Vis varme – Venstres helse- og sosialpolitikk for Bærum

God helse og høy inntekt hører sammen. Samtidig har de helsemessige og sosiale forskjellene mellom inntektsklassene blitt større i Bærum. Venstre vil utjevne forskjellene gjennom informasjon og forebyggende tiltak. Det er spesielt viktig å gi alle barn og ungdom like muligheter. Bærum skal tilby en trygg, tilpasset og verdig omsorg for alle som trenger det, uansett alder, funksjonshemming eller psykososiale utfordringer.

Et helsetilbud for hele livet

Å leve hele livsløpet i Bærum med trygghet fra vugge til grav, forutsetter at kommunen tilbyr gode offentlig finansierte helsetjenester av høy kvalitet. Dette forutsetter blant annet at Bærum kommune er innovative når det gjelder tjenestetilbud. Fagutvikling er både avgjørende for selve tjenesten og for å tiltrekke seg ansatte som ønsker å drive faget fremover. For å sikre at tjenestene er bygget på best mulig faglig praksis og optimal utvikling, bør kommunen samarbeide med høyskoler og universiteter om fagutvikling.

 

Venstre vil ha et fullverdig helsetilbud for en kommune på størrelse med Norges største byer. Venstre vil kjempe på regionalt og nasjonalt nivå for at sykehustilbudet for befolkningen i Bærum ikke svekkes, selv om det blir bygget et nytt sykehus i Buskerud. Spesielt bør drifts- og investeringsbudsjettene synliggjøres og sikres på en forsvarlig måte, samt eget forsvarlig vedlikeholdsbudsjett uavhengig av pasientbehandling.

Venstre vil:

  • Prioritere ressurser til fagutvikling og samarbeid med høyskoler og universiteter for å kunne sikre oppdatert kunnskap om kvalitet i leveransen av kommunale tjenester.
  • Opprettholde Bærum sykehus og videreutvikle det som et veldrevet moderne områdesykehus med akuttmottak og spesialfunksjoner.
  • Etablere egen kommunal legevakt i Østre Bærum.
 • Sikre at Bærums innbyggere har tilgang til en fullverdig føde-, akutt-, intensiv-, indremedisinsk og ortopedisk kirurgisk avdeling uten å reise til nabofylket.

 

 • Være åpne for både nye og tradisjonelle måter å levere et godt tjenestetilbud ved å fokusere på kvaliteten som leveres og ikke hvem som leverer den.
 • Tilby barn, unge og eldre med psykiske og fysiske utfordringer dyreassistert terapi, i og utenfor institusjon, samt gi innsatte i fengsler tilbud om kontakt med dyr.
 • At lærere som ønsker det skal kunne tilby dyreassistert pedagogikk til sine elever.

Psykisk helse er også helse

Venstre ønsker en større raushet overfor vanskeligstilte. Den beste hjelpen får vi der vi bor. Derfor er det viktig å styrke blant annet førstelinjetjenesten. Flere enn tidligere rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet og de samfunnsøkonomiske kostnadene er store. Tidlig innsats og forebygging kan forhindre at lettere lidelser får utvikle seg til tyngre lidelser, som må håndteres av spesialisthelsetjenesten

Venstre vil:

 • Slåss videre for ”skjeve hus” for mennesker med dårlig boevne.
 • Styrke hjelpetilbudene innen rus og psykiatri, og styrke lavterskeltilbud og ordninger som hjelper vanskeligstilte inn i arbeidslivet.
 • Sørge får et riktig botilbud og en individuell oppfølgingsplan for rusmisbrukere.
 • Øke kompetansen og ressursene i det kommunale barnevernet.
 • Styrke og hegne om Bjørnegård og Blakstad sykehus.
 • Styrke ressursene for lavterskel tilbud uten henvisning for barn, unge og voksne med psykiske lidelser.

Pådrivere for en individuelt innrettet eldreomsorg

Venstre vil:

 • Skreddersy tjenester og tilbud til den enkeltes behov
 • Støtte frivillig engasjement og aktivt bruke de eldre som ressurs i barnehager, skoler, bibliotek og på̊ andre områder i kommunen.
 • Ha varierte og fleksible botilbud for eldre, inkludert en omlegging av omsorg til færre på̊ sykehjem og flere i bemannede omsorgsboliger.
 • Støtte forebyggende helsetiltak som stimulerer til sosialisering, fysisk og mental aktivitet blant eldre, som for eksempel strøsandprosjektet, der eldre og uføre får tildelt strøsand for å redusere skader ved fall, øke trygghet og forbedre mobilitet.
 • Gi støtte til opplæring av eldre i bruk av informasjonsteknologi, for at de fullt ut skal kunne ta del i det dagens teknologisamfunn.

Satse på forebyggende arbeid blant barn og unge

Venstre vil:

 • Vektlegge forebyggende helsetiltak og opplysningsarbeid om den enkeltes ansvar for egen helse.
 • Videreføre tilbud om ettervern til barnevernsbarn utover de lovpålagte 18 år opp til 23 år.
 • Støtte ikke-organiserte aktiviteter og møtesteder tilrettelagt for ungdom.
 • La en større del av tippemidlene få komme breddeidretten og ikke-organiserte aktiviteter direkte til gode.
 • Prioritere tilbud der alle kan delta uavhengig av økonomisk evne.

Enklere hverdag for personer med nedsatt funksjonsevne

Venstre vil:

 • Styrke brukermedvirkning for personer med nedsatt funksjonsevnes og sikre reell innflytelse på egen livssituasjon.
 • Etablere flere turveier, turstier og tilrettelagte fritidsaktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Skjerme helse- og sosialtilbudet for grupper med lav inntekt, og tilby gode avlastningstiltak for de med store omsorgsbyrder.
 • Presse på for at tilgjengelighetsstandarder utarbeidet av kommunen oppfylles.
 • Bedre avlastningstilbudet og omsorgslønnsordningen.
 • Sette funksjonshemmedes utfordringer på dagsorden, og øke kunnskap og påvirke holdninger ved å synliggjøre deres ressurser.
 • Støtte lærings- og mestringssentrene.
 • Ta ansvar for å ansette mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi har mange velutdannede i denne kategorien som ønsker å jobbe. Erfaringen er at det er den første jobben som er vanskeligst å få. Venstre vil at Bærum kommune skal ha et helt konkret mål om at personer med nedsatt funksjonsevne skal utgjøre 1 % av kommunalt ansatte.

Næringslivet som bidragsyter i helsesektoren

Helse er et område der det offentlige har et hovedansvar for å sikre et godt tilbud til alle som trenger det. Samtidig er det ikke begrepene «offentlig eller privat» som er det viktigste kriteriet, men seriøsitet og kvalitet. Bærum Venstre mener at vi i samarbeid med næringslivet kan bidra til løsninger på̊ utfordringer knyttet til eldrebølgen og grupper som trenger tilrettelagt bistand.

Landbruket og miljøene på gårdsbruk i Bærum representerer en ressurs for rekreasjon og aktivisering innen helsesektoren. Mange kommuner har solide erfaringer og stor nytte av inn-på-tunet-tilbud knyttet til gårdsbruk. Ofte blir både kvalitet og pris bedre med tilbud forankret i gårdsmiljø.

Når man stimulerer til offentlig-privat samarbeid i kommunens tjenester er det viktig at faglighet og kompetanse er i fokus. Kompetanse lønner seg på sikt, – alltid. Det er billigere å ansette ufaglærte, men kostnaden for tjenestemottagere og kommunen er høy.

Verdighet, medvirkning og selvstendighet

Verdighet og brukermedvirkning står i fokus for Venstre. Venstre ønsker at folk skal kunne klare seg hjemme. Det er i den enkeltes interesse og til samfunnets fordel. Det er fagutdannede ansatte som vet hva som kreves for nettopp å nå dette målet.

Meningsfulle dager for pleietrengende er en viktig del av en verdig tilværelse, også for dem i institusjon eller bolig med service. Dessverre kjeder mange seg og er ensomme, og Ikke alle har pårørende som kan fylle dette tomrommet. Det å plassere en institusjon for eldre ved siden av en barnehage har ofte blitt et alibi for at man har gitt mening og glede. Sannheten er nok mer at man hadde hatt mer glede av å legge f.eks. et bibliotek inne i en institusjon for å samle ulike aldersgrupper.

I dag er muligheten for samarbeid med frivillige stor, men man er avhengig av at dette blir enkelt å organisere.

Venstre vil:

 • Ha et fokus på kvalitet i alle ledd, uavhengig av hvem som leverer en tjeneste.
 • Bygge videre på medarbeideres kompetanse ved å gi større fagutviklingsmuligheter for ansatte.
 • Øke graden av brukermedvirkning og hverdagsmestring for å gi verdighet i tilværelsen.
 • Ha en mer nyansert og innovativ tilnærming til å skape meningsfulle dager for brukere og pasienter.
 • Satse på funksjonelle, miljøvennlige institusjonsbygg som gir gevinst i det lange løp.
 • Ta i bruk teknologiske løsninger for å gjøre det lettere å leve med alvorlig sykdom eller gi et mest mulig selvstendig liv, samtidig som personvernet ivaretas.

Fattigdom hindrer fri utfoldelse i kultur og idrett for barn

De fleste har det bra i Bærum. Likevel er det mange som opplever å stå utenfor fellesskapet. Fattigdom i Bærum betyr ikke å mangle mat, men manglende mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og på den sosiale arenaen. Spesielt sårbare er aleneforsørgere og lavinntektsfamilier. Barnehage er spesielt viktig tilbud for lavinntektsfamilier og minoritetsspråklige.

Grunnlaget for veltilpassede og aktive mennesker legges tidlig i barneårene, gjennom lek og sosial aktivitet. I dagens samfunn foregår dette hovedsakelig i barnehagen, noe som gjør det viktig at alle har mulighet til å delta fullt ut. Leken er med på å utvikle språket, kreativiteten og evnen til å løse problemer, og barnet lærer noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk.

Venstre vil at tospråklige barn skal lære seg norsk så tidlig som mulig. Derfor er det viktig at barna tilbys språkstimulering i barnehagen.

Venstre vil:

 • Sikre at alle barn fra økonomisk vanskeligstilte familier har gratis tilgang på fritidsaktiviteter.
 • Sørge for gratis kjernetid for alle 3-5 åringer fra lavinntektsfamilier og differensiert foreldrebetaling i barnehage, SFO og kommunale kulturaktiviteter.
 • Styrke ulike tiltak for å hjelpe vanskeligstilte inn i arbeidslivet.
 • Styrke kommunehelsetjenesten og styrke det psykiske helsearbeidet i kommunene.
 • Styrke skolehelsetjenesten og skaffe flere nye helsesøstre og sosialarbeidere i ungdomsskolen.

En inkluderende innflytterkommune

Bærum, med sin dynamiske økonomi og sentrale beliggenhet, er en attraktiv innflytterkommune. Som et sosialliberalt parti ønsker Venstre at liberale prinsipper om respekt for felles verdier, toleranse for meningsforskjeller og en glede over å møte andre kulturer, skal stå i sentrum av vår politikk. Bærum bør bruke sin unike posisjon rent ressursmessig, og som representant for en nasjon med humanitære forpliktelser – til å ta imot flere flyktninger. Kommunen har et svært sterkt faglig Flyktningkontor, som vil kunne håndtere en økning.

Venstre vil:

 • Opprette en innflytterservice, for å hjelpe næringslivet å tiltrekke seg nødvendig kompetanse fra utlandet, så vel som å hjelpe andre innflyttere å tilpasse seg livet i Bærum.
 • Ta inn et langt større antall flyktninger enn per i dag, i denne valgperioden, og da spesielt med henblikk på de syriske flyktningene.

Unge med minoritetsbakgrunn

Bærum Venstre ønsker å ha spesielt fokus på barn og ungdom med minoritetsbakgrunn. Mange opplever utfordringer i skolen, med språk og kulturell tilhørighet. Det er et sosialliberalt prinsipp at alle i samfunnet skal ha så likt utgangspunkt som mulig, slik at man har reell valgfrihet. Venstre vil styrke morsmåls- og norskundervisning for barn med minoritetsbakgrunn.

Venstre ønsker derfor å styrke norskundervisningen for barn med minoritetsbakgrunn. For noen elever gir ikke morsmålsundervisning i tillegg til andre fag den støtten som de trenger for å takle skolens krav. Venstre ønsker at skolen tilbyr andre alternativer enn morsmålsundervisning til de elevene som ønsker dette, eksempelvis forsterket leksehjelp på norsk. Dette er spesielt viktig i ungdomsskolen.

Oppveksten som minoritetsborger i et majoritetssamfunn kan være vanskelig, og gir psykososiale utfordringer for både barn og foreldre.

Venstre vil:

 • Styrke utekontakttilbudet og andre tiltak som kan hindre frafall, marginalisering, radikalisering eller ekstremisme blant ungdom med minoritetsbakgrunn eller unge som føler de står utenfor samfunnet.
 • Ved hjelp av frivillige ressurser, styrke foreldres evne til å hjelpe barna med lekser og skoleinnsats med språkopplæring og forståelse for norsk skole.

 

Vanskeligstilte inn i arbeidslivet

Ikke-vestlige innvandrere har lavere yrkesdeltakelse og høyere arbeidsledighet enn befolkningen for øvrig og er overrepresentert i gruppen med vedvarende lavinntektsproblemer. Ikke-vestlige innvandrere har vanskeligere for å få en fast tilknytning til arbeidslivet. Å få vanskeligstilte inn i arbeidslivet er bra både for samfunnet og for individet.

Enslige forsørgere er også en gruppe med lavere yrkesdeltakelse enn befolkningen for øvrig, og er overrepresentert blant personer med vedvarende lavinntektsproblemer.

Bærum kommune og NAV må samarbeide tettere for å øke sysselsettingen for de som står utenfor. Kommunen som arbeidsgiver må legge til rette for flere tilgjengelige praksisplasser og gi gratis norskopplæring for minoritetsspråklige analfabeter slik at overgangen til jobb blir så enkel som mulig.

Kommunale boliger

Venstre vil at kommunen skal kjøpe et antall boliger i nye boligprosjekter i alle deler av kommunen. På grunn av høye boligpriser opplever kommunen at ettertraktet personell søker seg til andre steder, gjerne der det er rimelige personalboliger.

Venstre vil at:

 • Et antall personalboliger skal være tilgjengelig for tiltrengt, lavtlønnet personell for en periode på 3 år.
 • Noen boliger skal være tilgjengelige for mennesker som ikke selv kan kjøpe bolig.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**