Politisk arbeid og engasjement før og etter valg

Politisk arbeid og engasjement før og etter valg…!

Valgkampen blir stadig mer synlig nasjonalt og lokalt, med ulike utspill og lovnader. Slik har det vært i mange år, og det er vel å forvente mye av det samme i år også.
Venstre vil som tidligere år vektlegge det jevne arbeidet hvor vi vil foreslå tiltak og handlinger når rådmannen fremlegger saker, eller vi selv reiser spørsmål eller saker bl.a i budsjettsammenheng. Det største prosjekt de siste åra som har sitt utspring her, handlet om ”prosjekt Isfjorden nye skole”, som høsten 2010 etter forslag fra Venstre ble tildelt
kr. 400.000 i prosjekteringsmidler under mottoet ”Nå er det Isfjorden sin tur!”Slik ble det.

Likeledes ser vi i Åndalsnes avis av 11.8.2015 at arbeidet med strategiene for økt matproduksjon føres videre etter at landbruksplanen ble vedtatt og senere behandlet i kommunestyret 3.2.2015 som KS – 05/15” Næringsstrategi for økt matproduksjon i Rauma kommune”. Rapporten inngikk som en del av samfunnsplanen for kommunen i et godt og nært samarbeid med landbruksmiljøet i Rauma og fylket under ledelse av Bioforsk på Tingvoll.
Rapporten var målrettet og pekte på flere konkrete problemstillinger og strategier som omhandlet landbrukets utfordringer i vår kommune. For meg er det sjelden å lese en så relevant og ordfattig plan som hadde som mål å angi løsninger og strategier for ei stor og viktig næring som vil være viktig for at kommunen skal nå sine mål om flere innbyggere, arbeidsplasser, bygdeutvikling og næringsvekst for å nevne noen.

Planen engasjerte lite i formannskapet, og jeg fryktet det samme ville skje i kommunestyremøtet, hvilket skjedde. For å unngå at saken og planen skulle lide skjebnen til mange planer – fylle en skuff eller hylle, ble det maktpåliggende for Venstre å foreslå en videre fremdrift og gi saken oppmerksomhet. Som tredje største landbrukskommune som har tapt volum innenfor noen produksjoner, fremmet Venstre dette forslaget:
”Rauma kommune vil sterkt anmode om at flere av forslagene/strategiene som er viktige og bærekraftige for å utvikle landbruket i kommunen i tråd med vedtatte samfunnsplan, må fortsette. Dette gjøres ved at:
a) kommunen sammen med andre relevante aktører tar delansvar for at ressurser stilles til disposisjon
b) det legges særlig vekt på landarrodering, leie-/eieproblematikken og lange kjøreveger
c) en søker å demme opp for antatt nedbygging og avvikling av bruk ved stimuleringstiltak (bonderekruttering).
En bevisst og årvåken arealpolitikk sammen med en god og adekvat organisering av dyrehelsetjenesten, er andre faktorer som kan bidra i en mer optimistisk retning.
Venstre vil la høre fra seg også i kommende periode innenfor ulike saksfelt hvor det stilles spørsmål og fremmes alternative forslag når det tjener saken for land og folk innen kommunens grenser både før og ev etter en kommunereform.
For nærmere info om saken og omtalte kommunestyremøte, se nyhet “Landbruksutvikling og kommunikasjon” og link http://www.andalsnes-avis.no/meninger/leserbrev/article10667509.ece

Åndalsnes 11.august 2015
Arne S Lillehagen
Venstres ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**