Et grønnere Lillesand

Foto: Johanna Alvestad

Det er behov for en kursendring i Lillesand. Først og fremst må vi jobbe med å få en sunnere kommuneøkonomi, men vi må også skape en grønnere kommune. En kommune som går i front vil være best rustet til å møte morgendagen.

Klimautslippene er vår tids største miljøutfordring, og reduksjon av utslipp er også et lokalt ansvar. Vi har blitt nedstemt av flertallet år etter år, når vi har lagt fram gode og kostnadseffektive forslag som gir reduserte utslipp. Å sette krav til at alle kommunens kjøretøy skal ha hybrid- eller el-motor sparer miljøet for utslipp og kommunen for kostnader. Å gi lavere byggesaksgebyrer på lavutslippshus stimulerer folk til å ta grønne valg.

Våre innbyggere har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode og sammenhengende friområder. I denne perioden har Venstre jobbet iherdig for å etablere gode målinger av luftutslipp, vi har jobbet for å få ryddet opp i Kaldvellfjorden – og vi har kjempet imot nedbygging verdifulle rekreasjonsområder på bl.a. Flørenes, ved Skifjell og ved Springvannsstemmen.

Det er også på tide med en storstilt satsing på syklisme. Våre nabokommuner har kommet langt med sin satsing, og det er på tide at også Lillesand legger bedre til rette slik at flest mulig ønsker å bruke sykkelen til både hverdagsbruk og til mosjon. Vi må ha tryggere og høyere standard på sykkelveinettet, og vi må også etablere langt flere sykkelparkeringer.

Vi må legge til rette for at folk enklere skal ta grønne valg. Lillesand trenger et grønt skifte slik at vi tar våre på kommende generasjoners mulighet for gode livsvilkår. Venstre står for en offensiv miljøpolitikk, og vi trenger enda flere stoler i bystyret for å lykkes.

Vi går til valg på slagordet «Ta vare på Lillesand og framtiden». Fordi vi skal være med å snu økonomien, fordi vi skal satse på framtidens generasjoner – og fordi vi skal ta bedre vare på klimaet og miljøet.

Petter N. Toldnæs
Ordførerkandidat, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**