Venstre krever klimahandling

Venstre krever klimahandling.

Venstre er opptatt av de globale utfordringene, og vil gjøre de lokale tiltakene som er nødvendig.

Ren energi

Virksomheter skal kunne utvikle seg som leverandører av varer og tjenester som er attraktive og framtidsrettet. Vi ønsker sikker og bærekraftig energiforsyning med ledningsnett som er godt nok og som har kapasitet nok til å levere den krafta som trengs. Venstre mener Norge satser altfor lite på å utvikle ny og rein energi. Potensialet for energiøkonomisering må utnyttes.

 • utvikle vindkraftproduksjonen der dette kan skje uten skade på landskap, naturmangfold, og lokalt friluftsliv basert på en regional plan for vindkraft
 • ha forskning og utvikling av nye energikilder
 • bygge flere småkraftverk basert på helhetlig planlegging og føre-var-prinsippet. Det skal tas hensyn til landskap, naturmangfold, kulturminner og friluftsliv.
 • revidere gamle kraftverkskonsesjoner for å sikre miljøverdier ved f.eks. å øke minstevannsføring
 • ha energiøkonomisering gjennom vedlikehold og effektivisering av kraftverk og linjenett og bygninger
 • stimulere til storsatsing på energiøkonomisering i offentlige og private bygg og anlegg
 • gå inn for et todelt tariffsystem for husholdninger, hvor alle får et basisforbruk til en forutsigbar pris, og en høyere pris for merforbruk
 • legge avgjørende vekt på behov, miljø og lokale virkninger før nye kraftlinjer blir etablert

Lavutslippssamfunnet

Venstre innser at løsningene på klimautfordringene er kompliserte. De krever mer kunnskap, utstrakt samarbeid mellom nasjonene og regionalt samarbeid mellom forvaltning, næringsliv og frivillige organisasjoner. Venstre vil at fylkeskommunen skal ta et større miljøhensyn.

Vi må handle nå for å hindre at klimaet vårt blir ødelagt av utslipp av CO2 og andre klimagasser. Venstre vil legge avgjørende vekt på å minimere transportbehov og utslipp ved utbygging av infrastruktur og andre større anlegg. Byggsektoren har potensiale til å gå fr å være en utslippskilde med stort energiforbruk til å bli en netto leverandør av fornybar energi. Powerhouse-samarbeidet, plusshus og aktivhys har vist at dette let seg gjøre alt i dag. Arbeidet med dette må skyte fart.

Miljøteknologi bør bli et framtidig vekstområde for bedriftene våre.

Stor og økende skipstrafikk utenfor kysten vår krever en betydelig forbedring av akuttberedskapen for å forebygge forurensning og redusere skade ved ulykker.

 • redusere klimagassutslippene i fylket med 40% innen 2030 i forhold til 1990-nivå
 • sette av mer ressurser til å følgje opp klimasatsinga og satsinga på fornybar energi
 • stimulere bedrifter som satser på miljøteknologi
 • jobbe for at å flytte trafikk fra veg til sjø
 • utvikle ressurssentrene på energi og miljø på Runde, Smøla og Tingvoll og arbeide for at disse blir nasjonale senter på sine områder
 • modernisere beredskapen mot akutt forurensning og skape en samlet kystberedskap med innsats både frå det offentlige og det private
 • øke sykkelbruken ved å bygge ut gang- og sykkelvegnettet
 • øke kollektivandelen av transporten
 • bygge ut nettverket av hurtigladestasjoner
 • øke bruken av lavutslippskjøretøy
 • kreve økt bruk av lavutslippsfartøyer ved fylkeskommunale anbudskonkurranser
 • rydde opp miljøgifter i forurensede havner og sjøområder
 • fjerne skadelige utslipp til vassdrag og andre sårbare områder
 • arbeide for oppfølging av miljøkravene i EU’s vanndirektiv
 • jobbe for innføring av lokalt skatteregime for vindkraftproduksjon(naturressursskatt, konsesjonsavgift)

Naturmangfold og naturopplevelser

Venstre er bekymret for den negative utviklingen i naturen vår. Det kreves mer kunnskap, utstrakt samarbeid mellom nasjonene og regionalt samarbeid mellom forvaltning, næringsliv, grunneiere og frivillige organisasjoner. Venstre vil at fylkeskommunen skal ta et større miljøhensyn.

Mange av de spesielle plante- og dyreartene i fylket er i tilbakegang, og har havnet på ulike rødlister. Fremmede, skadelige arter sprer seg, og endringer i bruksformer gir tap av kulturlandskapet.
Villaksen og sjøørreten er i tilbakegang, og det kreves tiltak for å stoppe denne.
Naturen er grunnlaget for det lokale friluftslivet, for ulike reiselivsnæringer og gode lokale opplevelser for barn, ungdom og voksne.

 • ta vare på naturen som kilde for lokalt friluftsliv, kortreiste opplevelser, reiseliv og folkehelse
 • ha en god balanse mellom vern, moderne bosetting og næring når vi skal sette regler for planlegging og utvikling
 • verne kulturminner gjennom egnet bruk og forvaltning, og ha betre støtteordninger for fredede bygninger og anlegg
 • sikre naturmangfoldet ved å stoppe utplanting av sitkagran og fjerne skadelige, fremmede arter
 • forvalte verneområder og friluftsområder slik at kvalitetene bevares og de blir en kilde til gode opplevelser
 • bevare villaksstammene og sjøørreten slik at tradisjonelt sportsfiske kan opprettholdes.
 • Det må gjennomføres virkningsfulle tiltak innen oppdrett, i regulerte vassdrag og mot parasitter og sykdommer som truer.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**