En grønn og bærekraftig areal-, transport- og miljøpolitikk

Venstres ambisjon er et Bærum tuftet på bærekraftig utvikling der kortsiktige økonomiske hensyn må vike plassen for langsiktige miljøhensyn og en rettferdig samfunnsutvikling basert på frihet, fremtid og fellesskap.

Bærum er en attraktiv kommune der mange vil bygge og bosette seg. Den har en sentral beliggenhet med et mangfold av natur, gode offentlige tilbud, mange kunnskapsbedrifter og gode kulturtilbud. Dette gjør den attraktiv for innflyttere og næringsliv og bidrar til en positiv sosial og økonomisk utvikling i kommunen. Samtidig fører den høye befolkningsveksten til et stort press på miljø og arealressurser i form av utbygging av boliger, næring, transport og kommunikasjon.

Bærum har tross en formidabel befolkningsøkning, klart å ivareta et grønt og frodig preg. Det skyldes ikke bare naturgitte forutsetninger, men også at Venstre i alle år har kjempet for at vi skal ha en villet utvikling.

Vi vil at nye bygninger i Bærum må̊ være nullutslipps- eller pluss hus, og bygget med så lite karbonavtrykk som mulig.

Venstres mål er å redusere klimagassutslippene i Bærum sammenlignet med 1990 med 40 prosent innen 2020 for å redusere skadene som følge av global oppvarming. For å nå̊ dette målet må̊ all fremtidig trafikkvekst tas av bane, sykkel, gange og kollektivtrafikk. Derfor vil Venstre prioritere miljøvennlig transport og byutvikling rundt prioriterte kollektivknutepunkt som for eksempel Fornebu, Sandvika og Høvik.

Venstre vil legge til rette for utbygging av Fornebubanen og forlengelsen av Kolsåsbanen til Rykkinn. Vi vil også bidra til at det etableres en tverrgående forbindelse fra Bærums Verk til Sandvika. På denne måten vil vi bidra å øke bokvaliteten i allerede etablerte områder og bidra til byutvikling i Sandvika og stedsutvikling langs banetraseene blant annet i Franzefoss/Rud område. Ny skinnegående infrastruktur vil skape en enklere, tryggere og mer miljøvennlig hverdag for folk flest og gode rammer for næringslivet

By- og tettstedsutvikling i prioriterte kollektivknutepunkt

Transport, miljø og boligutbygging henger tett sammen. Vi lever i en tid hvor kloden er i ferd med å bli så skadet av vår måte å leve på at vi er nødt til å endre hvordan vi bruker den. Vårt klimagassutslipp må reduseres.

Venstres mål er å redusere klimagassutslippene i Bærum med 40 prosent innen 2030 for å redusere skadene som følge av global oppvarming. For å nå̊ dette målet må̊ all fremtidig trafikkvekst tas av bane, sykkel, gange og kollektivtrafikk. Derfor vil Venstre prioritere miljøvennlig transport og byutvikling rundt prioriterte kollektivknutepunkt som for eksempel Fornebu, Sandvika og Høvik.og styrt utvikling. En utvikling hvor matjord ivaretas og grønne lunger opprettholdes.Med dagens press på våre arealer må vi være tydelige på hvor det bør bygges tett og høyt, og omrader hvor det ikke bør bygges i det hele tatt. Hvis ikke risikerer vi at Bærums identitet forsvinner i en ukontrollert utvikling uten et helhetlig grep. Vi må erkjenne at Sandvika er vår by og gi den mulighet for å vokse som det. Samtidig er det behov for en tettere mer bymessig bebyggelse også i andre begrensede utvalgte områder i kommunen. Dette vil styrke ivaretakelsen av et grønt, frodig og bærekraftig Bærum.Bærum opplever også̊ utfordringer man forbinder med byer: lange køer på̊ veiene, luft- og støyforurensning fra trafikk, sosial ulikhet og nød og økt kriminalitet og rusproblemer, behov for gode sosiale byrom og planløsninger i tettsteder. For å løse disse må̊ vi akseptere at Bærum i stor grad er blitt en by, og utvikle løsninger deretter Bærum Venstre ønsker en utvikling som er grønn og bærekraftig. Kortsiktige økonomiske hensyn må vike for langsiktige miljøhensyn og en rettferdig samfunnsutvikling basert på frihet, fremtid og fellesskap.

En måte å drive fremtidsrettet og miljøvennlig stedsutvikling på er å bygge tettere og høyere rundt prioriterte kollektivknutepunkt. Sammen med et gjennomgående kollektivtilbud vil dette bidra til å redusere vårt klimagassutslipp og skape en bærekraftig vekstkommune.

Kommunens planlegging har lenge vært preget av kompromisser, fravær av helhetlig tenkning og en lite konsekvent holdning. Presset på og utnyttelsen av våre villaområder bidrar verken til en bærekraftig utvikling eller bedre bomiljøer. Presset mot jordbruksarealer og grønne lunger truer direkte fellesskapets og våre etterkommeres interesser. Viljen til å ta ut kortsiktige økonomiske gevinster er tilsynelatende uten grenser. Bærum Venstre vil derfor sette klare og tydelige grenser slik at vi skaper en bærekraftig fremtid for alle.

Bærum Venstre vil at all fortetting skal tas ved kollektivknutepunkt som for eksempel Sandvika, Bekkestua, Høvik og Fornebu. Kommunen skal etablere transformasjonsområder rundt kollektivknutepunktene gjennom omregulering og stille krav til helhetlig bymessig bebyggelse. Samtidig skal verne- og hensynssoner etableres i områder med høy verdi.

I transformasjonsområdene skal det bygges mer bymessig, med varierte sammensatte strukturer som kombinerer små og store leiligheter, næringsarealer og fellesinstitusjoner. Gjennom å tilby sammenhengende varierte arealer, får vi en sammensatt befolkning av gamle, unge, barnefamilier, uetablerte og etablerte. Dette vil legge til rette for at folk kan bo i samme område gjennom hele livsløpet, og motvirke ensartede boområder.

Effektive kollektivløsninger på tvers, ikke bare på langs

Mangelen på en samordnet og konsistent bolig- og transportpolitikk fører til en negativ utvikling i Bærum der trafikkøkningen i stor grad dekkes av økt privatbilisme istedenfor miljøvennlige kollektivløsninger.

I tillegg er transport og kommunikasjon i Bærum i for stor grad preget av å løse transportbehovet til Oslo. Dette fører til ensidig fokus på klimaskadelig gods og personbil transport i aksen til/fra Oslo på bekostning av tverrkommunikasjon i Bærum. Et grelt eksempel på dette er fremdriften i utbygging av Fornebubanen, planer om massiv boligutbygging på Fossum uten tilrettelagt kollektivtilbud og mangelen på en helhetlig planlegging av banetilbud for Oslo og Akershus under ett. I dag er det vanskelig og kostbart å kjøre kollektivt på tvers i Bærum. Venstre ønsker utbygging av Fornebubanen iverksettes umiddelbart og at Kolsåsbanen forlenges til Rykkinn og videre til Bærums Verk. Vi vil bidra til at det etableres en tverrgående forbindelse fra Bærums Verk til Sandvika. På denne maten vil vi øke bokvaliteten i allerede etablerte områder og bidra til byutvikling i Sandvika og stedsutvikling langs banetraseene blant annet i Franzefoss/Rud området.

Bærum Ve Bærum Venstre vil være en pådriver for Ringeriksbanen og prioritere Avtjerna foran Fossum til boligutbygging. På denne måten vil lokaltog og bane kunne erstatte privatbilisme ved etablering boligfelt i Bærum.

 

Energieffektive og miljøvennlige boliger

Venstre vil at kommunene selv skal kunne stille strengere krav til miljø enn teknisk forskrift. Vi vil at Bærum som en kommune med en resurssterk befolkning og en kommune der mange ønsker å bygge, skal gå foran og ha krav som minst tilfredsstiller de samme kravene som kravene til miljømerket Svanen. Vi vil stille strenge krav til energiløsning, materialbruk og livsløpsstandard særlig ved de større utbyggingsprosjektene i bysentrene Sandvika og Lysaker/Fornebu og ved de andre større kollektivknutepunktene. Målet er en høyest mulig andel plusshus og passivhus, bruk av tre og andre miljøvennlige bygningsmaterialer og mye gjenbruk av bygningsdeler. Kommunen skal så langt det er mulig, stille krav, veilede og gå foran med gode eksempler.

Bærum Venstre vil at alle kommunale nybygg skal kvalifisere til plusshus-standard[1]. Ved renovering av kommunale bygg skal det tilstrebes størst mulig passivhuseffekt eller om mulig plusshus-standard. Energieffektivitet skal inn som prioritert premiss i alle kommunale anbudskonkurranser som omfatter bygninger.

 

Ved kommunal regulering for utbygging etter søknad fra private aktører, vil Bærum Venstre at det skal stilles vilkår om energieffektivitet i nye bygg.

Miljøsmarte transportløsninger

For å oppnå klimamålet, må fossilt brennstoff raskt fases ut til fordel for batteri og elektrisk drift av tog, busser, ferger, biler og sykler. Bærum har rik tilgang til fornybar elektrisitet og batteriteknologien er i rask utvikling slik at elektrisitet er et reelt alternativ til fossilt brennstoff.

Venstre er foregangsparti for bruk av miljøsmarte løsninger og intensiver for elektrifisering av transport på land og sjø. Avgiftsfritak, kjøring i kollektivfeltet og gratis parkering har vært en suksess for å øke bruken av elbiler i Bærum. På samme møte ønsker Venstre å legge til rette for at Oslofjorden i mye større grad brukes til miljøvennlig transport i Bærum. El-ferge til Fornebu er et eksempel på en miljøsmart båtløsning som vi tror også vil bidra til bedre livskvalitet for passasjerene.

Miljøvennlig transport krever helhetlig og langsiktig planlegging. Venstre etterlyser en transport og miljø- økonomisk plan som inkluderer el-ferger som et miljøeffektivt transportmiddel for Osloområdet. Dette vil bidra til å lette presset på den landbaserte infrastrukturen i Bærum som er sterkt underdimensjonert i forhold til det økende folketallet. El-ferge mellom Fornebu og Oslo vil dermed bli å regne som et kortsiktig virkemiddel for å løse køproblemene inntil Fornebubanen er på plass.

Bildeling av elbiler er også et eksempel på miljøsmarte løsninger som lett lar seg realisere i Bærum. Dette er et praktisk tilbud som kan erstatte bil nummer to for familier i en travel hverdag. Bildelingsløsninger med elektrisk biler reduserer utslipp av helseskadelige gasser og partikler for befolkningen i Bærum, gir bedre kapasitet på veiene, mindre kø og bedre rom for effektiv og miljøvennlig kollektivtrafikk. Mens store private bedrifter i Bærum har innført ordningen for sine ansatte, har ikke Bærum kommune selv innført ordningen. Venstre vil at Bærum Kommune skal være en foregangskommune for bruk av miljøsmarte løsninger og pådriver for elektrifisering av transport på land og sjø bl.a. ved å innføre elbil-deling for hjemmetjenestene innen helse og omsorg.

Sykkelkommunen Bærum

Sykling er en viktig del av løsningen på mange problemer: trafikk, klima, lokal forurensning og folkehelse. I følge stortingsmeldingen «Sunne livsstilsvalg» er hver tredje bilreise kortere enn 3 km. Mange av disse reisene kunne gjøres på sykkel, og spesielt dersom man inkluderer el-sykler. En økning i sykkelandelen vil redusere trafikkmengden på både små og store veier, utslipp av klimagasser og annen forurensning, samt bedre innbyggernes helse ved økt fysisk aktivitet.

Som et første steg må Sykkelstrategi fra 2011 følges opp slik at det gir en realistisk mulighet for å nå 10% sykkelandel i 2020. Dette innebærer både bedre tilrettelegging for sykling og en holdningsendring blant Bærums innbyggere. Sykkelfelt bør prioriteres ved utbygging av nye veier, og både offentlige og private bygg bør ha trygg og lett tilgjengelig sykkelparkering. Eksisterende sykkelruter bør skiltes bedre, og gjøres enklere og mer effektive å bruke til daglig transport, og ikke bare for fritidsreiser. Flere veier i Bærum skal vurderes som sykkelprioriterte veier, der bilene er velkomne, men må underordne seg gående og syklende slik som i FutureBuilt prosjektets «Grønne sykkelalleer».

El-sykler gir en mulighet for miljøvennlig og helsebringende sykling også for lengre reiser, eller for personer som pga. helse eller beliggenhet ikke orker å sykle i dag. El-sykling bør oppfordres, for eksempel ved at Bærum kommune tilbyr el-sykkel framfor tjenestebil i de virksomheter der det er egnet. Det bør også opprettes en prøveordning med el-sykkeldeling lik den som i dag finnes for elbiler, for eksempel i forbindelse med et kjøpesenter eller kollektivknutepunkt.

Økt sykling om vinteren er en god måte å øke sykkelandelen på. Selv om den norske vinteren er kald og mørk, er det fullt mulig å sykle gjennom den, dersom vedlikehold av vei- og gang- og sykkelveinett gjøres riktig. En prøveordning med forsterket vintervedlikehold av viktige pendlerruter mellom Bærum og Oslo skal gjennomføres.

En effektiv måte å skape et mer sykkelvennlig Bærum i fremtiden er å skape fremtidens syklister. Bedre tilrettelegging for sykling til skole, bedre sykkelparkering og trafikkreduserende tiltak i nærområdet vil gjøre det mulig for flere barn å sykle til skolen. Rektorer ved skolene bør i mindre grad få begrense elevenes adgang til å sykle til skolen.

Nye E18 ingen universalløsning

Nye E18 løser ikke alle utslipps- og trafikk problemer alene. Kombinert med økt satsning på bane, sykkel, gange, kollektiv og andre miljøsmarte tiltak som el-bil og el-ferger, er nye E18 imidlertid ett av mange tiltak for å utvikle et grønt og bærekraftig Bærum.

Nye E18 er først og fremst et tiltak for å redusere støy og luftforurensningen for Bærums innbyggere fra en av landets mest trafikkerte europaveier. Luftforurensning er et stort problem for folkehelsen i Bærum og dagens E18 er den største negative bidragsyteren. Dette er hovedgrunnene til at Venstre støtter nye E18 og har vært en pådriver for Oslo Pakke 3 og arbeidet med å sikre utbyggingen plass i nasjonal transportplan. Nye E18 er ikke en universalløsning for alle utslipps- og trafikk problemer alene. En ny E18 er ikke ment å øke den totale kapasiteten for personbiler inn til Oslo, men Gjønnesdiagonalen vil flytte en del av trafikken fra Griniveien, Bærumsveien og de allerede sterkt trafikkbelastede villaveiene i Østre Bærum til de nye tunnelene på E18. Dersom ikke nye E18 kombineres med økt satsning på bane, sykkel, gange, kollektiv og andre miljøsmarte tiltak vil køproblemene og utslippene av CO2 og andre klimaskadelige gasser forbli like store.

Nye E18 åpner opp for viktige gevinster som må ses i sammenheng med en samordnet miljø- og transportplanlegging. Ved at store deler av traseen ligger i tunnel blir arealet over tunnelene tilgjengelig for økt satsning på kollektivtrafikk, sykling og grønnere og bedre tettstedsutvikling for eksempel i Sandvika og på Høvik.

Disse gevinstene kommer imidlertid ikke av seg selv. Bærum Venstre vil være en pådriver for at nye E18 legger til rette for flere kollektivfelt, økt bruk av sykkel, el-bil, redusert støy og forurensing og grønn by- og tettstedsutvikling.

Prioritert og samordnet transport- og boligutvikling

Bærum Venstre vil ha en prioritert og styrt transport- og boligutvikling i kommunen. For å løse felles utfordringer med befolkningsvekst og miljø, må transport og boligutbygging skje i tett samarbeid med Oslo og kommunene i Vestregionen.

En grønn og bærekraftig utvikling av Bærum krever politisk vilje, handlekraft og nytenkning.

Venstre vil:

 • Redusere klimagassutslippene i Bærum med 40 prosent innen 2030.
 • Sette klare og tydelige grenser for utbygging slik at vi skaper en grønn og bærekraftig fremtid for Bærum.Være tydelige på hvor det bør bygges tett og høyt, og omrader hvor det ikke bør bygges i det hele tatt
 • At all fortetting skal tas ved kollektivknutepunkt som for eksempel Sandvika, Bekkestua, Høvik og Fornebu.
 • At kommunen gjennom omregulering stiller krav til helhetlig bymessig bebyggelse i kollektivknutepunktene.
 • Etablere ukrenkelige verne- og hensynssoner for å verne jordbruksarealer og grønne lunger for fremtidige generasjoner.
 • At all fremtidig trafikkvekst i Bærum tas av sykkel, gange og kollektivt.At nye bygninger i Bærum må̊ være nullutslipps- eller pluss hus, og bygget med så lite karbonavtrykk som mulig.
 • At utbygging av Fornebubanen iverksettes umiddelbart.
 • At Kolsåsbanen forlenges til Rykkinn, Sandvika og Bærums Verk.
 • Etablere en tverrgående baneforbindelse fra Bærums Verk til Sandvika Stasjon
 • Sette av et ekstra miljøfelt på nye E18 i tillegg til kollektivfeltet hvor lav- og nullutslippsbiler, næringstrafikk og de som kjører flere har forrett.
 • Være pådriver for Ringeriksbanen og stasjon på Avtjerna slik at kommunens arealer der kan utnyttes til boliger. Uten stasjon på Avtjerna må det vurderes et bytte av arealer slik at industriområdet og bilbasert handelsvirksomhet på Rud kan transformeres til boliger og næringsvirksomheten kan flyttes til Avtjerna.
 • Legge til rette for at fjorden kan brukes til miljøvennlig transport.
 • At passasjer og godstransport kan overføres fra veg til bane og sjø.
 • At Bærum Kommune innfører el-bildeling for hjemmetjenestene i pleie og omsorg.
 • Gjøre sykkelveier i Bærum bedre, mer effektive og enklere å bruke til og fra jobb.
 • Innføre trafikkreduserende tiltak rundt skoler slik at flere barn kan sykle til skolen.
 • Gjennomføre prøveprosjekt for el-sykkeldeling for å gjøre sykling enklere for flere hele året.
 • Ha sykkelprioriterte veier i Bærum.
 • Prioritere vintervedlikehold av gang- og sykkelveier.
 • Innføre by-sykkelordning på Fornebu og Lysaker.
 • Ha en samlet og styrt utbygging og -transportplan i samarbeid med Oslo og kommunene i Vestregionen.

[1] Et plusshus er et hus som produserer mer energi enn det bruker. I tillegg til energireduserende tiltak av bygningskroppen og i brukssammenheng legges det vekt på produksjon av egen energi ved hjelp av solfangere, jordvarme eller andre relativt enkle løsninger.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**