Lokaldemokrati

Haugesund Rådhus

Den enkeltes borgers mulighet til å orientere seg om kommunale beslutningsprosesser og delta i utformingen av sin egen kommune er bærebjelken i det lokale demokratiet. Vi trenger engasjerte borgere for å utvikle Haugesund til en stadig bedre by å leve i, også utenom valgene hvert fjerde år.

Haugesund skal være en åpen kommune. Borgerne skal kunne få innsyn i det arbeidet som gjøres, både administrativt og politisk.

Borgerne skal kunne delta aktivt i utviklingen av byen. Vi må ha ordninger som gjør at den enkelte borger kan presentere sine saker for et samlet politisk miljø.

Haugesund Venstre vil
 • at alle kommunale virksomheter skal praktisere meroffentlighetsprinsippet
 • gjøre all kommunal informasjon som ikke er unntatt offentlighet gratis tilgjengelig, og lett søkbar på kommunens nettsider
 • ha lyd-/videooverføring av møtene i alle politiske utvalg
 • ha åpne styremøter i kommunale og interkommunale selskap som ivaretar samfunnsmessige oppgaver
 • innføre “Åpen spørretime” i bystyret der alle borgere kan stille spørsmål om aktuelle saker
 • informere om og oppfordre til innbyggerinitiativ
 • gi lokale velforeninger, frivillige organisasjoner og andre aktører bedre mulighet til å
 • komme med innspill i saker som angår dem
 • bruke åpne høringer i saker som gjelder store grupper av innbyggere og/eller der det er konflikt mellom særinteresser og fellesskapets behov

Framtidig kommunestruktur i Haugesundsregionen

For Venstre handler kommunereformen å sikre borgerne et bedre tilbud i sine nærmiljø. Mange kommuner har ikke lenger mulighet til å ta helhetlige grep om næringsutvikling, miljøpolitikk, arealdisponering og stadig mer kompliserte og kompetansekrevende tjenester, blant annet innen helse og omsorg.

Venstre vil styrke det lokale selvstyret og gi folk økt innflytelse over egen hverdag. For Venstre er det en demokratisk utfordring at interkommunale samarbeidsselskap ikke sikres nok folkevalgt styring og kontroll. Samtidig ser vi at det er flere oppgaver som kan løses bedre ved at flere kommuner går sammen om tjenesten.

Vi vil redusere statlig detaljstyring og kontroll. Vi vil derfor la kommunene få overta flere av oppgavene som staten og fylkeskommunen har i dag, og dette krever større kommuner som kan ta på seg disse oppgavene.

Vi ønsker at Haugesund kommune skal slå seg sammen med andre kommuner i regionen for å:

 • sikre bedre tjenester til innbyggerne i kommunene
 • få til en helhetlig satsing på kollektivtransport, og bærekraftig transport, og i større grad kunne søke statlig finansiering ved at vi er en større kommune
 • sikre bærekraftig arealutnyttelse ved at det er én planlegger, ikke flere
 • sikre en sterk og tydelig stemme utad for å sikre utvikling i regionen
 • sikre ressurser og fagkompetanse til å løse miljøoppgaver, og få redusert klimautslippene som vi har forpliktet oss til.
 • kunne overta fylkeskommunale utviklingsmidler for å styrke og videreutvikle regionens næringsliv

Hvordan de folkevalgte styringssystemene skal være etter en eventuell kommunesammenslåing må vi vurdere etter sammenslåing. Innføring av kommunal parlamentarisme må vurderes nærmere.

For Venstre er det viktig å gi folk mer innflytelse over egen hverdag, og vi ønsker også å få vurdert kommunedelsutvalg. Det tror vi kan føre til økt involvering av innbyggerne tidligere i de politiske prosessene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**