Krødsherad Venstres program

Her er vårt program. Du kan også lese vår brosjyre med program og liste her. Brosjyren kan i tillegg lastes ned som pdf-fil her.

To skoler – barneskole på Noresund, ungdomsskole på Krøderen.
Skole er avgjørende for tilknytning og trivsel i nærmiljøet. Barnehage og skole er viktige for hvor unge par etablerer seg. For å bidra til gode oppvekstmiljøer vil Venstre:

 • Opprettholde og utvikle skolene både på Noresund og Krøderen. Vi mener det er best å rendyrke barneskole på Noresund og ungdomsskole på Krøderen. Det gir større faglig miljø for lærerne, bedre utnyttelse av lokalene og flere klassekamerater for elevene. Vi mener det er best for barna å ha flere elever i klassene enn vi får med to barneskoler. Samtidig mener vi det er sunt å få bytte skolemiljø mellom barne- og ungdomsskole.
 • Gi skolen tilgang på oppdaterte læreverktøy og effektiv digital infrastruktur.
 • Koble læring mot bygdas næringsliv og naturgrunnlag. Vi må utnytte jordbruket, skogbruket, reiseliv og annen virksomhet slik at elevene kan få læring i praksis.
 • La mer av læringen skje på tvers av trinn med god rullering av emner (som studier av f.eks. lokal biologi, værfenomen, trafikk o.s.v.) over flere år for å hindre gjentakelse.
 • Ha mer fysisk aktivitet i skolen som utnytter bygdas muligheter.
 • Kulturskolen skal utvides og forbedres ved blant annet å tilby dans.
 • SFO skal ha tilbud om aktiviteter i samarbeid med kulturskolen, idrettslaget og frivillige.
 • Søskenmoderasjon for familier med barn i barnehage og SFO er en selvfølge, også i kombinasjon.
 • Det skal ikke foregå mobbing i barnehager og på skolene i Krødsherad. Vi vil investere i metoder som har dokumentert virkning for å hindre mobbing. Vi mener det er behov for aktiv bevisstgjøring av hva mobbing er og hva mobbing kan føre til.
 • Svømmehallen skal rehabiliteres og bassenget skal fylles med vann. Det kan vi få til med et spleiselag med idrettslaget som vil utløse tippemidler.
 • Barnehagene må bygges ut og kommunen må støtte private barnehagers satsing slik at vi får full barnehagedekning. Barnehagene er lagt opp for enkel utvidelse. Det må vurderes hvilke barnehager som har størst behov for å gå i gang med utbyggingen.

Ingen kommunal eiendomsskatt.
Vi ønsker at Krødsherad skal være en vekstkommune. Eiendomsskatt er en dårlig velkomsthilsen for nye innbyggere. Slik gir eiendomsskatt en uheldig konkurransevridning mellom kommuner. Kommune-Norge har en anstrengt økonomi fordi det er her velferden leveres og det blir aldri nok til alt. Vi vil være edruelige i pengebruken og heller satse på de mulighetene vi har som ikke koster mye og se på hvordan det kan gjøres løft i felleskap med befolkningen.

Helse og omsorg.
Å tilby kryllinger god og forsvarlig helse og omsorg er en av kommunens største og viktigste oppgaver. Venstre vil:

 • Ha en velfungerende og trygg omsorgstjeneste. De som ønsker det, skal få den hjelpen de trenger i sitt eget hjem, så langt dette er faglig forsvarlig. Vi vil ha smidige samarbeidsformer mellom hjemmetjenester, sykehjem og sykehus.
 • Leger og øvrig helsepersonell tilknyttet legekontoret på Noresund skal ha gode arbeidsforhold og faglige utviklingsmuligheter slik at de kan gi profesjonell hjelp til bygdas befolkning.
 • Krødsherad skal bli med i lavterskeltilbudet «Rask psykisk helsehjelp». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Modum Bad, Modum kommune og Sigdal kommune og har vist seg å gi god og rask hjelp for mennesker med psykiske problemer i våre nabokommuner. Dette vil være et viktig tilskudd til kommunens psykiatritjeneste.

Bedre folkehelse.
Idrett handler om mer enn å hjelpe dem som kan bli best til å nå sitt potensial. Enda viktigere er idrett og aktivitet for folkehelsen. Mange unge blir inaktive når de blir tenåringer og ikke når opp i konkurransen, når det handler mer om å vinne enn å delta. Venstre vil satse mer på lavterskeltilbud som gjør det enklere å delta i fysisk aktivitet, særlig for dem som i dag er inaktive. Politikerne må støtte opp om dugnadsånd og privat initiativ for folkehelse. Venstre vil:

 • Gjøre det enklere å bruke bygdas vakre natur til å holde seg i aktivitet og ta vare på helsa. Vi vil videreutvikle og etablere nye turstier og skiløyper i hele bygda. Vi vil etablere en tursti utenom hovedvegene rundt hele fjorden.
 • Ruste opp brygger og legge til rette for båtplasser.
 • Regelmessig tilby åpen idrettshall/gymsal, som en møteplass med fri lek og fysisk aktivitet for barnefamilier.
 • Ha gratis leie av kommunens lokaler til åpne kultur- og fritidstiltak.
 • Ha tilgjengelig sports- og fritidsutstyr som en byttesentral for å fremme gjenbruk og resirkulering og for sikre at alle kan delta i aktiviteter, uavhengig av økonomi.
 • Gå i dialog med skisenteret for å tilby rimeligere tilgang til skianlegget for bygdas innbyggere, særlig barn og unge.
 • Ruste opp idrettsbanene og etablere mulighet for kiosksalg på begge arenaer.

Rom til å være medmennesker.
Krødsherad må være ei bygd som har rom for alle. Vi vil at bygda skal være åpen for alle som ønsker å flytte hit. Vi skal aktivt utforske hvordan vi kan forenkle og forbedre livet til både gamle og nye innbyggere og besøkende. Venstre vil:

 • Jevnlig kartlegge hvilket tilbud bygdefolk og turister ønsker gjennom enkle spørreundersøkelser. Da kan også gode ideer løftes og det blir enklere å finne ut hvilke områder det skal satses på.
 • Etablere prosjektet «Vi samler bygda» som synliggjør mulighetene og skaper treffpunkt så vi blir bedre kjent med våre sambygdinger både ved fysiske møter og på nettet.
 • Styrke dugnadsarbeidet ved aktivt å støtte og samarbeide med frivillige organisasjoner.
 • Kollektivtilbudet må være enkelt tilgjengelig på kommunens nettsider og mulig å nytte for de uten tilgang til bil og pendlere.
 • Bosette 1-2 flyktningefamilier årlig.
 • Barn med spesielle behov skal få særlig tilrettelagte tilbud til fritidsaktiviteter.
 • Sikre gode fasiliteter for bygdas sesongarbeidere. Vi vil lage en felles møteplass for «korttidskryllingene» og sammen med arbeidsgiverne sikre at alle får et velkomstbrev der bygdas muligheter presenteres.
 • Tilby bygdas utenlandske innbyggere språkopplæring gjennom arbeid.
 • Tilrettelegge arbeidsplasser og aktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Sørge for at Krødsherad blir MOT-kommune.

Aktiv prosess før mulig kommunesammenslåing.
En eventuell kommune-sammenslåing skal sees i en regional sammenheng med en god og åpen utredningsprosess der alle nabokommunene (Ringerike, Modum, Sigdal og Flå) er med i vurderingen. Kommunesammenslåing skal bidra positivt for innbyggerne i Krødsherad. Vi må tydelig definere hvilke tjenester som fortsatt må finnes lokalt.

To tettsteder. Ett sentrum.
Noresund er midt i bygda og sentrum i Krødsherad. Det er her kommuneadministrasjon, helsetjenester, utvalg av butikker, størst kundemarked knyttet til Norefjell etc. er plassert i dag. Det er ikke aktuelt å flytte disse funksjonene. Det er ingen motsetning mellom å ha ett definert sentrum og samtidig flere tettsteder. Både Krøderen og Noresund skal videreutvikles som gode bosteder. Nye satsinger i kommunen må bygge opp om Noresund som sentrum. Venstre vil:

 • Regulere for ulik type boligstruktur med flere mindre og tettere boenheter i tettstedene.
 • Prioritere grøntanlegg, lekeplasser og aktivitetsområder i tillegg til annen infrastruktur ved utbygging av nye og forbedring av eksisterende boligområder, skoler og handelsstand.
 • Ansette en utviklingssjef som ser helhetlig på næringsliv, boliger og tettstedsutvikling.
 • Ha mer trafikksikring som bedre skiller mellom gående og kjørende.

Ja til jordrenseanlegg på Krøderen.
Vi mener at et jordrenseanlegg lengst sør i bygda, som erstatter dagens renseanlegg på Noresund og Krøderen, er det beste for innbyggerne, turistene og fjorden. Et jordrenseanlegg vil gi oss en renere fjord, involvere få mekaniske anlegg, kreve lite kjemiske tilsetningsmidler og vil kunne ta større belastninger i perioder. Det vil også sikre badevannskvalitet i Krøderen. Dette må bygges omgående, vi har ventet lenge nok.

Styrke lokaldemokratiet.
Vi vil være utålmodige i å få politiske beslutninger ut i handling. Kryllinger må ha tillit til politikerne. Det må sikres gjennom at flere av de folkevalgte involveres og blir engasjert i de politiske prosessene. Det må ikke være tvil om at alle beslutninger skjer etter en grundig prosess i full offentlighet. For alle innbyggerne må det være like enkelt å få kontakt med bygdas politiske ledelse. Flere må involveres i de politiske prosessene. Venstre vil:

 • Opprette to hovedutvalg som gjør første behandling i saksgangen («Skole og omsorg» og «Næring og drift»). Da vil flere politikere slippe til og bli hørt.
  I tillegg vil dette minske belastningen på formannskapet
 • Lage en oversiktlig og fungerende nettside som enkelt gir tilgang til kommunens tjenester og dokumenter om saksbehandling og politiske prosesser.

Stoppe kommunal kompetanseflukt.
Kommunen er Krødsherads største arbeidsgiver. Når sentral kompetanse forlater kommunen, må det gjøres tiltak for å stoppe dette. Vi vil gi alle kommunens ansatte tilbud om jevnlig kompetanseheving for å øke trivsel, trygghet og fleksibilitet for hver arbeidstaker, samt sikre en god saksbehandling. Mulig effektivisering må kobles mot ledelsesutvikling med aktiv bruk av organiseringsverktøy på alle nivåer. Vi tror kompetansen i kommunen kan utnyttes flere steder, også på tvers av sektorer. Kommunen kan bli mer tilpasningsdyktig ved å bli flinkere til å utnytte de tilgjengelige ressursene. Det må aldri være tvil om at ansettelser skjer på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner.

Prioritere miljø og klima.
Lokal næring og fritidsaktiviteter i nærmiljøet gir lykkelige innbyggere. Det som er bra for lokalbefolkningen, er også bra for turistene. Venstre vil:

 • Gi klimavennlige bedrifter gratis tomt i Krødsherad etter 10 års drift, under kriterier som utarbeides i kommunestyret
 • Ha en bærekraftig utvikling av Krødsherad og Norefjell, spesielt når det gjelder energibruk, materialbruk og avfallshåndtering.
 • Lage felles plan for Norefjell-platået med Sigdal og Flå.
 • Ha en restriktiv praksis for motorisert ferdsel i utmark.
 • Ta vare på Krødsherads biologiske og kulturhistoriske mangfold.
 • Etablere en næringshage med korttidsleie av kontorplasser for å forenkle hverdagen for pendlere med mulighet for hjemmekontor.

Bredbånd for alle.
Størstedelen av vår kommunikasjon med omverdenen foregår digitalt. Å utvide muligheten for arbeid hjemmefra er en viktig kvalitet i en distriktskommune. Venstre vil:

 • Sikre bruk av statlige tilskuddsordninger så hele bygda får ekte bredbånd, fortrinnsvis fiber eller bedre trådløse løsninger enn det som tilbys i dag. Kommunen må aktivt delta i planlegging og organisering av utbyggingen siden vår spredte bosetting gjør at det må bli et dugnadsprosjekt. Nettet må være åpent for alle aktører som ønsker å tilby sine tjenester.
 • Opprette ambulerende datavaktmestertjeneste som en del av hjemmehjelpen for eldre og sikre at beboere i kommunale institusjoner har tilgang til internett.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**