SV svikter miljøet

Foto: Kåre Pettersen

SV-erne Olav Sannes Vika og Nell Gaalaas-Hansen kommenterer i Tønsbergs Blad 28. juli mitt innlegg ”Skoppum vest er best”. Ifølge SVs fylkestopper er lokalisering av ny jerntrase via Skoppum vest, herunder stasjon, selvmål i et klimaperspektiv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det foreligger pr. i dag ingen dokumentasjon som tilsier at Skoppum vest er et dårligere alternativ enn Bakkenteigen ut fra hensynet til klimautslipp. Derimot vet vi allerede i dag at Bakkenteigen-alternativet er svært ødeleggende for jorvern og matproduksjon, nasjonale kulturlandskap som Borre-skåla og Adal, kulturminner og naturmangfold, herunder Adalstjernet. Dette er verdier som SV ofrer til fordel for en klimagevinst som ikke er dokumentert. Det er meget beklagelig – og forunderlig – at SV ikke står sammen med grønne politiske partier og organisasjoner. I et klimaregnskap må man også hensynta matproduksjonen.

SV mangler åpenbart kunnskap om landbruksproduksjon. Landbruksområdene Borre-skåla og Adal er blant landets beste, med matjord av høy kvalitet og med meget gode avlinger. Det er ikke mulig å produsere 600 kilo hvete til brødproduksjon under monsterbruer. Begrepet ”kombinere bruer og kuer” vitner om manglende respekt for matproduksjon.

SV-erne argumenterer videre for at Bakkenteigen allerede i dag er et kollektivknutepunkt. Dessverre er Bakkenteigen nettopp ikke et moderne og fremtidsrettet kollektivknutepunkt. Derimot er det på dyrket mark av høy kvalitet bygget en stor parkeringsplass som benyttes av lærere og studenter. Til tross for at busstilbudet mellom Bakkenteigen og byene Holmestrand, Horten og Tønsberg er meget bra. Det bør være et tankekors også for SV. Med eventuell jernbanestasjon i tillegg på Bakkenteigen er det all grunn til å vente ytterligere trafikk på Hortensveien, med den konsekvens at det blir vanskeligere for de togreisende å komme til stasjonen i rimelig tid.

Et fremtidsrettet kollektivknutepunkt gjør det mulig å koble tog, ekspressbuss, lokalbuss, bil, sykkel og gangsti. Det er ikke tilgjengelige arealer til utvikling av et robust knutepunkt på Bakkenteigen. Man mangler nærheten til E18 og ekspressbussruter m.m. Alternativet Skoppum vest har kort avstand til boligfeltene på Skoppum og det er disponible arealer til bygging av en miljøby, i samsvar med skissen fra det ledende arkitektselskapet Snøhetta.

Det er grunn til å minne om at vi nå planlegger en moderne dobbeltsporet Vestfoldbane, inkludert knutepunkt og tilbringertjeneste, for de neste 100 år. Et dårlig busstilbud på Skoppum i dag er derfor ikke et relevant argument mot Skoppum vest. Et robust knutepunkt Skoppum vest må selvsagt ha både et meget godt busstilbud og god tilgang på parkeringsplasser. Dermed vil Skoppum vest kunne fungere som en utmerket stasjon for togreisende fra et større regionalt område som omfatter blant annet Tønsberg, Re og Horten. For mange i Tønsberg vil det være mer hensiktsmessig å bruke Skoppum vest som stasjon enn Tønsberg. Så får vi akseptere at noen velger å bruke bilen til stasjonen.

Samlet sett vil en stasjon på Skoppum vest etter min vurdering ha et vesentlig bedre trafikkgrunnlag enn Bakkenteigen. Det er grunn til å understreke at Vestfoldbanen først og fremst betjener regionale reisemål som Drammen, Oslo og Gardermoen.

Både ledelsen ved høgskolen og SV gjør dessverre sitt ytterste for å svekke høgskolens faglige posisjon. Olav Sannes Vika og Nell Gaalaas-Hansen hevder at det vil være ”en spiker i kista for studiestedet” om man ikke velger Bakkenteigen. Den fremtidige høgskolen i Buskerud, Vestfold og Telemark vil i pakt med dagens situasjon ha en rekke ulike studiesteder, for eksempel Bø, Kongsberg, Ringerike, Porsgrunn og Bakkenteigen. Disse studiestedene fungerer utmerket uten jernbane helt inn på campus. Det er ikke dokumentert at studiers faglige kvalitet og rekruttering er betinget av jernbanetilbud på selve campus. Høgskolen har i dag et meget begrenset studietilbud i Drammen. Utflagging til Drammen er en propagandatrussel som høgskolens ledelse selv har konstruert, og som SV nå henger seg lettvint på. Høgskolen vil ha et bredt faglig tilbud og forskningsvirksomhet på Bakkenteigen så lenge den selv ønsker det.

Dag Nordbotten Kristoffersen
Dag Nordbotten Kristoffersen, 3. kandidat Vestfold Venstre

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**