Vestnes Venstres valgprogram for 2015 – 2019

Venstre held orden på ting i Vestnes.

EIN GOD SKULE

Venstre vil arbeide for:

 • At Vestnes kommune skal ha ein målretta handlingsplan for skulane.
 • Å oppretthalde strukturen og talet på skular slik vi har det i dag.
 • Å skape arbeidsro i skulen.
 • Å satse på læraren og kunnskap.
 • Å skape balanse mellom ressurstilgang og pedagogisk kvalitet slik at alle elevane får undervisninga dei har krav på.

BARNEHAGE

Venstre vil arbeide for:

 • Full barnehagedekning og høg kvalitet på det pedagogiske arbeidet.
 • At det blir to barnehageopptak i året.
 • At alle skal ha det trygt og kjekt i barnehagen.

HELSE OG REKREASJON

Venstre vil arbeide for:

 • Å styrke helsesøstertenesta i skulen.
 • Å støtte opp om tiltak som gir turglede, fysisk aktivitet og naturopplevingar.
 • Å styrke tiltak som verkar positivt inn på rusførebygging og psykisk helse.
 • Å følgje opp den interkommunale legevaktordninga.

SAMFERDSEL OG TRYGGE VEGAR

Venstre vil arbeide for:

 • Å styrke kollektivtrafikken og gjere kommunikasjonen betre både innanfor kommunen og til våre nabokommunar.
 • Godt vedlikehald av dei kommunale vegane.
 • Å styrke budsjettet til trafikktryggingstiltak m.a. veglys og bygging av gangog sykkelvegar.
 • Å halde fram med fire ferjer over Romsdalsfjorden, medan vi ventar på andre samferdselsløysingar.
 • At trafikktilhøva ved Furneset må betrast både for harde og mjuke trafikkantar.
 • At trekantsambandet med hurtigbåt på Romsdalsfjorden vert oppretthalde når Tresfjordbrua er ferdig.
 • Ingen bommar rundt Tresfjorden.
 • At krabbefelt frå rundkøyringa ved Tresfjordbrua må komme, samt at krabbefelt på begge sider av Ørskogfjellet må byggast snarast mogleg

NÆRING

Venstre vil arbeide for:

 • Å skape gode rammevilkår for næringslivet.
 • Å bruke næringsfondet aktivt.
 • Å stø opp om eksisterande bedrifter i kommunen vår.
 • Å styrke reiselivet.
 • God tilgang på utbyggingsklare næringstomter.

 

GI ELDRE EIN GOD ALDERDOM

Venstre vil arbeide for:

 • Å støtte ulike trivselsskapande og helsefremjande tiltak som dans, svømming, trim og dagsenteraktivitetar, også via private aktørar.
 • Å styrke heimehjelpsog heimesjukepleieordninga.
 • Å arbeide for mindre bueiningar med fellesareal for eldre.
 • Å behalde kortidsavdelinga ved sjukeheimen.
 • Å behalde Tresfjord trygdeheim som ein trygdeheim og samle sjukeheimsog dementplassane på Helland.

KULTURSATSING

Venstre vil arbeide for:

 • Å støtte positive aktivitetar både for barn, ungdom og eldre.
 • Aktiv bruk av Frivilligsentralen.
 • Å støtte opp om eit brukarvennleg og aktivt bibliotek.
 • Å ha ein god kulturskule.
 • Å støtte opp om bygging og vedlikehald av idrettsog nærmiljøanlegg.
 • Å støtte opp om dei kulturhusa vi har i dag.
 • Å følgje opp sentrumsplanen.

NATUR OG MILJØ

Venstre vil arbeide for:

 • At Vestnes kommune skal ta miljøomsyn i alle vedtak som gjeld drift, vedlikehald og investeringar.
 • At ulovleg deponert avfall som t.d. bilvrak og anna søppel vert fjerna.
 • Å forvalte verneog friluftsområda våre, slik at kvaliteten vert bevart og dei blir ei kjelde til gode opplevingar.

INTEGRERING

Venstre vil arbeide for:

 • Å ta ansvar for å busette flyktningar i tråd med statlege signal og kommunal kapasitet.
 • At dei med vedtak om opphald slepp å vente for lenge i mottaka, gjennom å styrke arbeidet med rask busetting og integrering.

BUSETNAD

Venstre vil arbeide for:

 • Å få utflytta ungdom til å vende heim att.
 • At det er attraktive tomter i alle bygdelag.
 • Aktive bygdelag og eit framtidsretta sentrum.
 • Å skilje mellom industriog buområde slik at desse kan utviklast kvar for seg.

ØKONOMI

Venstre vil arbeide for:

 • Å medverke til at kommuneøkonomien skal vere robust og forutsigbar for å møte framtidige utfordringar.
 • Å finne alternativ til eigedomsskatten. Fjernar vi eigedomsskatten no, vil dette få alvorlege konsekvensar for dei svakaste i lokalsamfunnet vårt.

KOMMUNEREFORM

Venstre meiner at:

 • Innbyggarane må bli orienterte på ein enkel og lett oversiktleg måte der dei ulike alternativa blir målte opp mot kvarandre.
 • Innbyggarane må bli involverte i prosessen kring ei eventuell kommunesamanslåing.
 • At Vestnes kommune må bruke ei utvida høyring/spørjeundersøking for å få fram innbyggarane si meining.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**