Grønn vekst i Ullensaker

Foto: colourbox.com

Vi vil legge forholdene til rette for at norsk næringsliv kan utvikle løsningene som kreves i den nye grønne økonomien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Grønn vekst er en forutsetning for å opprettholde vår livskvalitet og personlig frihet. Uten en omlegging til en bærekraftig økonomi vil vi begrense kommende generasjoners mulighet til ren natur, trygg og sikker mat og grunnleggende velferdsgoder.

Venstre vil:

  • Sørge for at offentlige innkjøp ved ØRIK har grønn og kortreist profil
  • Fokusere på energieffektive offentlige bygg og stimulere til transport uten klimautslipp.
  • Sørge for tilgang på grønne rekreasjonsarealer som gir bedre livskvalitet.
  • Grønn byplanlegging: Fortetting i byer og tettsteder med nullutslippsvisjon.
  • Konsentrert bebyggelse, korte avstander og god kollektiv tilgang gir lavere utslipp og mindre energibruk. Bedre
    byplanlegging og statlige stimulanser knyttet til bl.a. kollektivtransport er viktige elementer for å få til grønn vekst.
  • Utvikle gode bymiljø som gjør det attraktivt å bo og leve bymessig. God kollektivdekning spesielt ved pendling jobb og bosted innad i kommunen og med omkringliggende kommuner. Hyppig bussfrekvens og flere sykkelstier må være satsingsområder.
  • Satse på nyskapende miljø- og klimavennlig næringsliv som handler om å legge til rette for grønn vekst.
  • Sørge for at nasjonale tilskuddordninger tas i bruk og er tilrettelagt for kommunen. Dette sikrer tilgang på risikovillig kapital til store innovative prosjekter innenfor de nye grønne sektorene. Det er viktig å ha ordninger som sikrer tilstrekkelig støtte også utover utviklingsfasen.

Tilbake til hovedsiden for vårt politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**