Fremtidens Askerskole

Marit H. Meyer, Asker Venstre
Marit H. Meyer, Asker Venstre, Foto: Olav Heggø

Utdanningsforbundet i Asker ber i Budstikka 20. juli om at de politiske partiene setter fokus på viktige utdanningspolitiske spørsmål. Det er veldig bra – for utdanning er noe av det viktigste en kommune arbeider med.

I innlegget etterspørres det hva partiene mener om lærer- og pedagogtetthet, kontorarbeidsplasser for lærere, leksehjelp og skolemiljø. Alt dette er nøkkelspørsmål når Askerskolen skal formes og videreutvikles. En god skole er avhengig av læreren. Og lærerrollen er, som Utdanningsforbundet skriver, kompleks og krevende. Den faglige og pedagogiske kompetansen, lederegenskapene, evnene til motivering og oppfølging, kjennskap til læremidler er viktige biter av en lærergjerning.

For Venstre er læreren den viktigste enkeltfaktoren for å skape en best mulig skole. Asker Venstre går derfor til valg på å jobbe for konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår til lærere. Vi ønsker å etablere støtteordninger for unge lærere i etableringsfasen og vi vil jobbe for å etablere stipendordninger for lærere som mangler enkelte utdanningselementer. Vi forplikter oss til å jobbe for å videreutvikle leksehjelpsordningen i både barne- og ungdomsskolen, for å styrke innholdet i SFO-tilbudet, den pedagogiske rådgivningen og yrkes- og utdanningsrådgivingen. Vi går til valg på at Askers skoleledere både skal ha skolefaglig kompetanse og være godt kvalifiserte innen organisasjon og ledelse. For å nevne noe.

Utdanningspolitikk handler om en rekke elementer. Blant annet dreier det seg også om de fysiske og materielle rammene for skolevirksomheten. Asker skal i årene som kommer bygge flere nye skoler. Samtidig skjer det en rivende utvikling innen læremidler og digitale verktøy. Skolebyggene har behov for en annen fleksibilitet i dag enn gårsdagens skole. Både for å kunne ta i bruk nye læringsformer og skape gode arbeidsbetingelser, men også for bidra til at skolebyggene i større grad kan være arena for mer samarbeid mellom skole, frivillighet, lokalt næringsliv, idretten og andre viktige aktører i lokalsamfunnet. I Oslo bygges eksempelvis skoler som er kombinerte skoler, folkebibliotek, idretts- og kultursenter for lokalmiljøet. Sektorgrenser bygges ned, og skolen er den kanskje aller viktigste fysiske arenaen en kommune bidrar med i et lokalsamfunn. Nettopp derfor tenker Venstre å følge tett med på hvordan våre skolebygg utvikles, formes og vedlikeholdes.

Utdanningspolitikk handler også om framtidens arbeidsmarked og samfunnsbehov. Våre lokale skoler skal ivareta og utfordre våre barn. Skolene skal bidra til at elevene kan orientere seg i et komplekst kunnskapssamfunn slik at de kan møte morgendagens samfunns- og arbeidsliv. Da er selvsagt lærerens kompetanse helt avgjørende. Andre viktige faktorer er skoleledelse, skolebyggene, tilgangen på læremidler og digitale hjelpemidler – for å nevne noe. Det er ingen liten eller enkel oppgave. Skal vi som kommune og lokalsamfunn klare det, er vi avhengige av dialog og meningsutveksling mellom politikere, administrasjon, organisasjonene, foreldre – og med elevene selv! Nettopp i det lyset er overskriften på Utdanningsforbundets innlegg ekstra god: ”Sammen skaper vi landets beste barnehager og skoler”.

Marit H. Meyer

Nestleder i Asker Venstre

2. kandidat ved kommunevalget 2015

 

Innlegget sto på trykk i Budstikka 13. august 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**