvikling som et av sine hovedfokusområder.

Næring / verdiskaping / bolyst

Livskvalitet og bolyst er tett forbundet med interessante og trygge arbeidsplasser. Venstre ønsker å legge til rette for etablering av nye bærekraftige arbeidsplasser og bedriftsetableringer i kommunen for å skape vekst og utvikling.

Brønnøy Venstre mener det er riktig å styrke den kommunale næringsavdelingen. I tillegg er det riktig å utvikle næringsarbeidet i samarbeid med lokale næringsforeninger
på en slik måte at midler fra virkemiddelapparatet blir kanalisert via kommunen ut til gründere og bedrifter.

Brønnøy Venstre skal ellers legge til rette for nyetableringer og verdiskaping i næringslivet ved å:

 • rendyrke et eget næringsstyre i kommunen.
 • effektivisere behandling av søknader. Saksbehandlingstiden skal ned.
 • etablere mottaksapparat for gründere og innovatører og samtidig være en aktiv støttespiller for eksisterende bedrifter.
 • sørge for tilgjengelige næringsareal for nye etableringer i kommunen.
 • legge til rette for oppdrettsnæringen med tilgjengelig næringsareal på land og bærekraftige sjøarealer for oppdrett.
 • legge til rette for attraktive tomte- og botilbud i hele kommunen.
 • fortsette det gode arbeidet med byforskjønnelse i Brønnøysund sentrum.
 • styrke kommunens og regionens arbeid med å markedsføre Sør-Helgeland som attraktiv bo- og arbeidsregion.
 • stimulere til mindre bilkjøring i by- og tettstedssentrene og etablere bedre regulering av parkering i samarbeid med næringslivet.
 • bidra til å etablere gågate i Brønnøysund, primært i sommersesongen.
 • bidra til å videreutvikle regionen som turistdestinasjon.

Brønnøy Venstre mener søndagsåpne butikker ikke er veien til et bedre samfunn. Søndager er dagen for familie, hvile og frivillighet.

Brønnøy Venstre:

 • ønsker ikke generell søndagsåpning for butikker i Brønnøy.
 • vil vurdere søndagsåpning i forbindelse med turistnæringen.

Oppvekst og utdanning

Det er helt avgjørende for barn og foresatte at en kommune sørger for gode barnehager og skoler.

Brønnøy Venstre vil legge til rette for enda bedre oppveksttilbud ved å:

 • gjøre Brønnøysund til BARNAS BY ved å bygge opp aktiviteter for barn – både fastboende og tilreisende. F.eks båt/kajakk/kano-aktivitetsrelatert i Frøkenosen.
 • sikre best mulig tilbud til alle elever. Skolestrukturen er bestemt høsten 2014 og skal være forutsigbar i kommende periode.
 • la barn i Rodal, Trælnes og Brønnøys del av Dalbotn krets få gå i barnehage og skole i Sømna kommune dersom de ønsker det.
 • gjeninnføre 50% søskenmoderasjon i barnehager.
 • sørge for relevant videreutdanning for pedagoger i kommunen.
 • følge opp folkehelsemeldingen med forebyggende helsetjeneste og tidlig innsats i skolen.
 • sørge for godt og riktig utstyrsnivå i Brønnøyskolen.
 • forplikte kommunen i et samarbeid med næringsforeninger og opplæringskontor i arbeidet med å skaffe lærlingeplasser.
 • iverksette en helhetlig plan for oppvekstsektoren med tilhørende satsningsområder innen juni 2017.
 • la kulturskolen bidra med kunst- og kulturfag inn i barnehage og grunnskole.
 • videreføre det viktige arbeidet med ungdomsråd i kommunen.

Flyktninger

Det er i dag mange flyktninger med bosettingstillatelse som fortsatt venter på bosetting i kommunene. Brønnøy kommune har et ansvar for mennesker i nød og vil så langt som mulig følge integrerings- og mangfoldsdirektoratets anbefalinger.

Samferdsel

I en geografi som Sør-Helgeland er kommunikasjon og samferdsel viktig for innbyggerne. Helgelandskysten må knyttes bedre sammen for å sørge for et godt helsetilbud og et variert utdannings- og arbeidsmarked. Internt i regionen og kommunen vil gode kommunikasjoner føre til mer kollektiv ferdsel, noe som er bra for miljøet. Brønnøy Venstre vil bedre kommunikasjonen ved å legge til rette for å:

 • etablere en bybusslinje nord-sør i byen, eksempelvis Mosheim- Laukholmen- Nordhus.
 • etablere ladestasjoner for el-biler i sentrum og ved nye bygg.
 • ruste opp sykkel- og gangveinettet.
 • i samarbeid med fylkeskommunen ruste opp innfartsveien i Skarsåsen.
 • i samarbeid med fylkeskommunen ruste opp Tosenveien med nytt dekke.
 • få innført direkteferje Horn-Tjøtta* og bedret hurtigbåtforbindelse mens vi arbeider aktivt med ferjefri forbindelse til Sandnessjøen.
 • arbeide for lengre åpningstid på sambandet Holm-Vennesund.
 • i samarbeid med Avinor og næringslivet se på utviklingsmuligheter for lufthavna- ”En flyplass for framtida.”
 • samarbeide med nabokommuner på Sør-Helgeland og ellers i regionen Helgeland for å få til felles prioriteringer når det gjelder samferdselssatsninger i regionen.

* Korrigert fra “Forvik-Tjøtta”.

Helse og velferd

En stor del av kommunens midler går til å drifte helse- og omsorgstjenester. Ved å styrke primærhelsetjenesten vil kommunen kunne gi et bredere og bedre helsetilbud til innbyggernes nærmiljø. Brønnøy kommune bør kunne tilby en velutbygd hjemmetjeneste og et godt dagtilbud, omsorgsboliger med og uten heldøgnsbemanning og sykehjem.

Brønnøy Venstre skal sørge for et best mulig helsetilbud til alle innbyggerne i Brønnøy kommune ved å:

 • samarbeide med helseforetaket om etablering av distriktsmedisinsk senter med polikliniske tjenester innen røntgen, medisin og gynekologi m.m.
 • samarbeide med helseforetaket om best mulig akutt-tjenester (legevakt, KADseng, OBSseng, utrykning, ambulanse og psykiatri) for å begrense antall sykehusinnleggelser – behandling der du bor.
 • styrke hjemmetjenestens allerede gode og nytenkende arbeid innen hverdagsrehabilitering, som gir innbyggeren frihet til å velge å bo i eget hjem lengst mulig.
 • videreføre og styrke dagsentertilbudet for demente.
 • styrke fastlegeordningen for kommunens innbyggere.
 • reversere omsorgssenterutbygging Velfjord, og heller bygge flere tilrettelagte boliger til selvkost jfr boligsosial plan.
 • legge til rette for organisering av frivillige gjennom besøkstjeneste, ledsagere og frivillighetssentralen.
 • sørge for attraktive arbeidsplasser i helsesektoren ved å ha fokus på arbeidstid og arbeidstidsordninger (alternative turnusordninger).
 • tilrettelegge for kompetanseheving hos ansatte i helsesektoren for å kunne tilby innbyggerne gode helsetjenester i nærmiljøet.
 • gi personer med psykiske lidelser et bedre behandlingstilbud. Psykisk syke skal ha krav på gode tjenester, som samtidig gjør det mulig at man i størst mulig grad kan fungere i sitt eget nærmiljø.

Kultur og fritid

Det er viktig å ha gode fritidstilbud. Kommunen er avhengig av lag og foreninger med ulike formål og nedslagsfelt i tillegg til kommunale kulturtiltak. Dette gir variasjon og bredde i tilbudet til innbyggerne.

Brønnøy Venstre vil stimulere til kultur og fritid ved å:

 • opprettholde tilbudet i den kommunale kulturskolen.
 • stimulere og verdsette frivillig arbeid ved å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor.
 • være en aktiv støttespiller til arrangementer.
 • stille arealer til disposisjon til kultur og idrettsformål.
 • opprettholde gratis leie av kommunale anlegg til barn og unge.
 • bidra til realisering av nærmiljøklubber, nærmiljøanlegg og større idrettsanlegg.

Brønnøy Venstre vil se nærmere på behov sammen med lag og foreninger og i samarbeid med disse utarbeide forslag til tiltak for frivillig sektor. Frivillig sektor og kommunens kulturtilbud skal være en del av en helhetlig oppvekstplan.

Last ned programmet som PDF her: Program 2015-2019 Brønnøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**