Et næringsliv basert på kunnskap og innovasjon

Bærum har i dag et sterkt og variert næringsliv, med alt fra globale teknologigiganter til små servicebedrifter. Disse både tiltrekker seg og er tiltrukket av, en høyt utdannet og kompetent befolkning så vel som vår beliggenhet i hovedstadsregionen. For at Bærum skal stå frem som en attraktiv, urban, grønn kommune må nærings- og økonomisk politikk i kommunen legge til rette for dette. I korte trekk betyr dette et fokus på områdene miljø, kunnskap, kultur og omsorg også i næringspolitikken.

En grønn, urban næringspolitikk betyr fokus på:

 • Grundere, spesielt unge og nyutdannede som vil etablere kunnskapsbedrifter innenfor sektorer som vil danne fremtidens arbeidsplasser.
 • Bedrifter som arbeider med ren energi og miljøteknologi, som over tid kan erstatte de arbeidsplassene knyttet til fossil energi som er viktige i Bærum i dag.
 • Kulturbedrifter og servicetilbud, som gjør det spennende å bo og jobbe i Bærums bysentre.

Næringspolitikk er også kunnskapspolitikk

Tatt i betraktning viktigheten av kunnskapsbedrifter for Bærums økonomi og posisjonen som Norges femte største kommune – større enn de fleste norske byer – burde det finnes relevante høyere utdanningsinstitusjoner i Bærum med tilknytning til lokale kompetansemiljøer.

Venstre vil:

 • Legge til rette for at Bærum er og skal være en kommune full av kompetansebedrifter som tilbyr spennende jobber til våre innbyggere og de som bor i nabokommuner.
 • At vi skal opprettholde de gode forholdene for nasjonale og internasjonale høyteknologibedrifter som skaper store verdier og arbeidsplasser I Bærum.
 • Jobbe for at landets fremste utdanningsinstitusjoner i samarbeid med næringslivet etablerer studietilbud, gjerne innen miljø- og energiteknologi i Bærum.

Omsorg er også næring

Omsorgs- og andre kommunale tjenester er også næring, en liberal næringspolitikk betyr å være åpen for nye løsninger innen omsorgssektor, men aldri på bekostning av kvaliteten på tilbudet til våre borgere. Bærum Venstre vil ha gode offentlig finansierte helsetjenester.

Bærum Kommune må være villige til å prøve både nye og tradisjonelle måter å skape trygghet og varme for de bæringer som trenger hjelp og omsorg. Private aktører kan tilby tjenester på vegne av det offentlige, så lenge kvaliteten sikres og tilbudet er likt for alle. Dette har vi utdypet i kapittelet “Vis varme – Bærum Venstres helse- og sosialpolitikk for Bærum.”

Kommunen bør sammen med nabokommunene søke effektive løsninger på felles problemer, også innenfor omsorgssektoren. Bærum Venstre tror Bærums borgere er mer opptatt av kvalitet og tilgjengelighet av tjenester, enn hvem som tilbyr dem.

Kommunen må søke å oppnå samme effektivitet innenfor offentlig forvaltning og tjenester som privat sektor strever etter, samtidig som kvaliteten i tilbudet ivaretas.

Grønn næring

Bærum må være grønn i mer enn en forstand. En av fordelene ved å bo i Bærum er nærheten til natur og kulturlandskap. Dette forutsetter et levende landbruk og en aktiv reguleringspolitikk som sikrer det attraktive kulturlandskapet og ivaretar Bærums historiske røtter som landbrukskommune.

Bærum Venstre vil at det skal bli lettere for forbrukerne i Bærum å gjøre bedre etiske og miljøvennlige handelsvalg i hverdagen.

Venstre vil:

 • Påvirke næringslivet lokalt til å kommunisere overfor kundene om sine etiske retningslinjer for produksjon og innkjøp av varer.

 

 • At butikkene og kommunen blir åpne om hvor varene deres blir produsert.
 • At butikker viser tydeligere frem for forbrukerne varer som bærer en anerkjent merkeordning.
 • Gi bæringer tilgang til kortreiste, miljøvennlige og etiske matprodukter, og støtte tilbyderne av disse ved at Bærum kommune skal ta sikte på å kun kjøpe mat som er produsert miljøvennlig og dyrevennlig, gjerne lokalprodusert.
 • Beskytte naturområdene i marka, så vel som landbruksområder, fra utbygging, ved en streng reguleringspolitikk og ved å fortette rundt kollektivknutepunkter.

Natur, matjord og friluftsliv

I Bærum er det en befolkningsvekst og press på arealene. Bærum Venstre ønsker å møte denne veksten på en bærekraftig måte der vi tar vare på naturområder og matjord.

Oslo og Akershus huser til sammen nesten halvparten av de rødlistede artene i landet, og en stor del av dem lever i Bærum. Vi har et ansvar for å ta bevare det biologiske mangfoldet, og det forutsetter en langsiktig og kunnskapsbasert forvaltning. Bærum Venstre vil ta hensyn til natur og dyr og balansere vekst og vern i Bærum. Naturresursene skal forvaltes langsiktig. Vi skal utnytte dem til verdiskaping på en slik måte at produksjonsevnen bevares for etterslekten og at alt husdyrhold tar hensyn til dyrenes egenverd.

Det utøves et sterkt press på matjorda i Bærum. Matjord er i praksis en ikke-fornybar ressurs, og Bærum Venstre vil bevare dyrkbar jord til matproduksjon. Vi vil heller ha høy utnyttelse av arealene i Sandvika og på Lysaker/Fornebu, ved Høvik stasjon og andre sentrale knutepunkt. Bærum Venstre går imot alle forslag om omdisponering av matjord til utbyggingsformål. Vi vil bevare Smiejordet på Fossum, jordene på Avløs, Løken, Bjørnegård/Jong og går imot omdisponering til bolig på Skui/Kveise og Ballerud.

Venstre vil:

 • Ivareta Bærums rødlistede arter og unike biotoper.
 • Bevare Bærumsmarka og dele inn randsonen mot marka i hensynssoner for landbruk, turisme, friluftsliv og idrett.
 • Sikre innbyggerne mulighet til naturopplevelser i sine boligområder ved å bevare grønne lunger.
 • Gjenåpne bekker og damanlegg.
 • Sikre grønne områder til uorganisert lek og trening.
 • Kartlegge naturmangfoldet i Bærum. Kunnskap om ulike naturtyper er en forutsetning for å kunne ta gode avgjørelser i arealpolitikken
 • Bevare dyrkbar jord til matproduksjon.
 • Utvikle et nettverk av merkede turstier mellom grønne lunger, kysten og marka.
 • LED-belyse skogsbilveier slik at innbyggerne kan bruke marka ved å gå, sykle, jogge og bruke spark på kveldstid gjennom vinterhalvåret.
 • Legge til rette for hundesport og treningsområder og sikre god dyrevelferd.

 

Nyskapning, innovasjon og etablering i kommunen

Bærum Venstre vil at kommunen skal være en aktør som i samspill med næringslivet og andre offentlige virksomheter, bidrar aktivt og legger til rette for utvikling av våre næringsklynger. Målet må være å styrke klyngenes evne til kontinuerlig innovasjon, teknologideling og internasjonal anerkjennelse.

Kommunen er en betydelig innkjøper i flere sektorer, og kan bidra til innovasjon ved å være en krevende kunde som formidler reelle behov og problemforståelse inn i forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med næringslivet. Dette må gjerne skje ved involvering av og ressursforøkning fra Innovasjon Norge.

Det er viktig å legge til rette for at kapital kan møte teknologigründere og bedrifter med vekstpotensial. Bærum Venstre vil ta initiativ til å profilere Bærum, våre kompetente teknologimiljø og attraktive bomiljø for investorer. Slik profilering bør være målrettet for å sikre at vi henter den type kapital som bringer kompetanse og markedsmuligheter med seg.

Venstre vil:

 • Redusere så mye som mulig av rapporteringsbyrden for bedrifter, spesielt nystartede og små- og mellomstore bedrifter.
 • Bidra til entreprenørskap og støtte opp om gründere blant annet ved å sørge for at det finnes rimelige lokaler for kontorfellesskap med tilrettelagte tjenester og fasiliteter.
 • Oppmuntre etablerte bedrifter til å knoppskyting og se muligheter for nye anvendelser av teknologi og kompetanse, og styrke kommunens satsing på̊ veiledning og støtte for kommersialisering.
 • Tilrettelegge for at flere kvinner, unge og folk med andre kulturbakgrunner også kan skape utviklingsbedrifter.
 • Styrke ordninger som øker tilgangen til risikokapital for gründere og nye bedrifter, for eksempel ved å avsette en liten del av kommunens midler til et såkornfond som i samarbeid med profesjonelle investorer kan tilføre en mindre del av den nødvendige kapitalen.

Bidra til samarbeid om nærings- og kompetanseutvikling

Det viktigste for næringslivet i kommunen er at rammevilkårene er attraktive og forutsigbare, tilgang på kompetent arbeidskraft, tilgang på lokaler av hensiktsmessig størrelse og karakter, og at infrastrukturen er god nok. Mye av dette avgjøres på arenaer utenfor kommunen, men Bærum Venstre vil jobbe for å forbedre situasjonen direkte og indirekte.

Venstre vil:

  • Sikre næringslivet i kommunen attraktive og forutsigbare rammevilkår.
  • Oppmuntre det offentlige og næringslivet til å bli lærebedrifter og ta inn lærlinger.
  • Være med på å skape et universitets- og høyskolemiljø med nær forbindelse til det miljø-, energi- og høyteknologiske næringslivet i Bærum, samt stimulere forskermiljøer til å etablere seg i kommunen.
 • Sørge for nær kontakt mellom næringsliv og myndigheter og bidra til å legge lista høyt for kvalitet, etisk og miljøvennlig standard i næringslivet i Bærum.

 

Landbruket må ha gode rammer for drift og utvikling

Selv om landbruk utgjør en liten del av økonomien i Bærum er det en viktig del av vår kulturarv og bomiljø. Bærum Venstres synspunkter på dette er mer utdypet i kapittelet “En balansert areal-, transport- og miljøpolitikk.” Et grønt og bærekraftig landbruk er en viktig del av vår visjon for Bærum som bærekraftig og grønn kommune.

Venstre vil:

 • Fremheve landbrukets funksjon som utvikler og vokter av kulturlandskapet og påvirke til økt bruk av natur i barnehager, skoler, fritidsaktiviteter og i helse og omsorgstilbud.
 • Legge til rette for direkteomsetning av produkter på̊ gårder og torg for å støtte opp om entreprenørskap og merkevarebygging i Bærums landbruk.
 • Gi landbrukskontoret mandat og ressurser til å trekke gårdenes landbruksdrift i en mer miljøvennlig og dyrevennlig retning gjennom veiledning om tilgjengelige ressurser og finansiering
 • Styrke prosjekter som videreutvikler og formidler lokale mattradisjoner, lokalt dyrket mat og foredling.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**